Services - 474274-2019

Submission deadline has been amended by:  531058-2019
09/10/2019    S195    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Siedlce: Snow-clearing services

2019/S 195-474274

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina - Miasto Siedlce
National registration number: F.271.15.2019
Postal address: Skwer Niepodległości 2
Town: Siedlce
NUTS code: PL925 Siedlecki
Postal code: 08-110
Country: Poland
Contact person: Jowita Leszczyńska
E-mail: rzp@um.siedlce.pl
Telephone: +48 257943785

Internet address(es):

Main address: https://miasto-siedlce.ezamawiający.pl

Address of the buyer profile: https://miasto-siedlce.ezamawiający.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miasto-siedlce.ezamawiający.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce

Reference number: F.271.15.2019
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

– część pierwsza: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (Strefa I),

– część druga: drogi gminne (Strefa II),

– część trzecia: drogi gminne (Strefa III),

– część czwarta: przystanki komunikacyjne.

Szczegółowy zakres zamówienia, odrębny na każdą część, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 688 675.71 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (Strefa I)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL925 Siedlecki
Main site or place of performance:

Miasto Siedlce, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce – drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (Strefa I). Szczegółowy zakres zamówienia, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 079 040.70 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2019
End: 30/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi gminne (Strefa II)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL925 Siedlecki
Main site or place of performance:

Miasto Siedlce, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce – drogi gminne (Strefa II). Szczegółowy zakres zamówienia, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 764 378.32 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2019
End: 30/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Drogi gminne (Strefa III)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL925 Siedlecki
Main site or place of performance:

Miasto Siedlce, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce – drogi gminne (Strefa III). Szczegółowy zakres zamówienia, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 761 690.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2019
End: 30/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Przystanki komunikacyjne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
90611000 Street-cleaning services
90612000 Street-sweeping services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL925 Siedlecki
Main site or place of performance:

Miasto Siedlce, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce – przystanki komunikacyjne. Szczegółowy zakres zamówienia, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 83 566.45 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2019
End: 31/03/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia dla każdej części mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu, tj. w stosunku do których nie zachodzą obligatoryjne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz fakultatywne podstawy wykluczenia określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Wykonawca spełni warunek jeżeli:

1) figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym,

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Zamawiający wymaga przedstawienia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);

3. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne określone są w Rozdziale 4 pkt 5 SIWZ oraz § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 1126 ze zm. 16.10.2018 poz. 1993).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga przedstawienia:

Dokumentów, potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

– 100 000,00 PLN – dla części I;

– 100 000,00 PLN – dla części II;

– 100 000,00 PLN – dla części III;

– 20 000,00 PLN – dla części IV;

nie ograniczoną liczbą zdarzeń, ani też kwotą określającą wysokość odszkodowania za 1 zdarzenie.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 część zamówienia w celu wykazania, że spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu zobowiązany jest zsumować sumę gwarancyjną dla poszczególnych części zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga przedstawienia:

1) wykaz lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

2) wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odśnieżaniu dróg o łącznej długości min.:

Dla Części I – 30 km w okresie jednego sezonu.

Dla Części II – 60 km w okresie jednego sezonu.

Dla Części III – 60 km w okresie jednego sezonu.

W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część – długości dróg należy zsumować.

Dla Części IV – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

Dla części I i/lub II i/lub III i/lub IV:

– 1 osobą, sprawującą nadzór nad realizacją, przebiegiem oraz uzgodnieniami akcji ZUD (kierownik),

– 3 osobami, sprawującymi funkcję dyspozytora,

– 16 osobami, sprawującymi funkcję kierowcy – operatora sprzętu do zimowego utrzymania dróg,

– min. 6 pracownikami do ręcznego odśnieżania.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika i dyspozytora z innymi funkcjami.

c) dysponuje urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia, tj.:

Dla części I i/lub II i/lub III

— urządzenie do wytwarzania solanki – 1 szt.,

— piaskarko-solarka z pługiem – 4 szt.,

— pług odśnieżny na ramie samochodu o ładowności powyżej 10 ton – 1 szt.,

— ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania chodników – 4 szt.,

— piaskarka ciągnikowa – 2 szt.,

— koparko-ładowarka – 2 szt.,

— przyczepa ciągnikowa – 2 szt.,

— wywrotka (do wywozu śniegu) – 3 szt.,

— odśnieżarka wirnikowa do odśnieżania chodników – 2 szt.,

— zamiatarka – 2 szt.,

— zamiatarka do chodników – 1 szt.,

— mały samochód skrzyniowy (do posypywania przejść dla pieszych i chodników na i pod wiaduktami) – 1 szt.

Uwaga!

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną strefę Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami w ilości minimum:

(Dla Zadania I, II oraz III)

— urządzenie do wytwarzania solanki – 1 szt.,

— piaskarko-solarka z pługiem – 5 szt.,

— pług odśnieżny na ramie samochodu o ładowności powyżej 10 ton – 1 szt.,

— ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania chodników – 6 szt.,

— piaskarka ciągnikowa – 2 szt.,

— koparko-ładowarka – 2 szt.,

— przyczepa ciągnikowa – 2 szt.,

— wywrotka (do wywozu śniegu) – 5 szt.,

— odśnieżarka wirnikowa do odśnieżania chodników – 2 szt.,

— zamiatarka – 2 szt.,

— zamiatarka do chodników – 1 szt.,

— mały samochód skrzyniowy (do posypywania przejść dla pieszych i chodników na i pod wiaduktami) – 1 szt.

Dla części IV:

— urządzenie do wytwarzania solanki – 1 szt.,

— ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania chodników – 6 szt.,

— piaskarka ciągnikowa – 2 szt.,

— koparko-ładowarka – 2 szt.,

— przyczepa ciągnikowa – 2 szt.,

— wywrotka (do wywozu śniegu) – 5 szt.,

— odśnieżarka wirnikowa do odśnieżania chodników – 1 szt.,

— zamiatarka – 2 szt.,

— zamiatarka do chodników – 1 szt.,

— mały samochód skrzyniowy (do posypywania przejść dla pieszych i chodników na i pod wiaduktami) – 1 szt.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzory umów, określających warunki na jakich zawarte zostaną umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2019
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2019
Local time: 10:00
Place:

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, POLSKA, pok. 34

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2020 rok

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2019