Supplies - 479417-2020

12/10/2020    S198

Poland-Hajnówka: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 198-479417

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Postal address: ul. doc. Adama Dowgirda 9
Town: Hajnówka
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 17-200
Country: Poland
Contact person: Anna Gierasimiuk
E-mail: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl
Telephone: +48 856829242
Fax: +48 856842679
Internet address(es):
Main address: www.spzoz.hajnowka.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platforma.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platforma.eb2b.com.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://platforma.eb2b.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa urządzeń do centralnej sterylizacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń

Reference number: 2020/PN/SPRZ.CS/01
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem postępowania jest zakup, dostawa i montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu na nowych urządzeniach do Centralnej Sterylizacji wraz z wykonaniem robót budowlanych dostosowujących te pomieszczenia do zamontowania nowych urządzeń oraz demontaż i utylizacja starych urządzeń. Prace budowlane szczegółowo określono w załączniku nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis urządzeń jest zamieszczony w Załączniku nr 2 do SIWZ - zestawienie wymaganych parametrów. 2.Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych i po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej a także posiadać aktualne polskie i obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikat

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45453000 Overhaul and refurbishment work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
II.2.4)Description of the procurement:

Prace budowlane powinny być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności, zasad rzetelnej wiedzy technicznej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i treści swojej oferty przetargowej na podstawie której zawarto z nim niniejszą umowę o zamówienie publiczne oraz zachować wymagania obowiązujących przepisów technicznych, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r., poz. 1065), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r., poz. 595), rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r., nr 109, poz. 719), przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy i innych właściwych przepisów.

Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się zgodnie z:

a) dokumentacją budowlano-techniczną dostosowania Centralnej Sterylizacji do potrzeb planowanego zakupu urządzeń medycznych – stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ,

b) dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) określoną przez producentów urządzeń

c) ofertą wykonawcy.

Dostawa sprzętu nastąpi do SPZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. A. Dowgirda 9, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca dostawy, potwierdzony via - mail minimum na jeden dzień przed planowaną dostawą oraz zgodnie z poniższym planowanym harmonogramem:

I etap

a) Demontaż jednej myjni oraz jednego sterylizatora

b) Montaż jednej myjni (z wózkiem laparoskopowym) oraz montaż sterylizatora 10 jednostkowego wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi do nowych urządzeń

c) Uzyskanie pozytywnej opinii instytucji UDT dla sterylizatora

d) Utylizacja zdemontowanych urządzeń

e) Częściowy odbiór urządzeń przez Zamawiającego

f) Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy

II etap

a) Demontaż kolejnej myjni oraz kolejnego sterylizatora

b) Montaż kolejnej myjni oraz sterylizatora 6 jednostkowego wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi do nowych urządzeń

c) Uzyskanie pozytywnej opinii instytucji UDT dla sterylizatora

d) Utylizacja zdemontowanych urządzeń

e) Odbiór końcowy urządzeń i robót określonych w postępowaniu 2020/PN/SPRZ.CS/01 przez Zamawiającego

f) Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy

g) Wystawienie przez Wykonawcę faktury obejmującej całość przedmiotu zamówienia po zatwierdzeniu odbioru końcowego urządzeń i robót określonych w niniejszym postępowaniu

Ze względu na konieczność zachowania ciągłości pracy Centralnej Sterylizacji dopuszcza się roboty budowlane i wymianę urządzeń objętych niniejszym postępowaniem w soboty i niedziele.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ze względu na brak miejsca Zamawiający w tym miejscu umieszcza informację o:

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 uPzp w związku z art. 24aa uPzp) następujące oświadczenia lub dokumenty:

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (oświadczenie składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.)

e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (oświadczenie składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 p.z.p.)

Oraz

W celu braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp złożą oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty składają w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9,

Tel. 85 682 92 02, fax. 85684 26 79; e-mail: spzoz@hajnowka.pl

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce jest Pan Dariusz Drywulski,

Kontakt: adres e-mail: iod@spzoz.hajnowka.pl, telefon 85 682 92 35;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Zakup i dostawa urządzeń do Centralnej Sterylizacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń, znak sprawy 2020/PN/SPRZ.CS/01, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzj

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ba)W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa, odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wraz z ofertą wymagać będzie złożenia folderów, katalogów, ulotek lub innych dokumentów producenta urządzenia, zawierających dokładny i jednoznaczny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie parametrów urządzeń wybranych przez zamawiającego do punktacji (lp. 1: 19,26,32; lp.2: 34,25; lp.3: 34, 35), których wymaga Zamawiający w treści SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów). W/w dokumenty winny być przypisane w sposób jednoznaczny do konkretnej pozycji wymienionej w załączniku nr 2 i odzwierciedlać zapisy wymagane przez Zamawiającego w tych punktach. W inny sposób Wykonawca nie spełni zapisów SIWZ.

Ocena pozostałych punków zał. nr 2 do SIWZ odbywać się będzie na podstawie wypełnionego tego załącznika Wykonawcy. Wykonawca może wraz ofertą złożyć całość tej dokumentacji, jednak musi to być w sposób jednoznaczny przypisany/ zaznaczony dla właściwej lp. z zał. nr 2 do SIWZ. W innym przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 uPzp w związku z art. 24aa uPzp) do uzupełnienia pozostałych punków lp. zał. nr 2 do SIWZ folderów, katalogów, ulotek bądź innych dokumentów lub oświadczeń producenta urządzeń, zawierających dokładny i jednoznaczny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie pozostałych bez wyjątku parametrów, których wymaga Zamawiający w treści SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów) .W/w dokumenty winny być przypisane w sposób jednoznaczny do konkretnej pozycji wymienionej w załączniku nr 2.

Bb) Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 uPzp w związku z art. 24aa uPzp):

Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 b do SIWZ)

Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna dysponowanie w okresie wykonywania niniejszego zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach opisanych poniżej:

Aa) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy: -posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych.

Ab)co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych:

— posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

— posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ze względu na brak miejsca powyżej: Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę, posiadającą wszystkie uprawnienia lub kilka osób, posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień. Osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w SIWZ uprawnieniami. Ponadto powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020r. poz.1333) lub minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz.220) lub wcześniej obowiązujących przepisów.

Bc)wykazu dostaw (Załącznik nr 2a do SIWZ) wykonanych należycie z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Za spełniającego warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę, Zamawiający uzna wskazanie się co najmniej dwie wykonane dostawy o wartości umownej przedmiotu zamówienia (brutto) nie mniejszej niż 800 000 zł, której przedmiotem była dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu na nowych urządzeniach do Centralnej Sterylizacji.”

Bd) dokument dopuszczający do obrotu i używania produktu/wyrobu będące przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r, poz. 186);

Be)inne dokumenty i wydruki wymienione w zał. nr 2 do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów: lp.1 pkt: 41, 42; 44-e; lp.2 pkt: 2, 10, 19, 21, 24, 52-54; lp.3 pkt: 2, 10, 19, 21, 24, 52-54.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zał. nr 5 - projekt umowy: Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, uruchomienia i przeszkolenia personelu na nowych urządzeniach do Centralnej Sterylizacji wraz z wykonaniem robót budowlanych dostosowujących te pomieszczenia do zamontowania nowych urządzeń oraz demontażu i utylizacji starych urządzeń, zgodnie z poniższymi etapami:

I etap

a) Demontaż jednej myjni oraz jednego sterylizatora

b) Montaż jednej myjni (z wózkiem laparoskopowym) oraz montaż sterylizatora 10 jednostkowego

c) Uzyskanie pozytywnej opinii instytucji Urzędu Dozoru Technicznego dla sterylizatora

d) Utylizacja zdemontowanych urządzeń

e) Częściowy odbiór urządzeń przez Zamawiającego

f) Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy

II etap

a) Demontaż kolejnej myjni oraz kolejnego sterylizatora

b) Montaż kolejnej myjni oraz sterylizatora 6 jednostkowego

c) Uzyskanie pozytywnej opinii instytucji Urzędu Dozoru Technicznego dla sterylizatora

d) Utylizacja zdemontowanych urzą

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2020
Local time: 10:10
Place:

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki” w terminie do dnia:12.11.2020 r. do godziny 10:00.2) Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu: 12.11.2020 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego (tj. SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9) w Sekcji Zaop

Information about authorised persons and opening procedure:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 17 000,00 zł

a) które może być wnoszone w:

(1) pieniądzu przelewem na konto bankowe,

(2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

(3) gwarancjach bankowych,

(4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

(5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym, przed terminem składania ofert, na konto:

Bank PKO BP S.A. nr konta 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843 z dopiskiem:

Wadium- Znak sprawy 2020/PN/SPRZ.CS/01oraz podanie numeru NIP Wykonawcy.

3. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta jeżeli wymagają tego przepisy. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.

4. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

5. Dowód wniesienia wadium winien być dołączyć do oferty.

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.

8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone.

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

15. W przypadku składania wadium w postaci innej niż w pieniądzu przez podmioty wspólne, Zamawiający wymaga aby w treści dokumentu

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP „Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g ustawy PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) PZP. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w Rozdz. III pkt. 1 SIWZ. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 222587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2020