Works - 474498-2017

28/11/2017    S228    Works - Contract notice - Open procedure 

Poland-Opole: Works for complete or part construction and civil engineering work

2017/S 228-474498

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
National registration number: 530546013
Postal address: ul. Obrońców Stalingradu 66
Town: Opole
NUTS code: PL524
Postal code: 45-512
Country: Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Kamilla Wieczorek
E-mail: sekretariat@mzd.opole.pl
Telephone: +48 774697400
Fax: +48 774697402

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.opole.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.um.opole.pl
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Postal address: ul. Obrońców Stalingradu 66
Town: Opole
NUTS code: PL524
Postal code: 45-512
Country: Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz-Biczuk,Kamilla Wieczorek
E-mail: sekretariat@mzd.opole.pl
Telephone: +48 774697400
Fax: +48 774697402

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.opole.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Postal address: ul. Obrońców Stalingradu 66
Town: Opole
Postal code: 45-512
Country: Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Kamilla Wieczorek
Telephone: +48 774697400
E-mail: sekretariat@mzd.opole.pl
Fax: +48 774697402
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.opole.pl

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice.

Reference number: NP.260.49.2017.P
II.1.2)Main CPV code
45200000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole Grotowice wraz z budową miejsc parkingowych oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej (oświetlenie, odprowadzenie wód opadowych) a także usunięciem kolizji z siecią energetyczną średniego i niskiego napięcia, jak również wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 593 905.06 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000
45111000
45112000
45200000
45230000
45231000
45231400
45232000
45233000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Miasto Opole.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres robót przewidziany do wykonania zmienia istniejące zagospodarowanie terenu oraz zachowuje dotychczasową dostępność do terenu objętego opracowaniem. Projektowana budowa centrum przesiadkowego stworzy pojazdom samochodowym, rowerom i pieszym możliwość dotarcia w bezpośrednie sąsiedztwo stacji kolejowej Opole – Grotowice oraz zaparkowania tam pojazdów. Projektowany ciąg pieszo – rowerowy umożliwi przejazd z ulicy Oświęcimskiej poprzez projektowane przejście dla pieszych wraz przejazdem dla rowerów kierunku centrum przesiadkowego. Teren przyległy do drogi zostanie po zakończeniu inwestycji uporządkowany i obsadzony zielenią.

Projektowana inwestycja zakłada wykonanie następujących robót:

1) Roboty przygotowawcze rozbiórkowe:

a) zdjęcie warstwy humusu,

b) wycinka kolidujących drzew i krzewów,

c) rozbiórka istniejącej drogi z płyt żelbetowych,

d) demontaż istniejącego oświetlenia,

e) rozbiórkę części nawierzchni bitumicznej ulicy Złotej,

2) Roboty drogowe:

a) budowa 45 miejsc parkingowych,

b) budowa dróg dojazdowych do miejsc parkingowych wraz z chodnikami, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy Złotej o szerokości 5,95 m do 7,30 m,

c) wykonanie miejsc dla planowanej wypożyczalni rowerów,

d) wykonanie placu do parkowania dla rowerów w tym stanowiska do parkowania rowerów (32 szt. stojaków dla rowerów),

e) budowa ciągu pieszo-rowerowego biegnącego od skrzyżowania ulicy Złotej z ulicą Oświęcimską doprojektowanego centrum przesiadkowego,

f) wykonanie nowego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Złotej z ulicą Oświęcimską wraz z przejazdem dla rowerów,

g) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

h) wykonanie powierzchni zielonych w obrębie projektowanych dróg i ciągów pieszo-rowerowych,

i) wykonanie przejścia umożliwiającego komunikację pieszą pomiędzy centrum przesiadkowym, a stacją kolejową,

3) Branża sanitarna: budowa kanalizacji deszczowej.

a) wpusty ściekowe typu ulicznego śr. 500mm z osadnikiem szt. – 11

b) studzienki rewizyjne betonowe Ø 1000mm. z kręgów betonowych szt. – 4

c) przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC kl. SN8 Ø 200 szt.– 11, ok. L = 115,0 m

d) sieć kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP ID kl.SN8 DN250 ok. L=78,5 m

e) sieć kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP ID kl.SN8 DN300 ok. L=29,0 m

4) Branża elektryczna: budowa oświetlenia ulicznego.

5) Branża elektryczna: przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.

a) Linia kablowa n.n. kabel YAKXS 4 x 120 ok. mb.64,

b) Linia kablowa Ś.N. kabel HAKnFtA 3x120/50 12/20 kV ok. mb.135,

6) Branża elektryczna: wykonanie zasilania biletomatu i tablicy przystankowej Uwaga: dostawa i montaż biletomatu oraz tablicy przystankowej, nie zastała objęta zamówieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez Pracownię Projektową Mostostal Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także wykonanie, dowóz i montaż tablicy informacyjnej (1 szt.) i pamiątkowej (1szt.), o wymiarach 0,8x1,2 m, zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; jak również opracowanie projektu budowlanego lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla montażu tablic. Zamawiający wymaga aby wykonane tablice ich teść i mocowania były trwałe i bezpieczne dla otoczenia.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ z załącznikami dostępna na stronie: www.bip.um.opole.pl

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji i rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

Z uwagi na brak miejsca w niniejszym ogłoszeniu w pkt II.2.11) Zamawiający zamieszcza informację o

udzieleniu zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp:1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. polegających na powtórzeniu podobnych robót o wartości do 504 300 PLN tj. roboty przygotowawcze, roboty branży drogowej, roboty branży elektrycznej, roboty branży sanitarnej.

2. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych do wykonania w ramach realizacji inwestycji Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” w zakresie: „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego „Opole Grotowice.

3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:

1) Zamówienie będzie udzielone w przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, w tym m.in. na: wykonanie robót przygotowawczych, robót branży drogowej, robót branży elektrycznej, robót branży sanitarnej – po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

2) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26..7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym poziomie jak wskazane w niniejszym postępowaniu.

4) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa – umowa o pracę, art. 143b jak w niniejszym postępowaniu i umowie.

5) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – składany wraz z ofertą,

2) załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp,

3) załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp,

4) załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku określonym w art. 22a uPzp.) – składany wraz z ofertą.

9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów (oświadczeń), o których mowa w niniejszym punkcie 9.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0004/16-00.
II.2.14)Additional information

Wadium:

Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000 PLN. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu dokładne wymagania dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale 12 SIWZ zamieszczonej na stronie: www.bip.um.opole.pl

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia

określonej działalności zawodowej. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu: Zamawiający wykluczy wykonawców

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1,2,4-8 uPzp.+ dokumenty zgodnie z SIWZ.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł poro¬zumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem skła¬dek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ra¬ty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp zamawiający żąda przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze¬pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

Cd. pkt III.1.2).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Dokończenie pkt III.1.1)

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie

8) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i pkt 6 uPzp zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ogra¬niczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp. – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,

9) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiąz¬ków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp. – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,

10) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy o oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w Rozdziale 10 pkt 2:

a) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp;

b) ppkt 2, 3, 4) lit. a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za¬mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł po-rozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyw¬nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Cd. pkt III.1.2) poniżej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokończenie pkt III.1.2) powyżej:

4. Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a oraz lit. b tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierają-cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administra¬cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za¬mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za¬mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miej¬sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1), składa do¬kument, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumen¬tów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 zdanie pierwsze stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który:

a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

b) Zamawiający także żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 11 lit a i b w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności, tj.:

1) Kierownik Budowy (kierownik robót branży drogowej) – posiadający:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. . z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)*;

— doświadczenie zawodowe w branży drogowej na stanowisku: kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy budowie lub przebudowie co najmniej 1 drogi (ulicy).

2) Kierownik robót branży elektrycznej – posiadający:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)*;

— doświadczenie zawodowe w branży drogowej na stanowisku kierownika robót w zakresie budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/energetycznych co najmniej średniego napięcia wykonywanych w związku z budową lub przebudową drogi (ulicy).

3) Kierownik robót branży sanitarnej – posiadający:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)*;

— doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej w zakresie budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej, wykonywanych w związku z budową lub przebudową drogi (ulicy).

4) Geodeta – posiadający:

— uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie:

a. geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

b. geodezyjnej obsługi inwestycji.

— doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji drogowej – na co najmniej jednym zadaniu

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 uPzp.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004),

C.d. pkt III.1.3) poniżej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dokończenie pkt III.1.3) powyżej:

dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22.12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia załącznika nr 3 (zawierającego wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych) w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie.

b) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 1 (jednej) roboty budowlanej, której przedmiot zamówienia obejmował:

— budowę lub przebudowę drogi (ulicy) bądź podobnego obiektu typu parking o nawierzchni bitumicznej;

— budowę lub przebudowę drogi (ulicy) bądź podobnego obiektu typu parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

— budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego wykonywanej w związku z budową lub przebudową drogi (ulicy) lub podobnego obiektu typu parking;

— budowę lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wykonywanej w związku z budową lub przebudową drogi (ulicy) lub podobnego obiektu typu parking.

Wymienione roboty budowlane mogą być wykazane łącznie w jednym zadaniu lub w kilku zadaniach oddzielnych (nie więcej niż 4).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 uPzp.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, wykazu wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Wraz z załącznikiem nr 4 Wykonawca składa dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie, zawierały co najmniej:

a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,

b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,

c. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane godnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy regulują zapisy SIWZ, dokumentacji techniczno-projektowej oraz zapisy umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, zostały one przewidziane w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia (wzór umowy). Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej

podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w

kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty zgodnie

z art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża

zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych art.148.2 Pzp.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 116-232953
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2017
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2017
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole (Sala konferencyjna – 2 piętro).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie nastąpi zgodnie z zapisami art. 86 uPzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej art. 180 -198 uPzp.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/11/2017