Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 4765-2023

Submission deadline has been amended by:  61431-2023
04/01/2023    S3

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2023/S 003-004765

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 18055342242
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrődi Katalin
E-mail: szendrodi.katalin@ppke.hu
Telefon: +36 705072603
Fax: +36 13180507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ppke.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002048572022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002048572022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: oktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bródy S.u.15. - tervezés

Hivatkozási szám: EKR002048572022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bródy Sándor utca 15 sz. - Tervezési feladat a meglévő tervek felhasználásával módosított program szerinti tervek elkészítése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15.

A telekösszevonást követően a HRSZ: 36595

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bródy Sándor utca 15 sz. - Tervezési feladat a meglévő tervek felhasználásával módosított program szerinti tervek elkészítése, valamint ezzel összefüggésben a Szentkirályi 28-30. sz. épületen végzendő egyéb kapcsolódó munkálatok - tervezési keretszerződés

A tervezési feladat tárgya: A Bródy Sándor u. 15. műemléki épület. A beruházás hatókörébe a Szentkirályi u. 28-30. sz. alatti oktatási épület is beletartozik csatlakozási pontok kialakításának szintjén.

A Bródy Sándor u. 15. alatti ház műemléki épület, melynek műemléki leírásai a dokumentációban megtalálhatók.

Védettségek:

- regisztrált műemlék, azonosító: 15613 [907], Ház

- régészeti lelőhely, azonosító: 66284, Üllői út-Mária u.-Kőfaragó u.-Vas u.-Rákóczi út-Múzeum krt.

- Övezeti besorolás: Vt-V/P-1 (Korábbi szabályozás szerint: VK-VIII-2)

Tervezett mennyiségi adatok:

Az építési terület mérete: 2 085 m2

1 db műemléki épület: hasznos alapterülete 1 700 m2

A tervezési feladat elsődleges célja: a meglévő tervek átalakításával, a megváltozott építési programhoz való adaptálásával egy olyan épület kerüljön kialakításra, mely a központi szervezeti egységek működésének funkcionális igényeit kielégíti, kiemelten gazdaságos üzemeltetési feltételek mellett.

A tervezési feladat tartalma: A tervezési feladat tartalma a Bródy Sándor u. 15. sz. alatti épület műemléki rekonstrukciója érdekében szükséges komplex generáltervezői feladatok teljeskörű ellátása, az alábbiak szerint, a Bródy Sándor u. 15. szám alatti műemléki épület meglévő terveinek módosításával, annak érdekében, hogy az épület szigetüzemként is működhessen, amennyire lehet, függetlenül a Szentkirályi u. 26. sz. és Szentkirályi 28-30. sz. épületektől:

- Felmérési tervek elkészítése;

- Vázlattervek készítése;

- Engedélyezési tervek elkészítése;

- Kiviteli tervek készítése;

- Megvalósulási tervek készítése;

- Tervezői művezetés;

- a használatbavételi eljárásban való tervezői közreműködés;

- a Kivitelezésre irányuló Közbeszerzési Eljárás(ok)ban való közreműködés.

A feladat részét képezi a beruházás tervezése során felmerülő szükséges szakvélemények, engedélyek, hozzájárulások beszerzése, az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges szakhatósági- és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések alkalmazása, a közvetlenül a tervezési feladatokhoz kapcsolódó feladatok (pl. a Kapcsolódó Ingatlanok építészeti, statikai és műszaki állapotfelmérése) ellátása.

A falrestaurátori szakvéleménnyel ellentétben a lépcsőházi, mennyezeti festés kivételével nem az Egyetem nem kívánja a falrestaurálási munkákat-díszítőfestéseket elvégeztetni. A falfelületek levédésével azok eltakarásra kerülnek. Ennek tényét és pontos műszaki tartalmát dokumentálni kell.

Megrendelő számára jelen tervezési feladat egyik leghangsúlyosabb része, az ingatlan fűtési és hűtési rendszerének felülvizsgálata. Jelen energiaárak mellett a gázkazános fűtés kialakítása helyett hőszivattyúkkal tervezett a hőtermelő funkció ellátása. A hűtési rendszer berendezéseinél nagyon fontos a jó hatásfokú üzem megvalósítása, a berendezések jó szabályozhatósága, a nem használt helyiségek lekapcsolhatósága (automatikusan és kézileg).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beruházással érintett Bródy Sándor utca 15.sz. alatti műemléki épületre vonatkozó rekonstrukciós munkák keretében bizonyos építési és bontási feladatokat kezdett el közbeszerzési eljárás keretében (I. ütem), a meglévő tervek ezen kivitelezésre vonatkozó részei nem képezik a jelen beszerzés tárgyát, azokat felhasználva szükséges a feladatokat teljesíteni.

Az I. ütem megkezdett feladatai:

- teljes utcai homlokzat felújítása,

- teljes tetőfelújítás az épületen,

- pince szinti falbontások és teljes pinceszinti vízszigetelés elkészítése a belső vakolatok elkészítése nélkül,

- a teljes használaton kívüli elektromos berendezések bontása,

- a teljes használaton kívüli gépészeti rendszerek bontása.

A Tervező saját tervezői felelőssége terhére jogosult annak eldöntésére, hogy a rendelkezésére bocsátott meglévő terveket/annak részét felhasználja-e, kivéve az 1. ütemre vonatkozó részek vonatkozásában, azokat a feladat teljesítése során az I. ütem kivitelezési feladataira vonatkozó előírások megváltoztatása nélkül köteles átvezetni, mely tekintetében a tervezői felelősség, jótállási és szavatossági kötelezettség a meglévő terveket készítő tervezőt terheli. A Tervező által átadott, elkészült tervek kapcsán a korábbi tervek felhasználástól függetlenül a Tervezőt terheli a jelen szerződésben meghatározott felelősségi, szavatossági és jótállási kötelezettségek.

A műszaki leírás mellékletében található ütemtervben szereplő Teljesítési Szakasz D2-D4. pontjaiban foglalt feladatokat egyedi megrendelés keretében jogosult Ajánlatkérőként szerződő fél megrendelni, a maximum megrendelhető mennyiség 250 fél mérnöknap, ezen feladatok díjának elszámolása is a ténylegesen elvégzett munka alapján történik, azzal, hogy a mérnöknap keret lehívására, kimerítésére Ajánlatkérőként szerződő fél nem köteles. A részleteket a szerződéstervezet 8.6. pontja tartalmazza.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben foglat szabályok irányadóak a feladat ellátása során.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M2.1.) pont tekintetében bemutatott szakember (É) alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata műemlék épület felújításával kapcsolatban (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.2.)1. műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakembernek az alkalmassági feltételnél előírton felüli többlet szakmai tapasztalata műemléki épület vonatkozásában hőszivattyús rendszer tervezése (min. 0 max. 3 db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. M2.2.)2. műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakembernek az alkalmassági feltételnél előírton felüli többlet szakmai tapasztalata műemlék épület felújításával kapcsolatban (min. 0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. M2.2.)3. műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakembernek az alkalmassági feltételnél előírton felüli többlet szakmai tapasztalata műemlék épület felújításával kapcsolatban (min. 0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 260
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7.) pontban megjelölt 260 munkanap alatt 260 naptári napot ért, a hirdetmény minta nem engedi átírni a munkanapot, de a szerződés tekintetében naptári nap az irányadó! Az ár értékelési szempont nem azonos a tervezési díj összegével, ez az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében a 8.6. pontban foglalt keretösszeggel együtt képzett ár.

A 2. értékelési szempont tekintetében az M2.2.)1. szakember kapcsán a többlettapasztalat projekt darabszám műemlék épületre vonatkozik: minimum 0 db műemlék épület-maximum 3 db műemlék épület.

Részajánlattétel lehetőségét Ajánlatkérő megvizsgálta, mely alapján a részajánlattétel nem biztosított, ennek indokai: Az ellátandó feladat jellege, volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata miatt továbbá az egységes felelősség miatt, a részekre bontás nem lehetséges. A szakágak vagy területileg meghatározott szakaszok szerinti részekre bontása azok egymásra való hatása, iteráción alapuló tervezése, illetve teljes területre kiterjedő jellege miatt jelentős kockázatot hordoz magában a komplexitás tekintetében. A teljes Projekt több közbeszerzési eljárás keretében kerül megvalósításra. A részekre történő bontás a fent ismertetett körülmények okán semmilyen mértékben nem biztosítja és nem szolgálja a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített hatékony és felelős közpénz-felhasználás követelményeinek a teljesülését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Nyilvántartásban szereplés:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai

közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra: Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló cégszerűen aláírt nyilatkozata az országos szakmai kamara szerinti nyilvántartási számáról. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi. A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. szerint történik az alkalmasság igazolása.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

minden alkalmassági kritérium esetén: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatban (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti tervezési szolgáltatások) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a Kr 19. § (3) bekezdés szerint.

P2) A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részének benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja P1 pontban előírt, a gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (7),(8) bekezdésben, valamint a Kr. 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (építészeti tervezési szolgáltatások) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem éri el a 65 000 000 millió forintot.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Adózás utáni eredménye az ajánlati felhívás megküldését megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közül egynél több évben negatív volt.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

minden alkalmassági kritérium esetén: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatban (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, kivéve az értékelési szempont alá eső szakemberekre vonatkozó szakmai önéletrajzokat, melyeket már az alapajánlathoz szükséges csatolni:Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9), (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) végzett legjelentősebb referenciáinak ismertetését valamennyi referencia tekintetében megadva:

-a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

-a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;

-a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,

o ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

o ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A§-ban foglaltakra.

M2) A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal és végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatokkal történő ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a teljesítés során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze. Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az adott kritérium pontban előírt jogosultsággal, abban az esetben az alkalmasság igazolásához a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát nem szükséges benyújtani, elegendő a szakember kamarai nyilvántartási számáról, jogosultságának első megszerzéséről (év, hó) és a kamarai nyilvántartás internetes elérhetőségének helyéről az ajánlatban - szakmai önéletrajban nyilatkozni.Ajánlatkérő emellett felhívja a figyelmet a VI.3.) pont 24. alpontjában előírtakra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 9 éven belül megkezdett és 6 évben teljesített alábbi referenciával:legalább 1 db műemléki épület helyreállításának és/vagy átalakításának generáltervezői feladataira vonatkozó tervezési referenciával, ahol a tervezéssel érintett műemléki helyreállítás elérte a legalább bruttó 1275 m2- alapterületet, és a tervezés teljesítése során jogerős/végleges építési engedély kiadásra és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésre került.

AK az alábbiakat érti a:

- kivitelezési és engedélyezési terv alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a Magyar Mérnöki Kamra Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzatában meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő definíciót érti.

- Műemléki épület alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmat érti.

- Generáltervező alatt Ajánlatkérő érti azt a tervezőt, aki a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (és az építtető részére történő átadására) köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel, a generáltervezői feladatok erre tekintettel az egyes szakági összefüggések átfogó bemutatását is jelenti.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik legalább az alábbi a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M2.1.) legalább 1 fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 13.§ (2) bekezdés szerinti vezető tervezővel, aki rendelkezik

-a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend (továbbiakban Korm. r) 1.melléklet II. 2. pontja szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez a Korm. r által előírt szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai tapasztalattal, továbbá a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 13.§ (2) bekezdés szerint előírt, jogosult tervezési szakterületen legalább 10 éves kiemelkedő színvonalú tervezési tevékenységgel rendelkezik, és rendelkezik továbbá legalább 36 hónap műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos építészeti tervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal (mely a vezető tervezői címhez szükséges, előírt tervezési tevékenységi időn belüli is lehet).

M2.2.) legalább 3 fő szakági tervezővel, akik rendelkeznek

M2.2.)1. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend (továbbiakban Korm. r) 1.melléklet II. 32. pontja szerinti G (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez a Korm. r által előírt szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértekű szakképzettséggel) és szakmai tapasztalattal.

M2.2.)2. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend (továbbiakban Korm. r) 1.melléklet II. 35. pontja szerinti V (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez a Korm. r által előírt szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai tapasztalattal.

M2.2.)3. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend (továbbiakban Korm. r) 1.melléklet II. 30. pontja szerinti T (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez a Korm. r által előírt szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai tapasztalattal

A szakemberek közötti átfedés megengedett.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

o M2.1.) É

o M2.2.)1. G

o M2.2) 2. V

o M2 2) 3. T

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rend

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar HUF.

Késedelmi kötbér: A Késedelmi Kötbér alapja a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének (a késedelemmel érintett Teljesítési Szakaszra vonatkozó, nettó) Tervezési Díjrészlete. A Késedelmi Kötbér napi mértéke (ami a teljes egyértelműség kedvéért a késedelem minden egyes naptári napjára fizetendő) a kötbéralap 0,5%-a. A Késedelmi Kötbér jogcímén követelt összeg - Teljesítési Szakaszonként külön-külön - nem haladhatja meg az adott (a késedelemmel érintett) Teljesítési Szakaszra vonatkozó kötbéralap 15%-át.

Szerződésszegési kötbér: A Tervezőt szerződésszegési kötbér terheli, ha olyan okból, amiért felelős, bármely egyéb szerződéses kötelezettségét megszegi. A kötbér mértéke a fentiek szerinti szerződésszegésenként nettó 100 000,- Ft, amely folyamatos, illetve ismétlődő szerződésszegés esetén naponta, illetve alkalmanként fizetendő és a teljesítés során a következő esedékes részszámlából kerül levonásra. Maximuma: a kötbéralap 15%-a.

Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Tervező felelős meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy a Tervező késedelme, vagy szerződésszegése miatt a Megrendelő a Szerződést felmondja, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - a Szerződéstől eláll, úgy a Tervező meghiúsulási kötbér (Meghiúsulási Kötbér) fizetésére köteles. A Meghiúsulási Kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 15 %-a.

A kötbérmaximumok elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, vagy annak körülményei fennállása esetén attól elállni.

Jótállás: az utolsó teljesítési szakasz szerződésszerű átadás-átvételének lezárását követő 36 hónapig, a szerződésben részletezett módon.

Teljesítési biztosíték: összege a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Jótállási biztosíték: teljes mértéke a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevőként szerződő fél 5 részszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

- TIG 1: A szerződés fix díja alapján számított 15% (minden jelölt feladat teljesítését követően)

- TIG 2: A szerződés fix díja alapján számított 20% (minden jelölt feladat teljesítését követően)

- TIG 3: A szerződés fix díja alapján számított 10% (minden jelölt feladat teljesítését követően)

- TIG 4: A szerződés fix díja alapján számított 50% (minden jelölt feladat teljesítését követően)

- TIG 5: A szerződés fix díja alapján számított 5% (minden jelölt feladat teljesítését követően).

Továbbá kiadott egyedi megrendelés alapján további megrendelésenként jogosul számla kibocsátására a Teljesítési Szakasz D2-D4. pontjaiban foglalt feladatainak megrendelése esetén.

Az ellenszolgáltatás a Tervező által megfelelően kiállított számlák alapján kerülnek kifizetésre a Kbt.135.§(1),(5)-(6),(10)-(12)bek és Ptk.6:130§(1)-(2)bek. rendelkezései alapján. A számlázással kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.

A feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.

A teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/01/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/01/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója EKR002048572022)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1) Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontnál (5. szempont) a KH útmutató szerinti fordított arányosítás, az M2.1) továbbá azM2.2) alpontjai szerinti szakemberek tapasztalata szempontoknál (1-4 szempontok) a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit, azzal, hogy a Kbt. 77.§ (1) bek. szerint ezen értékelési részszempontoknál meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A használt képleteket és az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 0,00-10,00 pont minden részszempont esetén.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.

4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

5) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

6) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

7) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.

8) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

9) Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell tervezői felelősségbiztosítással: a szerződés hatálya és a jótállás időtartama alatt legalább 85 millió,- Ft/év és 50 millió, - Ft/káresemény mértékben.

10) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 2023. január 12., 10:00 órai kezdettel. Helyszíne:Bp, Bródy Sándor utca 15 sz., bejárat. Kérjük előzetesen, legkésőbb 2023. január 11. 10:00 óráig szíveskedjenek jelezni az ekr-en keresztül egyéb kommunikáció keretében részvételi szándékukat, és a résztvevő létszám megjelölését. Amennyiben nem érkezik igény, a bejárás nem kerül megtartásra.

11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12) Ajánlatkérő alkamazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

13) FAKSZ: dr. Orbán Krisztina 00367 és Erdei Gábor 01061

14) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

15) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplő részére biztosítja.

16) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.

17) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

18) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

19) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni, amennyiben a felhívás és a KD között ellentmondás van, úgy a felhívás az irányadó.

20) AK a IV.2.6.) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért, 1 hónap alatt 30 napot ért, figyelemmel a Kbt.81.§ (11) bekezdésére.

21) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intezkedésekről szólo 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

22) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé több változató ajánlat benyújtását.

23) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.

24) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét: Az ajánlattevők már az ajánlatukhoz - a felhívás II.2.5) pontjában foglaltakra való tekintettel és összhangban a III.1.3. pont igazolási módban írtakkal - csatolják az alábbi dokumentumokat:

- A szakemberek 266/2013. Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túli többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint- - figyelemmel arra hogy ezen dokumentumok szakmai ajánlatnak minősülnek, teljes hiánya nem hiánypótolható:

- A szakember(ek) saját kezű aláírását tartalmazó a szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz. A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelménynek való megfelelés alátámasztására szolgáló szakmai tapasztalatnak, valamint az értékelési szempontok szerinti többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó előírás alátámasztására vonatkozó szakmai tapasztalatnak egyaránt.

- Szakmai ajánlatnak minősül továbbá a 2.sz melléklet_B15_Teljesítési szakaszok_final kitöltve, mely teljes hiánya nem hiánypótolható!

25)AK sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) és nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2022