Works - 480651-2021

Submission deadline has been amended by:  535448-2021
24/09/2021    S186

Belgium-Hasselt: Construction work for bridges

2021/S 186-480651

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: De Vlaamse Waterweg nv
National registration number: 0216.173.309_16711
Postal address: Havenstraat 44
Town: Hasselt
NUTS code: BE224 Arr. Hasselt
Postal code: 3500
Country: Belgium
Contact person: ir. Hannes Moons
E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internet address(es):
Main address: www.vlaamsewaterweg.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423384
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423384
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: waterbouwkundige werken & diensten

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bouw Matadibrug Handelsdok Gent.

Reference number: De Vlaamse Waterweg-ARW-21-011 - publicatie-F02_0
II.1.2)Main CPV code
45221100 Construction work for bridges
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een statische fiets- en voetgangersbrug over het Handelsdok te Gent. De toekomstige brug zal de Handelsdokkaai (westelijke oever) verbinden met de Schipperskaai (oostelijke oever) en bevindt zich in het verlengde van de Kraankindersstraat.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Main site or place of performance:

Gent

II.2.4)Description of the procurement:

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een statische fiets- en voetgangersbrug over het Handelsdok te Gent. De toekomstige brug zal de Handelsdokkaai (westelijke oever) verbinden met de Schipperskaai (oostelijke oever) en bevindt zich in het verlengde van de Kraankindersstraat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 365
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EFRO Vlaanderen Programma 201 - 2020

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zie bestek

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B of E, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.

De in deze opdracht begrepen staalbouw dient verplicht uitgevoerd te worden door een aannemer die erkend is in categorie F, waarbij de klasse bepaald wordt door het totale inschrijvingsbedrag van het gedeelte van de werken dat door de betreffende aannemer zal worden uitgevoerd. Indien de inschrijver niet zelf beschikt over deze erkenning moeten deze werken verplicht worden uitgevoerd door een onderaannemer die beschikt over deze erkenning in deze klasse en dient de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze onderaannemer bij de offerte gevoegd te worden.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:

1° Een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat;

De lijst bevat minstens:

• 3 referenties van soortgelijke staalbouwprojecten: stalen bruggen. Binnen deze projecten is de minimale uitvoeringskost van de staalbouw 2 miljoen euro (excl. BTW) en betreft het de bouw van een stalen structuur van minstens 1500 ton; Hiervan moet minstens 1 referentie zich ook in een stedelijke context bevinden

Het is desgevallend toegelaten eenzelfde referentie te gebruiken voor een of meerdere hierboven genoemde projecten/werken.

De lijst dient de ervaring in de bedoelde materie aan te tonen en dient gestaafd te worden met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften van goede uitvoering vermelden:

• De inhoud van de opdracht;

• Het bedrag van de opdracht;

• De uitvoeringsperiode van de opdracht;

• De naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht; In geval van werken voor particulieren , kunnen de referenties, bij ontstentenis van een getuigschrift van de opdrachtgever, worden gestaafd door een verklaring van de inschrijver zelf.

2° Het bewijs dat de inschrijver voldoet aan de volgende Europese kwaliteitsnorm(en). De uitvoerder van de constructie van het stalen gedeelte van de brug, hetzij de inschrijver, hetzij de onderaannemer, dient per indiendatum van de offerte tevens houder te zijn van het certificaat EN 1090 – EXC 3;

De aanbesteder behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/ inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.

Indien de inschrijver voor het voldoen aan de vereiste technische bekwaamheid, beroep zal doen op een of meerdere onderaannemers dient, op straffe van onregelmatigheid van de offerte, een schriftelijke verbintenis bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat deze onderaannemers er zich toe verbinden in onderaanneming van de inschrijver te zullen werken, met opgave van de opdrachtonderdelen waarop deze verbintenis betrekking heeft. De gevraagde referenties zullen in dit geval afkomstig zijn van deze onderaannemer(s).

Het is de inschrijver verboden, na de toewijzing van de opdracht nog te wijzigen van onderaannemer voor de uitvoering van de staalconstructie van de brug. Indien dit om noodzakelijke redenen toch nodig blijkt kan dit enkel na schriftelijke toestemming van de aanbesteder, op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag. Deze schriftelijke aanvraag dient opnieuw de drie gevraagde referenties en bijhorende informatie voor staalbouw te bevatten van de onderaannemer waarmee samengewerkt wenst te worden.

Alleen de inschrijver blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbesteder wanneer hij dergelijke opdrachten aan derden toevertrouwt. De aanbesteder acht zich door geen enkele rechtsband met derden verbonden.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 09:30
Place:

Merelbeke

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

- uitvoeringstermijn : 365 kalenderdagen

- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.

- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Town: Brussel
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021