We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 477061-2018

30/10/2018    S209

Polska-Miejsce Piastowe: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2018/S 209-477061

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejsce Piastowe
Adres pocztowy: ul. Dukielska 14
Miejscowość: Miejsce Piastowe
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-430
Państwo: Polska
E-mail: gmina@miejscepiastowe.pl
Tel.: +48 134353012
Faks: +48 134309799
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miejscepiastowe.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chorkówka
Adres pocztowy: Chorkówka 175
Miejscowość: Chorkówka
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-458
Państwo: Polska
E-mail: urzad@chorkowka.pl
Tel.: +48 134313083
Faks: +48 134386934
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chorkowka.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów opalanych biomasą na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Numer referencyjny: GP.271.1.6.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów opalanych biomasą na terenie

Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka.

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”,

Część II - „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”,

Część III - „Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 224 819.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 107 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 107 zestawów. Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a do SIWZ– Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja techniczna Części I oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym są dokumentacje techniczne(opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury (PSOKS) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego (PGI) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II - „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 598 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 296 zestawów,w Gminie Miejsce Piastowe łącznie 302 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1b do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja techniczna Część II oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym jest dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych (PMMF) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego (PWWMFF) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III - „Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na tereniegmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621200 Kotły grzewcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż 181 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 107 szt. kotłów, w Gminie Miejsce Piastowe łącznie 74 szt. kotłów: Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1c do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia-Dokumentacja techniczna Części III oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym są dokumentacje techniczne (opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Sprawność kotła na biomasę (PSK) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 127-289113
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GP.271.1.6.2018
Część nr: 1
Nazwa:

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/10/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sanito Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 476
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-884
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 012 869.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 168 924.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 90 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace budowlano - montażowe

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GP.271.1.6.2018
Część nr: 2
Nazwa:

"Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/10/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ML System S.A.
Adres pocztowy: Zaczernie 190G
Miejscowość: Zaczernie
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 36-062
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 643 496.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 542 148.34 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Roboty branży elektrycznej, roboty budowlano-montażowe

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GP.271.1.6.2018
Część nr: 3
Nazwa:

„Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/10/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sanito Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 476
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-884
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 568 454.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 665 228.35 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 90 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace budowlano - montażowe

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2018