Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 475444-2021

Submission deadline has been amended by:  499665-2021
21/09/2021    S183

Poland-Warsaw: Steriliser

2021/S 183-475444

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Postal address: UL.KAROWA 2
Town: WARSZAWA
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-315
Country: Poland
E-mail: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
Telephone: +48 225966460
Fax: +48 228279354
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAKUP I DOSTAWA STERYLIZATORA PAROWEGO I MYJNI-DEZYNFEKATORA DO NARZĘDZI

Reference number: 09/09/21
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do sterylizatorni szpitalnej w podziale na następujące części:

PAKIET 1 – STERYLIZATOR PAROWY Z WYPOSAŻENIEM

PAKIET 2 – MYJNIA – DEZYNFEKATOR DO NARZĘDZI Z WYPOSAŻENIEM

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – formularz cenowy z parametrami technicznymi odpowiednio dla każdego z pakietów.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 710 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

PAKIET 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

PAKIET 1 – STERYLIZATOR PAROWY Z WYPOSAŻENIEM

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia należy ponadto:

1) dostawa do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko fabrycznie nowego, oryginalnie zapakowanego w fabrycznie nieuszkodzone opakowanie, wyprodukowanego w 2021 roku urządzenia wraz z niezbędnym wyposażeniem zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ i załącznikach. Montaż i oddanie go do użytkowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętów rekondycjonowanych oraz sprzętów demonstracyjnych. Dostarczone urządzenie musi być wolne od wszelkich wad fizycznych, konstrukcyjnych i prawnych;

2) demontaż obecnie zainstalowanych urządzeń będących własnością Szpitala i zeskładowanie zdemontowanych urządzeń w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego,

3) pełna integracja (podłączenie i transmisja danych) dostarczonego urządzenia w danym pakiecie z posiadanym systemem informatycznym MEDOK firmy Elmi – Systemy Automatyki z siedzibą w Warszawie ul. Czarnołęcka 26, w ramach której muszą być spełnione poniższe warunki:

a) dostarczone urządzenia muszą udostępniać, poprzez bezpośredni odczyt danych

z urządzeń, pełny przebieg swojej pracy w postaci elektronicznej (parametry cyklu),

b) dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w kompletny interfejs sprzętowo – programowy umożliwiający wymianę danych z oprogramowaniem komputerowym MEDOK, służącym do zarządzania pracą CS,

c) dostarczone urządzenia muszą komunikować się z systemem MEDOK poprzez dowolnie zrealizowany bezpośredni kanał transmisyjny lub alternatywnie poprzez wykorzystanie pośrednich plików danych lub oprogramowania,

d) urządzenia muszą zostać dostarczone z niezbędną dokumentacją opisującą przesyłanie danych. Zakres danych przekazywanych do systemu MEDOK nie może być mniejszy niż ten, prezentowany na wydruku z cyklu.

e) dostawa niezbędnych licencji do podłączania dostarczonych urządzeń do systemu MEDOK

4) przeprowadzenie instruktażu wstępnego oraz przeszkolenie (potwierdzone certyfikatem) pracowników bezpośredniego użytkownika w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy,

5) zapewnienie bieżącego serwisu gwarancyjnego, przeglądów technicznych, w tym zapewnienia części zamiennych do aparatu na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi,

6) zapewnienie w okresie pogwarancyjnym możliwości korzystania przez Zamawiającego z serwisu, przeglądów technicznych, zakupu części zamiennych i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych kluczy/kodów serwisowych/dostępowych do oprogramowania będącego częścią przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / Weighting: 10
Quality criterion - Name: SERWIS GWARANCYJNY / Weighting: 10
Quality criterion - Name: PARAMETRY TECHNICZNE / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 377 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

PAKIET 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

PAKIET MYJNIA-DEZYNFEKATOR Z WYPOSAŻENIEM

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia należy ponadto:

1) dostawa do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko fabrycznie nowego, oryginalnie zapakowanego w fabrycznie nieuszkodzone opakowanie, wyprodukowanego w 2021 roku urządzenia wraz z niezbędnym wyposażeniem zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ i załącznikach. Montaż i oddanie go do użytkowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętów rekondycjonowanych oraz sprzętów demonstracyjnych. Dostarczone urządzenie musi być wolne od wszelkich wad fizycznych, konstrukcyjnych i prawnych;

2) demontaż obecnie zainstalowanych urządzeń będących własnością Szpitala i zeskładowanie zdemontowanych urządzeń w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego,

3) pełna integracja (podłączenie i transmisja danych) dostarczonego urządzenia w danym pakiecie z posiadanym systemem informatycznym MEDOK firmy Elmi – Systemy Automatyki z siedzibą w Warszawie ul. Czarnołęcka 26, w ramach której muszą być spełnione poniższe warunki:

a) dostarczone urządzenia muszą udostępniać, poprzez bezpośredni odczyt danych

z urządzeń, pełny przebieg swojej pracy w postaci elektronicznej (parametry cyklu),

b) dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w kompletny interfejs sprzętowo – programowy umożliwiający wymianę danych z oprogramowaniem komputerowym MEDOK, służącym do zarządzania pracą CS,

c) dostarczone urządzenia muszą komunikować się z systemem MEDOK poprzez dowolnie zrealizowany bezpośredni kanał transmisyjny lub alternatywnie poprzez wykorzystanie pośrednich plików danych lub oprogramowania,

d) urządzenia muszą zostać dostarczone z niezbędną dokumentacją opisującą przesyłanie danych. Zakres danych przekazywanych do systemu MEDOK nie może być mniejszy niż ten, prezentowany na wydruku z cyklu.

e) dostawa niezbędnych licencji do podłączania dostarczonych urządzeń do systemu MEDOK

4) przeprowadzenie instruktażu wstępnego oraz przeszkolenie (potwierdzone certyfikatem) pracowników bezpośredniego użytkownika w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy,

5) zapewnienie bieżącego serwisu gwarancyjnego, przeglądów technicznych, w tym zapewnienia części zamiennych do aparatu na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi,

6) zapewnienie w okresie pogwarancyjnym możliwości korzystania przez Zamawiającego z serwisu, przeglądów technicznych, zakupu części zamiennych i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych kluczy/kodów serwisowych/dostępowych do oprogramowania będącego częścią przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / Weighting: 10
Quality criterion - Name: SERWIS GWARANCYJNY / Weighting: 10
Quality criterion - Name: PARAMETRY TECHNICZNE / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 333 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonanie umowy zostanie stwierdzone Protokołem Odbioru Sprzętu, odpowiednio podpisanym przez Wykonawcę lub jego uprawnionych przedstawicieli i przez przedstawicieli Zamawiającego, zawierającego oświadczenie w przedmiocie przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone po podpisaniu przez strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez uwag, na podstawie dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności wynosi do 60 dni licząc od daty dostawy towaru i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim strony ustaliły na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424).

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/10/2021
Local time: 10:15
Place:

platforma zakupowa pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy składają JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie powinno być ważne na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną i być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj: na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp,

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

Wymagania odnośnie dokumentów składanych przez podmioty mające siedzibą za granicą lub osoby mające miejsce zamieszkania za granicą zawarte w SWZ. Wykaz wymaganych dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego zostały zawarte w SWZ. Obowiązki informacyjne, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO wypełnione są i opisane w SWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. zobowiązani są wówczas do złożenia Pełnomocnictwa wraz z ofertą

Oferta powinna być: sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osobę upoważnioną lub uprawnioną.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAŃ
Postal address: UL. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej .

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAŃ
Postal address: UL. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/09/2021