Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 475420-2021

Submission deadline has been amended by:  523482-2021
21/09/2021    S183

Poland-Opole: Disposable gloves

2021/S 183-475420

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu
Postal address: ul. Wodociągowa 4
Town: Opole
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 45-221
Country: Poland
Contact person: Beata Jarczewska
E-mail: przetargi@wszn.opole.pl
Telephone: +48 775414200
Fax: +48 775414237
Internet address(es):
Main address: www.wszn.opole.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://wszn.logintrade.net/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa rękawic

Reference number: P/14/2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rękawic do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ, zawierający wymagania jakościowe, techniczne i ilościowe.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:

PAKIET 1 - Rękawice diagnostyczne

PAKIET 2 - Rękawice foliowe

PAKIET 3 – Rękawice chirurgiczne

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Magazyn apteki szpitalnej mieszczący się w siedzibie szpitala przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rękawic do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ, zawierający wymagania jakościowe, techniczne i ilościowe.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, że wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie kryterium: cena – 60 % i termin dostawy – 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice foliowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Magazyn apteki szpitalnej mieszczący się w siedzibie szpitala przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rękawic do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ, zawierający wymagania jakościowe, techniczne i ilościowe.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, że wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie kryterium: cena – 60 % i termin dostawy – 40 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Magazyn apteki szpitalnej mieszczący się w siedzibie szpitala przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rękawic do magazynu apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ, zawierający wymagania jakościowe, techniczne i ilościowe.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, że wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie kryterium: cena – 60 % i termin dostawy – 40 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o załącznik JEDZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o załącznik JEDZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o załącznik JEDZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2021
Local time: 08:30
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, tj. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, POLSKA w budynku administracyjno-hotelowym na II piętrze w pokoju nr 8.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej przez odszyfrowanie ofert przez komisję przetargową.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676 Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: nie dotyczy
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/09/2021