Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 478164-2021

22/09/2021    S184

Poland-Gdynia: Medical equipments

2021/S 184-478164

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.
National registration number: KRS 0000492201
Postal address: ul. Powstania Styczniowego 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-519
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Ossowska - Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telephone: +48 587260359
Fax: +48 587260338
Internet address(es):
Main address: www.szpitalepomorskie.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup respiratora, stolików anestezjologicznych oraz środków indywidulanej ochrony RTG na blok operacyjny do lokalizacji w Gdyni

Reference number: D25M/251/N/40-63rj/21
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SWZ:

Zadanie nr 1: Respirator – 1 szt.,

Zadanie nr 2: Indywidualna ochrona RTG (garsonki, ochrona tarczycy, stojak) - 16 kpl., 16 kpl., 2 szt.

Zadanie nr 3: Stoliki anestezjologiczne – 5 szt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanire nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji będzie blok operacyjny w Szpitalu im. Świętego Wincentego A’ Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SWZ:

— zadanie nr 1: respirator – 1 szt.;

1.2. dostawa, instalacja (również podłączenie centrali), uruchomienie i przekazanie zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania sprzętu i wyposażenia wymienionego w punkcie 1.1, zwanego dalej „wyposażeniem”;

1.3. przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia zgodnie z wymogami opisanymi w nin. SWZ;

1.4. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia określa załącznik nr 4 do SWZ Zestawienie parametrów wymaganych oraz załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3 sierpnia 2017 r. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania...

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: cena: 80 %, okres gwarancji: 20 %.

Wykonawca jest zobowiązany do wpłaty wadium do postępowania dla zadania nr 1 w kwocie 1 500,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanire nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji będzie blok operacyjny w Szpitalu im. Świętego Wincentego A’ Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SWZ:

— Zadanie nr 2: Indywidualna ochrona RTG (garsonki, ochrona tarczycy, stojak) - 16 kpl., 16 kpl., 2 szt.

1.2. dostawa, instalacja (również podłączenie centrali), uruchomienie i przekazanie zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania sprzętu i wyposażenia wymienionego w punkcie 1.1, zwanego dalej „wyposażeniem”;

1.3. przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia zgodnie z wymogami opisanymi w nin. SWZ;

1.4. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia określa załącznik nr 4 do SWZ Zestawienie parametrów wymaganych oraz załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3 sierpnia 2017 r. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania...

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: cena: 80 %, okres gwarancji: 20 %.

Wykonawca jest zobowiązany do wpłaty wadium do postępowania dla zadania nr 2 w kwocie 1 100,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanire nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji będzie blok operacyjny w Szpitalu im. Świętego Wincentego A’ Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SWZ:

— Zadanie nr 3: Stoliki anestezjologiczne – 5 szt.

1.2. dostawa, instalacja (również podłączenie centrali), uruchomienie i przekazanie zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania sprzętu i wyposażenia wymienionego w punkcie 1.1, zwanego dalej „wyposażeniem”;

1.3. przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia zgodnie z wymogami opisanymi w nin. SWZ;

1.4. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia określa załącznik nr 4 do SWZ Zestawienie parametrów wymaganych oraz załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3 sierpnia 2017 r. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania...

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: cena: 80 %, okres gwarancji: 20 %.

Wykonawca jest zobowiązany do wpłaty wadium do postępowania dla zadania nr 3 w kwocie 770,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte zostały w załączniku nr 6 – Projekt umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Na mocy przesłanki zawartej w art. 138 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający określił termin składania ofert krótszy o 5 dni niż określony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp. Skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione ponieważ prowadzenie całego postępowania wraz ze składaniem ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający powtarza postępowanie, które zostało unieważnione w dniu 16 sierpnia 2021 r., sygnatura akt D25M/251/N/19-28rj/21 w zakresie trzech zadań częściowych nie zmieniając jego rodzaju.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2021
Local time: 12:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W nn. postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności wymienione w w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca składa:

2.1. w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2.2. wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiot. postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa następujące dokumenty:

— oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem jej złożenia,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

— zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem o którym mowa wyżej wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

— odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

5. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

6. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

11. Odwołanie w swojej treści zawierać musi elementy, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania odwołania zawarte są w rozdz. XXI SWZ

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/09/2021