Építési beruházás - 474947-2021

21/09/2021    S183

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 183-474947

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító szám: 15309439242
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Telefon: +36 704121065
Fax: +36 13730117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opera.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001124622021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001124622021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eiffel B épület (tervezés és kivitelezés)

Hivatkozási szám: EKR001124622021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma „B” jelű műemlék épületének megvalósításához szükséges tervezési és generál kivitelezői munkák

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 180 527 038.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45223210 Acélszerkezetek építése
45111100 Bontási munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262100 Állványozás
45442120 Szerkezetek festése és védőbevonattal való ellátása
45300000 Épületszerelési munka
45400000 Épületbefejezési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1101 Budapest, Kőbányai út 30. („B” jelű épület)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920/7 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatti Eiffel Műhelyház „B” jelű műemlék épületében az Operaház ún. Stúdiója operaénekesek számára, illetve zeneiskolai funkció megvalósítására.

Mindösszesen kb. 1420,71 m2 alapterületen szükséges tervezési és generál kivitelezési munkáinak elvégzése.

Mennyiség:Alapmennyiség:

A B épület - Operastúdió épülete:

A pinceszint 239,78 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.

A földszint 494,92 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.

Az emelet 408,15 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.

A tető szintje 277,86 m2 nettó.

Ajánlatkérő a Projekt megvalósítását alap- és feltételes (opció) munkarészre tagolja.

Alap kiépítés: Az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező kiviteli tervek szerinti teljes körű,

kulcsrakész megvalósítás, a feltételes (opció) munkarészek nélkül, a tervek korszerűségi felülvizsgálatával és szükséges mértékű tervezésével.

A részletes leírást a részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az Eiffel-csarnokkal közel egykorú, védett műemléképület. Szabadon álló pince, földszint és 1 emeletes épület, kontyolt nyeregtetővel fedett irodaépület volt, tégla-vakolt vegyes architektúrájú homlokzattal.

Az épület az opera és zenekari művészek korrepetítorral való gyakorlására, zeneiskolai képzésre, kisebb kamarakoncertek rendezésére szolgál.

Az épület földszintjén multifunkcionális terem, próbaterem, 50 férőhelyes, többszintes légterű kamara koncertterem, gyakorló szobák, kiszolgáló helyiségek sorakoznak. 1 emeletén tanári és igazgatási helyiségek, gyakorló szobák, valamint a szükséges mellékhelyiségek találhatóak. Az épület tetőterében az elektromos és gépészeti helyiségek kapnak helyet.

Feltételes mennyiség (opció): Beépített berendezések és mobíliák

Beépített berendezések:

-1 db recepciós pult,

-2 db recepciós hátfal/faliújság,

-6 db mosdópult,

- 1 db catering pult,

-1 db ruhatár,

-1 db teakonyha,

-6 db szerelt elválasztó fal.

Mobíliák:

-asztalok (pl. asztalka, író-, étkező-, igazgatói-, dohányzóasztal) 37 db,

-székek (pl. irodai-, karos-, igazgatói-, zongoraszék) 196 db,

-fogas 16 db,

-szekrények 64 db,

-öltözőszekrény paddal 4 db.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többletidőtartama (36 hónapon felül) (legalább 0 hónap, legfeljebb 24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 180 527 038.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 82. § (4) bekezdését a pont kitöltésére a rendszer miatt került sor.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció: Beépített berendezések és mobíliák

Beépített berendezések:

-1 db recepciós pult,

-2 db recepciós hátfal/faliújság,

-6 db mosdópult,

- 1 db catering pult,

-1 db ruhatár,

-1 db teakonyha,

-6 db szerelt elválasztó fal.

Mobíliák:

-asztalok (pl. asztalka, író-, étkező-, igazgatói-, dohányzóasztal) 37 db,

-székek (pl. irodai-, karos-, igazgatói-, zongoraszék) 196 db,

-fogas 16 db,

-szekrények 64 db,

-öltözőszekrény paddal 4 db.

Feltételes (opció) mennyiség ajánlatkérő általi megrendelésének határideje legkésőbb a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári nap.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5.) Ár értékelési szempont esetében a Tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj nettó HUF (a tartalékkeret nélküli Alapmennyiség vállalkozói díj nettó HUF + a Feltételes (Opció) mennyiség vállalkozói díj nettó HUF) kerül értékelésre

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Alkalmatlan a részvétlei jelentkező, ha a részvételi jelentkezése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3)-(6) bekezdései alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.

A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - továbbiakban Alkr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján részv.jelentezőnek(közös részv.jelentnek) csatolni szükséges valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, nyilatkozatát - attól függően, hogy a részv.jelent. (közös részv.jelent.) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:

- a vezetett számla pénzforgalmi jelzőszáma,

- a számlavezetés kezdete (mióta vezeti az adott számlát),

- volt-e a számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott szerinti) az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

P/2. Az Alkr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;

Ha a részv.jelent. az irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.

Ha a részv.jelent. (közös részv.jelent.) a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részv.jelent. kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.A később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) származó áfa nélkül számított árbevétel: 250 000 000 HUF.

P/3. Az Alkr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részv.jelent. (közös részv.jelent.) cégszerű nyilatkozata a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes, áfa nélkül számított árbevételéről, valamint a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a részv.jelent. (közös részv.jelent.) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha a részv.jelent. (közös részv.jelent.) a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a teljes, áfa nélkül számított árbevételéről, valamint a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részv.jelent. kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a teljes, áfa nélkül számított árbevételéről, valamint a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a P/1, P/2, P/3 előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az AK a meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum űrlapjának kitöltésével és EKR-en keresztül történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az P/1., P/2., P/3. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum űrlapjában foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „alfa" szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben bármelyik, a részvételi felhívás feladásának napján élő pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.

P/2. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint az adózott eredménye több mint egy évben negatív. Nem minősül „negatív”-nak az adózott eredmény, amennyiben annak értéke „pozitív” vagy „nulla”.

P/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nyilatkozata alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből a teljes, áfa nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 850 000 000 HUF összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) származó áfa nélkül számított árbevétele az előző 3 lezárt üzleti évből összességében nem éri el az 550 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont és (2a) bekezdés b) pontja alapján részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) ismertetnie kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven (132 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásait. A referenciák igazolása a Kr.22.§(3)bekezdés szerint.

A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban);

- a teljesítés helyét;

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bek szerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a részvételre jelentkező csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - a részvételre jelentkező saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

M/2: A Kr. 21. § (2) b) pont alapján részv.jelent. (közös részv.jelent) részéről csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

Részv.jelentkezőnek csatolnia kell az alábbiakat:

-nyilatkozatot arról, hogy nyertessége esetén melyik személyt, milyen szakemberként kíván bevonni.

Ezen túlmenően:

Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, úgy részv.jelentőnek csatolnia kell a szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata)

Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, úgy részv.jelentkezőnek csatolnia kell a szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatainak csatolása (felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata) amennyiben a felelős műszaki vezetők tekintetében az adott szakember nem ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül.

Csatolni szükséges a megajánlott szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat. (A szakmai tapasztalatot ÉV/HÓ bontásban tól-ig időpont szerint szükséges megadni, a szakmai tapasztalatot az alábbi információk alapján kell megadni: a szakmai gyakorlat helye (azon szervezet, amely részére a munka elvégzésre került), munkakör/beosztás és szakmai tevékenységek rövid ismertetése). Ajánlatkérő felhívja a részv.jelent. figyelmét, hogy kizárólag az egész hónapokat veszi figyelembe, amelyek teljes időtartama alatt a szakember szakmai tapasztalatot szerzett. A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzban a szakember alkalmassági feltétel szerinti tapasztalatát és az értékelési szempont szerinti többlettapasztalatot is fel kell tüntetnie.

-A szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum űrlapjának kitöltésével és EKR-en keresztül történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1.és M/2 pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum űrlapjában foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része alfa szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyikének külön kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot űrlap formájában benyújtania.

A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 11 éven (132 hónapon) belül megkezdett és a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési beruházások kivitelezésére vonatkozó alábbi referenciával:

legalább olyan referenciamunka, amely műemlékvédelem alatt álló, legalább nettó 1000 m2 érintő felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozik.

Az M/1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesítésére legfeljebb egy db referenciaigazolás nyújtható be.

M.2.Részvételre jelentkező alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:

a) legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik:

-legalább 60 hónap szakmai gyakorlat építési szerelési munkák felelős műszaki vezetése, e szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,

-a szerződés megkötéséig rendelkezik MV-É-M (műemlék építmény építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése) kamarai jogosultsággal

b) legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik:

-legalább 36 hónap építménygépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal

-a szerződés megkötéséig rendelkezik építménygépészeti szakterületen MV-ÉG kamarai

jogosultsággal

c) legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik:

-legalább 36 hónap építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal (Építmények és szabad terek közép-és kisfeszültségű rendszerei (kül-és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése)

-a szerződés megkötéséig rendelkezik építményvillamossági szakterületen MV-ÉV kamarai jogosultsággal,

Az átfedés megengedett a szakemberek között.

Ajánlatkérő az M.2.a)-c) alpont rövidítései alatt a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendeletben meghatározott jogosultságokat érti. Az M.2. a)-c) alpontokban meghatározott szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő a 266/2013(VII.11.) Korm.rend-ben megadott azon feladatokat, érti amelyeket az előírt adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

Részv.jelent - illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó személynek/szervezetnek - , amennyiben a jelen pontban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember nem szerepel a megjelöltek szerinti, érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal a kamarai névjegyzékben, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a megajánlott szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben az érintett szakmagyakorlási jogosultsággal szerepelni fog.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Más szervezet/személy kapacitására való támaszkodás:

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a részvételre jelentkező a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, a részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről a részvételi jelentkezéshez csatolni kell - a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Ha részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum külön űrlapjait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

A benyújtott dokumentumok alakiságára irányadó a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 47. § (2) és (2a) bekezdése.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Irányadóak a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (11) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2), 6:155. § bekezdése.

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő előleget biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

A Kbt. 27/A. § alapján az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Vállalkozó valamennyi kivitelezési terv átadása és annak Megrendelő általi elfogadása esetén a nettó vállalkozói díj 5%-ról számlát állíthat ki.

Végszámla (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): nettó vállalkozói díj 10%-a.

Havi részszámlák a havi teljesítések (elvégzett és a műszaki ellenőr által leigazolt munkák) arányában: összesen legfeljebb a nettó vállalkozói díj 85%-a (a teljesítés adott hó végi értékének 85%-a).

Az előleg levonása a végszámlából történik.

Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, valamint jótállást ír elő.

Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján jótállási biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési- és kötbérfeltételeket a szerződés tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/10/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 15/11/2021
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 40.§ 41. § 41/A. § 41/B. § és 41/C. §-a, valamint az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg részvételre jelentkezők részére.

3. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel a részvételi felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a részvételre jelentkezők kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást AK a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.

4. A részvételi jelentkezés részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A részvételi jelentkezést a Kbt. 68.§-a, valamint az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. A részvételi jelentkezésnek a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott részvételi jelentkezés részvételi határidőre történő beérkezéséért, valamint a részvételi jelentkezés nem megfelelő helyre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata a részvételre jelentkezőt terheli.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ennek eredményeként a részekre történő ajánlattétel lehetőségét az eljárásban nem biztosítja.

A részajánlat tétel kizárásának indoka: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződésteljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel és jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind környezeti adottságok, mind garanciális szempontok miatt, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Az elvégzendő tervezés és kivitelezés munkanemei szakmailag egymással összefüggnek, továbbá a munka jellege és célja nem engedi meg, hogy egyidejűleg több fővállalkozó legyen jelen az építési beruházás végrehajtása során, a munkaszervezés és a felelősségi kör kialakítása nem megoldható. Jelen tervezés és kivitelezés egy műszaki egységet alkot, így annak részekre bontása szakmai, gazdasági és garanciális szempontból sem indokolt.

6. A részvételi jelentkezéshez csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7. A részvételi jelentkezést tartalmazó iratok felbontását az EKR a részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában a részvételi jelentkezések az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a részvételi jelentkezésben szerepelnek - a részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.

8. A hiányok pótlása a Kbt. 71. §-a szerint történik. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem köteles elrendelni.

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

10. Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének módszerei: fordított arányosítás, egyenes arányosítás

11. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

12. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése értelmében Ajánlatkérő a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a részvételre jelentkező gazdasági, pénzügyi és műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását (P/1, P/2, P/3, M/1, M/2).

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bottlikné Pelczhoffer Brigitta (lajstromszám: 01319)

14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

17. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. A részvételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok együttesen tartalmazzák az eljárással kapcsolatos feltételeket. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a részvételi felhívás előírásai az irányadók.

Folytatás a VI.4.3 pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/10/18 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.1.3) pont folytatása:

19. A 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - jelentkező köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, legalább 500 000 000 HUF/év limitösszegű és legalább 250 000 000 HUF/káresemény limitösszegű, saját névre szóló építés szerelési „all risk” típusú szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősség biztosításra. Az ajánlattételi szakaszban erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolni.

20. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - jelentkező köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó legalább 6 000 000 HUF/év limitösszegű és legalább 4 000 000 HUF/káresemény limitösszegű, saját névre szóló, részvételre jelentkező esetleges közreműködőinek a szolgáltatására is kiterjedő szakmai (tervezői) felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősség biztosításra. Az ajánlattételi szakaszban erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolni.

21. Az ajánlathoz csatolni kell: Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot; A részvételi jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a részvételi jelentkezés, közös részvételi jelentkezés esetén részvételre jelentkezők, illetve kapacitást nyújtó szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintája; Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat; Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat;

22. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Szerződés hatálybalépésének további, a Kbt. 135. § (12) bekezdésével összhangban kikötött feltétele, hogy a jelen szerződéshez kapcsolódó fedezetre vonatkozó jóváhagyó döntés és a forrás Vevő bankszámláján rendelkezésre álljon. A közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni. A közbeszerzés fedezete rendelkezésre áll, amennyiben a beruházásához kapcsolódó beszerzésekre a forrás biztosításra kerül. A forrás biztosításának elmaradása esetén a közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja vagy az eljárás eredményeként megkötött szerződés - tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a forrás biztosítását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti - a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltak alapján nem lép hatályba

23. A IV.2.3 pontban megadott dátum tájékoztató jelleggel került megadásra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/09/2021