Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 480337-2021

23/09/2021    S185

Romania-Cluj-Napoca: Electricity

2021/S 185-480337

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
National registration number: 4288306
Postal address: Strada: Memorandumului, nr. 28
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400114
Country: Romania
Contact person: ec. Maria Fodorean
E-mail: Utcn.licitatie@utcluj.ro
Telephone: +40 264594831/+40 264401296
Fax: +40 264594831
Internet address(es):
Main address: www.utcluj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127979
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare energie electrica inclusiv transportul și distribuția

Reference number: 4288306_2021_PAAPD1175851
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Se va achizitiona energie electrica pentru alimentarea în prezent a 40 locuri de consum aflate în exploatarea autorității contractante, Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca.

Estimăm că se vor atribui 2 contracte subsecvente

Valoarile estimate minima si maxima a acordului-cadru de furnizare sunt: 495.650,00 lei pentru o luna, respectiv 5.947.800,00 lei pentru 12 luni.

Cantitatile estimate minima si maxima a acordului-cadru de furnizare sunt: 500 MWh pentru o luna, respectiv 6000 MWh pentru 12 luni.

Cantitatile estimate minima si maxima pentru cel mai mare contract subsecvent sunt: 500 MWh pentru o luna, respectiv 3000 MWh pentru 12 luni.

Valoarile estimate minima si maxima pentru cel mai mare contract subsecvent sunt: 495.650,00 lei, respectiv 2.973.900,00 lei.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul limita de transmitere a solicitarilor de clarificari de catre operatorii economici este cu 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. ( Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 16 zile.)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 947 800.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Toate punctele de consum apartinand Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Se va achizitiona energie electrica pentru alimentarea în prezent a 40 locuri de consum aflate în exploatarea autorității contractante, Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Posibilitatea de a comunica autorității contractante consumul de energie electrica pentru fiecare NLC în MWh, lunar, trimestrial și anual. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare si extrabugetare.

Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 actualizata si a art. 60 din Legea nr. 98/2016 actualizata.

Modalitatea de indeplinire :

- Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (acestea pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 actualizata privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.)

- Documentele care se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:

-Certificat de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat,

- Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale,

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-Se va prezenta, de catre toti operatorii economici, Formularul 6 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 actualizata.

Se va depune, odata cu DUAE, daca este cazul: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Referitor la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul UTCN, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 60, pct. 1, lit. d) si e) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, sunt:

Rector Prof. dr. ing. Vasile Țopa,

Prorector Prof. dr. ing. Dan Pitică,

Director general administrativ Ec. Cornel Mureșan,

Dir. Economic Ec. Laura Claudia Rusu,

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire:

-completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre op ec clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Alte documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE.

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Cerinta nr. 2

Licența de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare (Legea 202/2018). Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente licentei de furnizare emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaSe vor prezenta: extrase bancare corespunzatoare (bilanturi), situaţii financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic etc.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pentru a ne asigura că operatorii economici dispun de capacitatea economică și financiară necesară pentru a executa acordul-cadru și pentru a ne proteja de un eventual risc de neîndeplinire corespunzatoare a contractului, solicităm ca nivelul minim al cifrei de afaceri totale să fie de 900000.00 lei. Dovada îndepliniri cerințelor privind situația economică și financiară prin completarea DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatDovada îndepliniri cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională prin completarea DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională declarate în DUAE prin prezentarea unei liste a principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi.

Proportia de subcontractareDaca este cazul ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le contracteze

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE. Se va preciza numărul și data contractului invocat drept experiența similară, valoarea și obiectul contractului, beneficiarul, ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Anii se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Tipul de finantare: Fonduri bugetare si extrabugetare

- Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici participanti la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare. Vezi Notificarea ANAP din 08.04.2019.

Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute in Legea 101/2016 actualizata privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, potrivit art. 8, alin (1), lit.a) .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul Juridic al UTCN
Postal address: str. Memorandumului nr. 28
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400114
Country: Romania
E-mail: cristina.szekely@staff.utcluj.ro
Telephone: +40 264202390
Fax: +40 264597074
Internet address: www.utcluj.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2021