Supplies - 474309-2020

Submission deadline has been amended by:  489143-2020
09/10/2020    S197

Romania-Vaslui: Disinfectants

2020/S 197-474309

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspectoratul Școlar Județean Vaslui
National registration number: 4226435
Postal address: Str. Donici nr. 2
Town: Vaslui
NUTS code: RO216 Vaslui
Postal code: 730122
Country: Romania
Contact person: Gabriela Plăcintă
E-mail: inspectorat.scolar.vs@gmail.com
Telephone: +40 235311928
Fax: +40 235311715
Internet address(es):
Main address: http://isj.vs.edu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104580
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare măști și dezinfectanți

Reference number: 4226435/2020/03
II.1.2)Main CPV code
24455000 Disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului de achiziție constă în achiziționarea a:

— lot 1: 755 000,00 bucăți – măști chirurgicale cu 3 pliuri tip II (cod CPV: 18143000-3 echipamente de protecție);

— lot 2: 14 437,00 litri – dezinfectanți mâini (cod CPV: 33741300-9 dezinfectant pentru mâini);

— lot 3: 15 322,00 litri – dezinfectanți suprafețe (cod CPV:24455000-8 dezinfectanți).

În conformitate cu art. 160 din Legea 98/2016, operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări în legătură cu prezenta documentație de atribuire, prin intermediul SICAP, cu minimum noua zile anterior termenului-limită de depunere a ofertelor, prin accesarea secțiunii „Solicitări de clarificare/Întrebări”. La introducerea titlului și conținutului întrebării, nu se va indica/prezenta identitatea operatorului economic.

În conformitate cu art. 161 din Legea 98/2016, în măsura în care solicitările de clarificări sau de informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, autoritatea contractantă va publica răspunsurile, însoțite de întrebările aferente și/sau informațiile suplimentare, în SICAP, atașate anunțului de participare în secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii”, cu sase zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea ofertanților care au solicitat clarificările sau informațiile suplimentare respective.

Autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Conform art. 66 alin. (1) din HG 395/2016, în situația în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.

În cazul în care documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau în cazul în care există neclarități, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților clarificări, precizări, completări ale documentelor. Acestea vor fi adresate prin intermediul SICAP, în secțiunea „Solicitări de clarificare/Întrebări”. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine modificarea cerințelor și elementelor esențiale stabilite în documentația de atribuire.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 506 049.99 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

3 – Lot 3 – Dezinfectanți suprafețe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

ISJ Vaslui – Str. Donici nr. 2, municipiul Vaslui, județul Vaslui.

II.2.4)Description of the procurement:

Dezinfectanți suprafețe – 15 322,00 litri.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 514 972.42 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

1 – Lot I – Măști chirurgicale cu trei pliuri tip II

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

ISJ Vaslui – Str. Donici nr. 2, municipiul Vaslui, județul Vaslui.

II.2.4)Description of the procurement:

Măști chirurgicale cu trei pliuri tip II – 755 000,00 bucăți.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 505 850.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

2 – Lot 2 – Dezinfectanți mâini

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

ISJ Vaslui – Str. Donici nr. 2, municipiul Vaslui, județul Vaslui.

II.2.4)Description of the procurement:

Dezinfectanți mâini – 14 437,00 litri.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 485 227.57 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței 1: completarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) de către toate părțile implicate în depunerea ofertei, respectiv, ofertanți și/sau dacă e cazul, toți operatorii economici care depun ofertă comună, eventualii subcontractanți (în măsura în care sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei) și eventualii terți susținători, cu informațiile aferente situației lor.

Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, următoarele documente justificative:

— pentru persoanele juridice române:

(a) certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii;

(b) certificat de atestare fiscală cu privire la plata taxelor și impozitelor locale care să ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii, pentru toate sediile/punctele de lucru;

(c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(d) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— pentru persoanele juridice străine: prezentarea oricăror documente edificatoare, eliberate de autoritățile competente, în conformitate cu legislația din țara de rezidență a acestora, însoțite de traduceri autorizate, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul general consolidat.

Cerința 2: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți, terți susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor si se va prezenta declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 60 Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Roman Loredana – inspector scolar general;

— Botan Ana Cristiana – inspector scolar general adjunct;

— Ignat Elena Smărăndița – contabil sef;

— Manea Constantin – consilier juridic;

— Pana Adriana – referent;

— Nicoara Mihaela – consilier;

— Bălan Doru Remu – inspector scolar;

— Ciuca Constantin – inginer;

— Botan Dumitru – furnizor de servicii de consultanță în achiziții.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței: completarea DUAE de către toate părțile implicate în depunerea ofertei, respectiv, ofertanți și/sau dacă e cazul, toți operatorii economici care depun ofertă comună, eventualii subcontractanți (în măsura în care sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei) și eventualii terți susținători, cu informațiile aferente situației lor.

Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, următoarele documente justificative:

— pentru persoane juridice române: certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului, cu informații reale/actuale la momentul prezentării, din care să reiasă activitățile autorizate, cu codurile CAEN aferente, corespondente obiectului contractului de achiziție;

— pentru persoane juridice străine: prezentarea de documente care dovedesc o formă de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislația țării de rezidență a operatorului economic și a certificatului de rezidență fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație, valabile pentru anul calendaristic în curs, însoțite de traduceri autorizate. Informațiile se vor verifica și prin accesarea https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Pentru deschiderea și vizualizarea documentelor semnate electronic, se utilizează aplicația https://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify

2. Toate documentele care alcătuiesc oferta, precum și solicitările de clarificări se semnează de către reprezentanții legali sau împuterniciți (în baza unei împuterniciri scrise) ai operatorilor economici cu semnătură electronică extinsă, cu extensia .p7s, .p7m sau echivalent, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale;

3. Utilizarea DUAE: după autentificare, ofertanții vor completa DUAE configurat de autoritatea contractantă, direct în SICAP. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE, în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (ofertant, asociat, subcontractant, terț susținător). Detaliile suplimentare cu privire la utilizarea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE, la adresa http://sicapprod.e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100000440

4. Reguli de comunicare și transmitere a datelor:

— Procedura de atribuire se va desfășura exclusiv și integral prin mijloace electronice, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP), la adresa www.e-licitatie.ro

— Solicitările de clarificări/informații suplimentare referitoare la prezenta documentație de atribuire, se vor adresa de către ofertanți în mod exclusiv în SICAP, la secțiunea „Solicitări de clarificare/Întrebări”, cu minimum noua zile anterior termenului-limită de depunere a ofertelor;

— Răspunsurile la solicitările de clarificări/informații suplimentare vor fi publicate de către autoritatea contractantă în SICAP, la secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii”, cu minimum sase zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

— Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite eventualele solicitări de clarificări, precizări, completări ale documentelor și/sau îmbunătățiri ale ofertelor finale, prin utilizarea facilităților tehnice, disponibile în SICAP, secțiunea „Solicitări de clarificare/Întrebări”;

— Toate documentele ofertei vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă cu extensia .p7s, .p7m sau echivalent și transmise în SICAP până la termenul-limită de primire a ofertelor;

— Comisia de evaluare va analiza și verifica ofertele primite, excluzându-le pe cele inacceptabile și/sau neconforme și întocmind un clasament cu ofertele considerate „admisibile”, în urma aplicării criteriului de atribuire;

— Ofertantului clasat pe primul loc, i se vor solicita documentele justificative care să probeze informațiile și criteriile de calificare înscrise în DUAE. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc nu va demonstra în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă va solicita documentele justificative ofertantului clasat pe locul următor;

— După publicarea raportului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a transmite tuturor ofertanților, prin intermediul SICAP, comunicările finale cu privire la rezultatele procedurii, în condițiile prevăzute la art. 215 din Legea 98/2016;

5. Operatorii economici care intenționează să depună ofertă, au obligația de a urmări documentația aferentă anunțului de participare, pe toata durata de desfășurare a prezentei proceduri;

6. La pregătirea și depunerea ofertelor, operatorii economici vor avea în vedere clauzele contractuale din modelul de contract de achiziție, care face parte din documentația de atribuire;

7. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale: [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2020