Építési beruházás - 475080-2021

21/09/2021    S183

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 183-475080

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kapitány Katalin
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Telefon: +36 303029163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
E-mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Telefon: +36 703823195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kk.gov.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Klebelsberg Központ - Békés megye - Tótkomlós

Hivatkozási szám: EKR000095282020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Békés megyei Jankó János Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00028 azonosító számú projekt keretében az 5940 Tótkomlós, Erzsébet utca 2. szám alatti (Hrsz.: 2323/1) cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 103 501 075.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

5940 Tótkomlós Erzsébet utca 2. HRSZ: 2323/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Békés megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” KEHOP-5.2.2/16-2016-00028 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a „Békés megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” HRSZ; 2323/1 Tótkomlós Erzsébet utca 2. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, a homlokzati hőszigetelés javítását, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését és egy villamos energiát termelő napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:

1.1 Padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése, járósáv kialakításával 1825 m2

1.2 A gázkonvektorok eltávolítása után, a sérült rész visszabontása, és új hőszigetelés elhelyezése a kibontott kivezetők helyén 104 m2

1.3 Gázkazán telepítése konvektoros rendszer helyére gázszerelési munkákkal 4db 80 kW kondenzációs gázkazán - Komplett fűtési hálózat kialakítása 3195 fm

1.4 Radiátor csere termoszeleppel 223 db

1.5 Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 43,16kWp (166db 260Wp napelem)

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, tekintettel arra, hogy a karakterkorlát miatt nem adható meg minden tétel pontos mennyisége.

Ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:

30. Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 3 000 000 Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: *2.4. Az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembereken felüli szakemberek száma, akik építészmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00028

II.2.14)További információk

*II.2.5.) pont 2.4. értékelési részszempont folytatása karakterkorlát miatt itt: épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban (projektvezetőként és/vagy építésvezetőként) szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (min 0, max. 3 fő)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 099-236349
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Klebelsberg Központ - Békés megye - Tótkomlós

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 103 501 075.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

építőmesteri és szakipari részmunkák, gépész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, építész felelős műszaki vezetői

feladatok ellátása, napkollektoros, napelemes rendszer telepítés, gépészeti munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve: BÓLEM Építőipari Kft.

Székhelye: 5600 Békéscsaba Őszi Utca 3.

adószám: 11878252-2-03

Ajánlattevő neve: Bácska Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6400 Kiskunhalas Majsai Út 10.

adószám: 11042851-2-04

Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.

adószám: 22757937-2-09

Ajánlattevő neve: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6400 Kiskunhalas Kéve U. 39.

adószám: 10381603-2-03

Ajánlattevő neve: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.

Székhelye: 2336 Dunavarsány 510-es Fő Út 26.

adószám: 12073601-2-13

Ajánlattevő neve: EVB Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2500 Esztergom Honvéd Utca 54.

adószám: 11194446-2-11

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/09/2021