Supplies - 474771-2020

09/10/2020    S197

Poland-Gdansk: Medical consumables

2020/S 197-474771

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Pomorskie
National registration number: 191674836
Postal address: ul. Okopowa 21/27
Town: Gdańsk
NUTS code: PL63 Pomorskie
Postal code: 80-810
Country: Poland
Contact person: Kinga Zdobylak
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telephone: +48 583268859
Fax: +48 583268557
Internet address(es):
Main address: https://www.bip.pomorskie.eu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych–niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa pomorskiego (...)

Reference number: DAZ-Z.272.42.2020
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pełna nazwa postępowania: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa pomorskiego, w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Postępowanie prowadzone jest w sześciu częściach:

Część 1. Dostawa rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych.

Część 2. Dostawa maseczek medycznych chirurgicznych.

Część 3. Dostawa maseczek z filtrem FFP2 (półmaski).

Część 4. Dostawa fartuchów medycznych jednorazowych

Część 5. Dostawa przyłbic

Część 6. Dostawa kombinezonów medycznych jednorazowych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

CPV

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

33140000-3 – Materiały medyczne

18143000-3 - Akcesoria ochronne

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 465 154.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych w związku z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2.Wsparcie skierowane skierowanie jest w pierwszej kolejności na potrzeby hospicjów domowych, a następnie - w miarę możliwości i potrzeb na wsparcie hospicjów stacjonarnych, domów pomocy społecznej placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz mieszkań chronionych z terenu województwa pomorskiego, gdyż w tego typu placówkach wirus stanowi największe zagrożenie dla osób objętych opieką.

3.Postępowanie prowadzone jest w sześciu częściach:

Część 1. Dostawa rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych.

Część 2. Dostawa maseczek medycznych chirurgicznych.

Część 3. Dostawa maseczek z filtrem FFP2 (półmaski).

Część 4. Dostawa fartuchów medycznych jednorazowych

Część 5. Dostawa przyłbic

Część 6. Dostawa kombinezonów medycznych jednorazowych

4.Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 6 SIWZ oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących wymagania techniczne, wytwarzanie oraz obrót towarami, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności:

1)w przypadku wyrobów medycznych (dotyczy części 1, 2, 4, 6) – wymagania ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

2)w przypadku środków ochrony indywidualnej (dotyczy części 3 i 5) - wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

5.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

6.Przedmiot dostawy:

1)dla części 1: rękawiczki jednorazowe medyczne/ochronne – 20 000 op. (opakowanie po 100 szt.)

2)dla części 2: maseczki medyczne (chirurgiczne) – 35 000 szt. (pakowane w opakowaniach po 50 szt.)

3)dla części 3: maseczki z filtrem FFP2 (półmaski) – 28 000 szt.

4)dla części 4: fartuchy medyczne jednorazowe – 20 000 szt.

5)dla części 5: przyłbice – 2 000 szt.

6)dla części 6: kombinezony medyczne jednorazowe – 2 400 szt.

6.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

7.Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w części 1, 2, 4, 6 należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz spełniające wymagania w niej określone.

8.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w części 1, 2, 4, 6 wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych odpowiednio w ustawie o wyrobach medycznych.

9.W przypadku wskazania w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 978 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0207/17 Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)Additional information

Szczegóły dot. terminu realizacji zamówienia zostały wskazane w Rozdz. IV SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w maksymalnym terminie do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Termin taki sam dla każdej części zamówienia. UWAGA! Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa maseczek medycznych chirurgicznych.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych w związku z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2.Wsparcie skierowane skierowanie jest w pierwszej kolejności na potrzeby hospicjów domowych, a następnie - w miarę możliwości i potrzeb na wsparcie hospicjów stacjonarnych, domów pomocy społecznej placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz mieszkań chronionych z terenu województwa pomorskiego, gdyż w tego typu placówkach wirus stanowi największe zagrożenie dla osób objętych opieką.

3.Postępowanie prowadzone jest w sześciu częściach:

Część 1. Dostawa rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych.

Część 2. Dostawa maseczek medycznych chirurgicznych.

Część 3. Dostawa maseczek z filtrem FFP2 (półmaski).

Część 4. Dostawa fartuchów medycznych jednorazowych

Część 5. Dostawa przyłbic

Część 6. Dostawa kombinezonów medycznych jednorazowych

4.Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 6 oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących wymagania techniczne, wytwarzanie oraz obrót towarami, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności:

1)w przypadku wyrobów medycznych (dotyczy części 1, 2, 4, 6) – wymagania ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

2)w przypadku środków ochrony indywidualnej (dotyczy części 3 i 5) - wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

5.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

6.Przedmiot dostawy:

1)dla części 1: rękawiczki jednorazowe medyczne/ochronne – 20 000 op. (opakowanie po 100 szt.)

2)dla części 2: maseczki medyczne (chirurgiczne) – 35 000 szt. (pakowane w opakowaniach po 50 szt.)

3)dla części 3: maseczki z filtrem FFP2 (półmaski) – 28 000 szt.

4)dla części 4: fartuchy medyczne jednorazowe – 20 000 szt.

5)dla części 5: przyłbice – 2 000 szt.

6)dla części 6: kombinezony medyczne jednorazowe – 2 400 szt.

6.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

7.Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w części 1, 2, 4, 6 należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz spełniające wymagania w niej określone.

8.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w części 1, 2, 4, 6 wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych odpowiednio w ustawie o wyrobach medycznych.

9.W przypadku wskazania w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 65 450.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0207/17 Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)Additional information

Szczegóły dot. terminu realizacji zamówienia zostały wskazane w Rozdz. IV SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w maksymalnym terminie do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Termin taki sam dla każdej części zamówienia. UWAGA! Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa maseczek z filtrem FFP2 (półmaski).

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych w związku z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2.Wsparcie skierowane skierowanie jest w pierwszej kolejności na potrzeby hospicjów domowych, a następnie - w miarę możliwości i potrzeb na wsparcie hospicjów stacjonarnych, domów pomocy społecznej placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz mieszkań chronionych z terenu województwa pomorskiego, gdyż w tego typu placówkach wirus stanowi największe zagrożenie dla osób objętych opieką.

3.Postępowanie prowadzone jest w sześciu częściach:

Część 1. Dostawa rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych.

Część 2. Dostawa maseczek medycznych chirurgicznych.

Część 3. Dostawa maseczek z filtrem FFP2 (półmaski).

Część 4. Dostawa fartuchów medycznych jednorazowych

Część 5. Dostawa przyłbic

Część 6. Dostawa kombinezonów medycznych jednorazowych

4.Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 6 oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących wymagania techniczne, wytwarzanie oraz obrót towarami, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności:

1)w przypadku wyrobów medycznych (dotyczy części 1, 2, 4, 6) – wymagania ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

2)w przypadku środków ochrony indywidualnej (dotyczy części 3 i 5) - wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

5.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

6.Przedmiot dostawy:

1)dla części 1: rękawiczki jednorazowe medyczne/ochronne – 20 000 op. (opakowanie po 100 szt.)

2)dla części 2: maseczki medyczne (chirurgiczne) – 35 000 szt. (pakowane w opakowaniach po 50 szt.)

3)dla części 3: maseczki z filtrem FFP2 (półmaski) – 28 000 szt.

4)dla części 4: fartuchy medyczne jednorazowe – 20 000 szt.

5)dla części 5: przyłbice – 2 000 szt.

6)dla części 6: kombinezony medyczne jednorazowe – 2 400 szt.

6.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

7.Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w części 1, 2, 4, 6 należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz spełniające wymagania w niej określone.

8.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w części 1, 2, 4, 6 wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych odpowiednio w ustawie o wyrobach medycznych.

9.W przypadku wskazania w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 014 160.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)Additional information

Szczegóły dot. terminu realizacji zamówienia zostały wskazane w Rozdz. IV SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w maksymalnym terminie do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Termin taki sam dla każdej części zamówienia. UWAGA! Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa fartuchów medycznych jednorazowych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych w związku z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2.Wsparcie skierowane skierowanie jest w pierwszej kolejności na potrzeby hospicjów domowych, a następnie - w miarę możliwości i potrzeb na wsparcie hospicjów stacjonarnych, domów pomocy społecznej placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz mieszkań chronionych z terenu województwa pomorskiego, gdyż w tego typu placówkach wirus stanowi największe zagrożenie dla osób objętych opieką.

3.Postępowanie prowadzone jest w sześciu częściach:

Część 1. Dostawa rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych.

Część 2. Dostawa maseczek medycznych chirurgicznych.

Część 3. Dostawa maseczek z filtrem FFP2 (półmaski).

Część 4. Dostawa fartuchów medycznych jednorazowych

Część 5. Dostawa przyłbic

Część 6. Dostawa kombinezonów medycznych jednorazowych

4.Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 6 oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących wymagania techniczne, wytwarzanie oraz obrót towarami, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności:

1)w przypadku wyrobów medycznych (dotyczy części 1, 2, 4, 6) – wymagania ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

2)w przypadku środków ochrony indywidualnej (dotyczy części 3 i 5) - wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

5.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

6.Przedmiot dostawy:

1)dla części 1: rękawiczki jednorazowe medyczne/ochronne – 20 000 op. (opakowanie po 100 szt.)

2)dla części 2: maseczki medyczne (chirurgiczne) – 35 000 szt. (pakowane w opakowaniach po 50 szt.)

3)dla części 3: maseczki z filtrem FFP2 (półmaski) – 28 000 szt.

4)dla części 4: fartuchy medyczne jednorazowe – 20 000 szt.

5)dla części 5: przyłbice – 2 000 szt.

6)dla części 6: kombinezony medyczne jednorazowe – 2 400 szt.

6.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

7.Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w części 1, 2, 4, 6 należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz spełniające wymagania w niej określone.

8.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w części 1, 2, 4, 6 wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych odpowiednio w ustawie o wyrobach medycznych.

9.W przypadku wskazania w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 236 200.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0207/17 Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)Additional information

Szczegóły dot. terminu realizacji zamówienia zostały wskazane w Rozdz. IV SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w maksymalnym terminie do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Termin taki sam dla każdej części zamówienia. UWAGA! Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa przyłbic

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych w związku z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2.Wsparcie skierowane skierowanie jest w pierwszej kolejności na potrzeby hospicjów domowych, a następnie - w miarę możliwości i potrzeb na wsparcie hospicjów stacjonarnych, domów pomocy społecznej placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz mieszkań chronionych z terenu województwa pomorskiego, gdyż w tego typu placówkach wirus stanowi największe zagrożenie dla osób objętych opieką.

3.Postępowanie prowadzone jest w sześciu częściach:

Część 1. Dostawa rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych.

Część 2. Dostawa maseczek medycznych chirurgicznych.

Część 3. Dostawa maseczek z filtrem FFP2 (półmaski).

Część 4. Dostawa fartuchów medycznych jednorazowych

Część 5. Dostawa przyłbic

Część 6. Dostawa kombinezonów medycznych jednorazowych

4.Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 6 oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących wymagania techniczne, wytwarzanie oraz obrót towarami, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności:

1)w przypadku wyrobów medycznych (dotyczy części 1, 2, 4, 6) – wymagania ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

2)w przypadku środków ochrony indywidualnej (dotyczy części 3 i 5) - wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

5.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

6.Przedmiot dostawy:

1)dla części 1: rękawiczki jednorazowe medyczne/ochronne – 20 000 op. (opakowanie po 100 szt.)

2)dla części 2: maseczki medyczne (chirurgiczne) – 35 000 szt. (pakowane w opakowaniach po 50 szt.)

3)dla części 3: maseczki z filtrem FFP2 (półmaski) – 28 000 szt.

4)dla części 4: fartuchy medyczne jednorazowe – 20 000 szt.

5)dla części 5: przyłbice – 2 000 szt.

6)dla części 6: kombinezony medyczne jednorazowe – 2 400 szt.

6.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

7.Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w części 1, 2, 4, 6 należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz spełniające wymagania w niej określone.

8.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w części 1, 2, 4, 6 wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych odpowiednio w ustawie o wyrobach medycznych.

9.W przypadku wskazania w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 69 600.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0207/17 Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)Additional information

Szczegóły dot. terminu realizacji zamówienia zostały wskazane w Rozdz. IV SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w maksymalnym terminie do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Termin taki sam dla każdej części zamówienia. UWAGA! Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa kombinezonów medycznych jednorazowych

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych w związku z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2.Wsparcie skierowane skierowanie jest w pierwszej kolejności na potrzeby hospicjów domowych, a następnie - w miarę możliwości i potrzeb na wsparcie hospicjów stacjonarnych, domów pomocy społecznej placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz mieszkań chronionych z terenu województwa pomorskiego, gdyż w tego typu placówkach wirus stanowi największe zagrożenie dla osób objętych opieką.

3.Postępowanie prowadzone jest w sześciu częściach:

Część 1. Dostawa rękawic jednorazowych medycznych/ochronnych.

Część 2. Dostawa maseczek medycznych chirurgicznych.

Część 3. Dostawa maseczek z filtrem FFP2 (półmaski).

Część 4. Dostawa fartuchów medycznych jednorazowych

Część 5. Dostawa przyłbic

Część 6. Dostawa kombinezonów medycznych jednorazowych

4.Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 6 oraz wymagania zawarte w przepisach prawnych regulujących wymagania techniczne, wytwarzanie oraz obrót towarami, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności:

1)w przypadku wyrobów medycznych (dotyczy części 1, 2, 4, 6) – wymagania ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

2)w przypadku środków ochrony indywidualnej (dotyczy części 3 i 5) - wymagania Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

5.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

6.Przedmiot dostawy:

1)dla części 1: rękawiczki jednorazowe medyczne/ochronne – 20 000 op. (opakowanie po 100 szt.)

2)dla części 2: maseczki medyczne (chirurgiczne) – 35 000 szt. (pakowane w opakowaniach po 50 szt.)

3)dla części 3: maseczki z filtrem FFP2 (półmaski) – 28 000 szt.

4)dla części 4: fartuchy medyczne jednorazowe – 20 000 szt.

5)dla części 5: przyłbice – 2 000 szt.

6)dla części 6: kombinezony medyczne jednorazowe – 2 400 szt.

6.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

7.Przez wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w części 1, 2, 4, 6 należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz spełniające wymagania w niej określone.

8.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w części 1, 2, 4, 6 wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych odpowiednio w ustawie o wyrobach medycznych.

9.W przypadku wskazania w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 944.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWR.02.05.00-00-0207/17 Projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)Additional information

Szczegóły dot. terminu realizacji zamówienia zostały wskazane w Rozdz. IV SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w maksymalnym terminie do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Termin taki sam dla każdej części zamówienia. UWAGA! Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu:

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3) powyżej.

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt. 2) powyżej, powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem).

7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.

4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

CIĄG DALSZY W SEKCJI III.1.2

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

CIĄG DALSZY Z SEKCJI III.1.1

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne, na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Instrukcja wypełniania oraz składania JEDZ znajduje się w rozdziale VI SIWZ.

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

CIĄG DALSZY W KOLEJNYM POLU SEKCJI III.1.2 PONIŻEJ

Minimum level(s) of standards possibly required:

CIĄG DALSZY Z PORZEDNIEGOPOLA SEKCJI III.1.2)

W Rozdziale VI ust. 4 -6 SIWZ wskazano jakie dokumenty ma złożyć Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem Formularza Ofertowego oraz JEDZ), dotyczące Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie składane są w oryginale w postaci elektronicznego dokumentu lub oświadczenia lub kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Elektronicznego poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993 ze zm.). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Uregulowania dotyczące ewentualnego pełnomocnictwa zostały opisane w Rozdziale X SIWZ.

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

13. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone kwalifikowanym (kwalifikowanymi) podpisem (podpisami) elektronicznym (elektronicznymi) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

CIĄG DALSZY W SEKCJI III.1.3 PONIŻEJ

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

CIĄG DALSZY Z SEKCJI III.1.2)

14. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

15. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ.

16. Każdorazowo jeśli w niniejszej SIWZ jest mowa o opatrzeniu/podpisaniu dokumentu/oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający wymaga aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy-zał.nr 6 SIWZ.

2.Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4.Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do inf.publicznej.

5.Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

7.Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa,są opisane we wzorze umowy(zał.nr 6 SIWZ).

8.Gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia oraz rozwijającą się sytuację epidemiologiczną. Zamawiający stosuje procedurę przyspieszoną, wyznaczając 15-dniowy termin składania ofert w postępowaniu z uwagi na występującą pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Ponadto rozwijająca się druga fala zachorowań na COVID-19 może spowodować problemy z dostępnością asortymentu.

W ostatnim okresie notowany jest duży wzrost liczby zakażeń. W woj.pomorskim wyznaczono strefę żółtą w ok 10 powiatach oraz strefę czerwoną w 2 powiatach.

Mając na uwadze powyższe zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych dla pracowników oraz pensjonariuszy podmiotów wymienionych w Rozdz.III SIWZ jest zakupem pilnym i priorytetowym.

Podkreślić należy, że tryb „przyspieszony” jest zgodny z zasadami równego traktowania i przejrzystości oraz zapewnia konkurencję. Podstawę prawną stanowi art. 43 ust. 1 pkt 2b pkt 2) ustawy Pzp.

Pełne uzasadnienie znajduje się w dokumentacji przetargowej DAZ-Z.272.42.2020.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/10/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/10/2020
Local time: 11:30
Place:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 Gdańsk, w pokoju 412.

W Rozdziale X SIWZ zamawiający określił sposób przygotowania ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą - SZCZEGÓŁY ROZDZIAŁ VIII SIWZ

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami są zawarte w rozdziale VII SIWZ

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.- dalej ustawa Pzp), nr postępowania DAZ-Z.272.42.2020.

2.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej http://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego https://www.bip.pomorskie.eu/m,12,zamowienia-publiczne.html zwanej dalej Platformą.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarto w rozdziale XIII SIWZ. Kryteria takie same dla każdej części zamówienia.

4.Zgodnie z dyspozycją art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

2) dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (zamówienie zostało podzielone na 6 części),

3) nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;

5) postępowanie prowadzone jest w języku polskim;

6) nie dopuszcza dokonywania zaliczek;

7) nie przewiduje aukcji elektronicznej;

8) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;

9) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

10) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

11) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust.2 ustawy Pzp;

12) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).

13) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.

4.Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości:

• dla części nr 1: 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

• dla części nr 2: 1 500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

• dla części nr 3: 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

• dla części 4: 7 000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych)

• dla części 5: 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)

• dla części 6: 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

Wymagania dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale VIII SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział XVII SIWZ)

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie musi być wniesione w ustawowo określonym terminie, w przeciwnym razie podlega odrzuceniu (art.189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Termin na wniesienie odwołania zależy od rodzaju zaskarżanej czynności (ew. zaniechania) Zamawiającego, od wartości zamówienia oraz od sposobu przesłania wykonawcy informacji o zaskarżanej czynności. Terminy na wniesienie odwołania dla poszczególnych stanów faktycznych określa art. 182 ustawy Pzp.

8. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2020