Services - 474773-2019

09/10/2019    S195

Nederland-Oldebroek: Afvalverzameling en –verwerking

2019/S 195-474773

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 150-369831)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe
Nationaal identificatienummer: 10485004 0000
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Oldebroek
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8096 CP
Land: Nederland
Contactpersoon: Geert Lubbers
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 851108216

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.unitedquality.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=129184

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontvangst, transport en verwerking van groenafval en biomassa

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten gaan een opdracht aanbesteden voor het ontvangst, transport en verwerking van groenafval en biomassa. De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens overeenkomsten af te sluiten voor de levering van de volgende diensten:

— perceel 1: Noord: bulklocatie beschikbaar stellen, transport, verwerking en aftransport. Ca. 7 600 ton groenafval, per jaar,

— perceel 2: gemeente Nunspeet: transport, verwerking en aftransport. Ca. 2 300 ton groenafval, per jaar,

— perceel 3: Zuid: bulklocatie beschikbaar stellen, transport, verwerking en aftransport. Ca. 10 300 ton groenafval, per jaar.

De genoemde hoeveelheden zijn de hoeveelheden die daadwerkelijk in 2018 aan de gecontracteerde partij(en) aangeboden zijn. Dit is dus exclusief de hoeveelheden groen afval die als onderdeel van separate overeenkomsten voor verwerking aangeboden zijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 150-369831

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/10/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 16/10/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 07/10/2019
Plaatselijke tijd: 13:15
Te lezen:
Datum: 16/10/2019
Plaatselijke tijd: 13:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: