Services - 479249-2021

Submission deadline has been amended by:  539349-2021
22/09/2021    S184

Poland-Wrocław: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2021/S 184-479249

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik Gminy Wrocław
Postal address: ul. Bolesława Prusa 75-79
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-316
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Telephone: +48 713250818
Fax: +48 713250802
Internet address(es):
Main address: www.mpk.wroc.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany rozjazdów i remontu torowisk we Wrocławiu.

Reference number: KU.241/pn50_2021/AR
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany rozjazdów i remontu torowisk we Wrocławiu".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany rozjazdów i remontu torowisk we Wrocławiu".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 140
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagane wadia:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 (trzy) dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) obejmujące budowę, przebudowę lub remont rozjazdu tramwajowego.

2) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

a) Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) obejmujące budowę, przebudowę lub remont rozjazdu tramwajowego.

b) Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia nw. dokumentów:

1) Wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu co najmniej 3 (trzech) dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) obejmujących budowę, przebudowę lub remont rozjazdu tramwajowego wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.

a) Projektant posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) obejmujące budowę, przebudowę lub remont rozjazdu tramwajowego,

b) Projektant posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

- wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2021
Local time: 09:30
Place:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. Otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. Adres internetowy transmisji został podany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą wpostępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności wpostępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektroniczne , albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, októrym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/09/2021