Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 481647-2021

24/09/2021    S186

Netherlands-Doetinchem: Fuels

2021/S 186-481647

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Waterschap Rijn en IJssel
National registration number: 09212548
Postal address: Liemersweg 2
Town: Doetinchem
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 7006 GG
Country: Netherlands
Contact person: Lian Nijenhuis
E-mail: inkoop@wrij.nl
Telephone: +31 314369369
Internet address(es):
Main address: http://www.wrij.nl/
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179253
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179253
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Waterschap

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Levering HVO100 en AdBlue WRIJ

II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Het doel van de aanbesteding is het komen tot een overeenkomst voor de levering van HVO100 NEN EN 15940 en AdBlue voor een periode van maximaal twee (2) jaar met een optionele verlenging van maximaal twee (2) keer één (1) jaar. Aanbestedende dienst wenst een overeenkomst te sluiten met 1 Primaire Opdrachtnemer en 2 Secundaire Opdrachtnemers die invulling kunnen geven aan de eisen en wensen die door aanbestedende dienst zijn gedefinieerd voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Het betreft levering van HVO100 NEN EN 15940 en AdBlue middels (bulk-)stortingen op de Locaties van Opdrachtgever. 

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09100000 Fuels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Beheergebied waterschap Rijn en IJssel

II.2.4)Description of the procurement:

Het doel van de aanbesteding is het komen tot een overeenkomst voor de levering van HVO100 NEN EN 15940 en AdBlue voor een periode van maximaal twee (2) jaar met een optionele verlenging van maxi-maal twee (2) keer één (1) jaar. Aanbestedende dienst wenst een overeenkomst te sluiten met 1 Primai-re Opdrachtnemer en 2 Secundaire Opdrachtnemers die invulling kunnen geven aan de eisen en wensen die door aanbestedende dienst zijn gedefinieerd voor het uitvoeren van de overeenkomst.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2x 1 optiejaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Inschrijver dient ingeschreven te staan bij een handels- of beroepsregister voor de voor de opdracht benodigde bedrijfsactiviteiten. De rechtsgeldige ondertekening dient uit de inschrijving bij het handelsregister te blijken, aan te tonen met indiening van een verklaring, niet ouder dan 6 maanden, waaruit blijkt dat de onderneming, volgens de eisen die gelden in het land waarin de onderneming is gevestigd, is ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister, dan wel een gelijkluidende verklaring of attest onder ede te verstrekken. Binnen Nederland vervult een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel deze functie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

De aanbestedende dienst stelt geen eisen aan de financiële en economische draagkracht van de inschrijver.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Overeenkomst beschikken over voldoende technische – en beroepsbekwaamheid.

De in te zetten medewerkers van de Inschrijver of de Inschrijver als organisatie dient aantoonbare ervaring en kennis/kunde te hebben.

Inschrijver dient per onderstaande competentie een referentie te overleggen met een omschrijving van de prestaties en werkzaamheden die voor deze referent zijn verricht en naar behoren zijn uitgevoerd. Er mag maximaal 1 referentie worden ingediend.

De gevraagde kerncompetentie betreft de levering van motorbrandstoffen aan één Opdrachtgever.

Door de aanbestedende dienst zijn de volgende kerncompetenties vastgesteld, benodigd voor het toetsen van technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid, overeenkomend met essentiële punten van de opdracht:

• Inschrijver heeft ten minste 1 opdracht naar tevredenheid verricht op het gebied van levering motorbrandstoffen in bulk met een minimaal leveringsvolume van 350.000 liter per jaar, waarbij op tenminste 5 verschillende locaties geleverd diende te worden.

Minimum level(s) of standards possibly required:

De referentie(s) voldoet/voldoen aan de volgende eisen:

• De referentie bevat de naam van de opdrachtgever en diens contactpersoon;

• De referentie bevat een duidelijke beschrijving van de uitgevoerde opdracht;

• Voor de beschrijving van de referentie gebruikt Inschrijver het format uit Bijlage 1.B Referen-tie/Competentie;

• De referentie is niet ouder dan drie jaar op het moment van de uiterste datum van inschrijving.

• Er mogen alleen geheel afgeronde opdrachten als referentie worden opgegeven of, indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van het lopende contract worden opgegeven en kan niet volstaan worden met een prognose van resultaten.

• In geval ingeschreven wordt als combinatie, moeten ondernemers gezamenlijk aan de gevraagde referenties kunnen voldoen. Bij inschrijving

• In combinatie dient iedere in de combinatie deelnemende onderneming de Eigen verklaring te overleggen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/11/2021
Local time: 15:01
Place:

Doetinchem

Information about authorised persons and opening procedure:

De kluis met Inschrijvingen in Negometrix zal zo spoedig na de sluitingsdatum worden geopend. De opening van de kluis is niet openbaar.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Arnhem
Town: Arnhem
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021