Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 48002-2018

02/02/2018    S23

Polska-Milicz: Paliwa

2018/S 023-048002

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stawy Milickie S.A. w Rudzie Sułowskiej
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 2, Sułów
Miejscowość: Milicz
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stawy Milickie S.A. Sułów, ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Tel.: +48 713847110
Faks: +48 713847110
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.stawymilickie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.stawymilickie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Chów i hodowla ryb

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw

Numer referencyjny: PN-1 /2018
II.1.2)Główny kod CPV
09100000 Paliwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) CZĘŚĆ I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2) CZĘŚĆ II: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000 Ropa naftowa i destylaty
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia dla I części: ul. Stawowa 1, 56-320 Krośnice, Potasznia, 56-300 Milicz, Stawno 2, 56-300 Milicz, Radziądz, 55-140 Żmigród, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw:

1) CZĘŚĆ I: oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w 5-pięciu Zakładach położonych w miejscowościach: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice według poniższych założeń:

a) szacowana łączna ilość oleju napędowego wynosi 400 000,00 litrów (słownie: czterysta tysięcy litrów),

b) Wykonawca musi zapewnić dostawę oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od dokonania zamówienia w okresie obowiązywania umowy,

c) dostawy będą realizowane autocysternami Wykonawcy wyposażonymi w węże zapewniające hermetyzację przy zlewaniu oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego,

d) Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanego oleju napędowego. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.

e) Pojedyncze dostawy minimum 10-dziesięć tysięcy litrów w rozbiciu na pięć podległych Zakładów wskazanych w rozdziale IV pkt. 2 SIWZ. Częstotliwość dostaw raz bądź dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości paliwa w szczególności poprzez pobranie próbek paliwa i oddania ich do badań laboratoryjnych.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy paliw do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000 Ropa naftowa i destylaty
09134100 Olej napędowy
09132100 Benzyna bezołowiowa
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu w: Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawy oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej (Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, Stawno, Potasznia, Krośnice, według poniższych założeń:

a) szacowana ilość oleju napędowego ON wynosi 30 000,00 litrów (słownie: trzydzieści tysięcy litrów),

b) szacowana ilość etyliny bezołowiowej Pb 95 wynosi 40 000,00 litrów (słownie: czterdzieści tysięcy litrów),

c) szacowana ilość LPG wynosi 45 000,00 litrów (słownie: czterdzieści pięć tysięcy litrów),

d) Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania na swoich stacjach 24h/dobę,

e) sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych, których łącznie przez cały okres realizacji przyszłej umowy zostanie wydane nie mniej niż 30 sztuk.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości paliwa w szczególności poprzez pobranie próbek paliwa i oddania ich do badań laboratoryjnych.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że - posiada aktualną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10.4.1997 r - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz 220 z późn. zm.)

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli:

— Część I: Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – dostawy paliw - o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) każde zamówienie,

— Część II - Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - dostawy paliw - o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde zamówienie.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1) lit. b) SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1) lit. b) SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Stawy Milickie S. A. Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2019 rok.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

1) dla części I: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2) dla części II: 5 000,000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t. z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 0000 2000 0024 4417 0023

Z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PN-1/2018 część I/II na dostawę paliw”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. Ust 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ww. pkt.1. i 2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2018