Szolgáltatások - 483690-2019

Submission deadline has been amended by:  528497-2019
15/10/2019    S199

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

2019/S 199-483690

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gémes Lilla
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Telefon: +36 14524571
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001284672019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001284672019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001284672019
II.1.2)Fő CPV-kód
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében “Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése” az alábbiak szerint:

Az AK hirdetéseinek és PR-anyagainak megjelentetése a nyomtatott, az elektronikus és közterületi médiában, médiavásárlás belföldön és külföldön, szükség esetén médiatervezés a rendelkezésre álló nettó 200 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében “Médiaügynökségi szolgáltatások beszerzése” az alábbiak szerint:

Az AK hirdetéseinek és PR-anyagainak megjelentetése a nyomtatott, az elektronikus és közterületi médiában, médiavásárlás belföldön és külföldön, szükség esetén médiatervezés a rendelkezésre álló nettó 200 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2.1 alk-i köv-t igazoló szakember, média szolgáltatások tervezés és vásárlási munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalata az alk-i igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül (0-24hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M/2.2 alk-i köv-t igazoló szakember, média szolgáltatások tervezés és vásárlási munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalata az alk-i igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül (0-24hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az eljárás tárgyának jellege és az Ajánlatkérő gazdasági érdeke nem teszi indokolttá az eljárás tárgyának részekre bontását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ATnek (közös ajánlattétel esetén minden ATnek) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az AT (adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) esetében is) ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező benyújtani.

Ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára Kr. előírja.

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8. §, 10. §, 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltakra, valamint Kbt. 41/A. §-ára.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Öntisztázás: Felhívjuk ATk figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) 1. § (1) bek alapján az ATnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alk-i köv-eknek, a KR. 2. § (5) bek alapján AK elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (EEKD) utalni kell.

Az EEKD-t űrlapként az EKR-ben kell kitölteni.

Az AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bek alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-(ke)-t felhívja az alk-i kövekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.

AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes – áfa nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alk-i köv és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az AK által előírt alk-i köv és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Amennyiben a P/1. alk-i köv-nek való megfelelést AT a közbesz tárgyából (média tervezési és vásárlási szolgáltatásból) származó árbevétellel kívánja igazolni, abban az esetben be kell nyújtania az erre vonatkozó nyilatkozatát (nyilatkozatmintát a közbeszi dokumentáció tartalmazza)

A Kbt. 65. § (7) bek alapján az előírt alk-i köveknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk-i kövt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az AT rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (6) bek alapján az előírt alk-i köveknek a közös AT-k közül elegendő, ha egy felel meg. A Kbt. 65. § (6) bek-nek megfelelően az előírt alk-i köveknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.) Alkalmatlan az AT, ha az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a teljes – áfa nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az 100 millió Ft-ot.

Ha az AT beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbesz tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha a közbesz tárgyából (média tervezési és vásárlási szolgáltatás) keretében származó – áfa nélkül számított – árbevétele működésének ideje alatt nem éri el a nettó 80 millió Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015.(X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bek. alapján AK kéri az érintett gazdasági szereplőtől EKR-ben rendelkezésre álló EEKD űrlap vonatkozó részének kitöltését.

AT-nek az AK Kbt.69. § (4) bek. és/vagy (6) bek. szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:

M/1.) AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendelések vehetők figyelembe) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtása tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a Kbt.65. § (1) bek. b) pontja és a KR 21. § (3) bek. a) pontja alapján az alkalmasság minimum követelmény-nek megfelelően részletezett tartalommal, a KR 22. § (1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával.

AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap)), a szerződést kötő másik fél és referenciát igazoló személy neve és elérhetősége, a szolgáltatás tárgya, mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Felhívjuk a figyelmet a KR 22. § (5) bek-re és a Kbt. 140. § (9) bek-re.

A Kbt.65. § (9) bek. alapján az M/1. alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben vesz részt a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyekhez e kapacitásokra szüksége van, amely - az AT saját kapacitásaival együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.

A Kbt.65. § (7) bek. értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (6) bek. értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

M/2. AT csatolja a 321/2015.Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Be kell nyújtani a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat és a képzettséget vagy végzettséget bizonyító okiratok másolatait.

Csatolni kell továbbá a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez AT rendelkezésére áll.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összességében legalább 3 darab olyan médiatervezési- és vásárlási szolgáltatások nyújtására irányuló referenciákkal, amelyek magukban foglalták országosan elérhető rádióban és országosan elérhető online és országosan elérhető print felületeken és budapesti közterületen történő ATL kampányok megtervezését és megvalósítását.

M/1.2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összességében legalább 2 darab olyan médiatervezési- és vásárlási szolgáltatások nyújtására irányuló referenciákkal, amelyek magukban foglaltak nemzetközi légitársaságok fedélzeti lapjaiban vagy külföldi napilapok Magyarország-mellékletében vagy külföldi magazinok Magyarország-mellékletében vagy külföldi online felületeken való megjelenések megvalósítását.

M/2.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:

M/2.1) legalább 1 fő stratégiai tervező szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel, valamint média szolgáltatások tervezés és vásárlási munkák területén legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezik és

M/2.2) legalább 1 fő médiavásárló szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel, valamint média szolgáltatások tervezés és vásárlási munkák területén legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes AT a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésben foglaltak szerint az igazolt teljesítések után a szerződéstervezetben részletezettek szerint jogosult számlázásra, a Ptk.6:130. §(1)-(2) bekezdés figyelembevételével. AK az ellenszolgáltatást banki átutalással teljesíti.

AK késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. §-a irányadó.

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér: A szerződéstervezet szerint. AK előleget nem biztosít. Az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/11/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/11/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek. és EKR. rend. 15-17. § Az ajánlatokat elektronikusan az EKR-en keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig. A bontás az EKR-ben történik az ajánlattételi határidő után kettő órával. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68.§ (1a);(1b); és (1c) bekezdés alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatot az AT az AF-ben és az AD-ben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az EKR rendelet 15.§(3) bek szerint és benyújtania az EKR felületén..

2) Az ajánlat részeként benyújtandó dokok:

– felolvasólap

– Kbt. 66.§(2)bek- Kbt. 67.§(4)bek- 65.§(7) bek- 66.§(6)bek (nemleges tartalommal is) sz-i nyil

– EEKD

– folyamatban levő vált-bej-i eljárásról nyil (adott esetben a Cégbírósághoz benyújtott vált-bej-i kérelem és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött ig)

– együttműködési megáll-ás (adott esetben)

– AT (adott esetben AV/kapacitás nyújtó) al-i címp-a/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája

– meghat. – ha a cégjegy-re jogosult és a kötelezettségvállaló szem-e különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghat.

– amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait

– nyil felelős fordításról (adott esetben)

– ajánlati biztosíték befiz ig

– értékelési szempra bemutatott szakembek szakmai önéletrajza és a szakemb rendelkezésre állási nyila (M/2.1. és M/2.2. p alapján)

– árazott költségvetés (Kedvezménytáblázat) excel és pdf

Kbt. 69.§(4)bek sz-i benyújtandó dokok:

– nyil a Kbt. 62.§(1)bek a) és e) p-ai, vmint a Kbt. 62.§(2)bek sz-i kizáró okokról

– nyil a Kbt. 62.§(1)bek k) p kb) alp-a

– nyil a Kbt. 62.§(1)bek k) p kc) al-a

– P/1 alk-i köv iga-a (ha AT a P/1. alk-i köv a közbesz tárgyából származó árbevétellel kívánja igazolni, abban az esetben: nyil a közbesz tárgya sz-i árbevételről)

– M/1.1. és M/1.2. alk-i köv ig-a – referencia igok

– M/2.1., M.2.2. alk-i köv ig-a – szakembek

— szakemb szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyil-a

— szakembek képzettséget vagy végzettséget iga dokok

AK a 424/2017. (XII. 19.) KR 11.§(2) és (3)bek-ét szükségszerűen alkalmazza.

3) Nyertes AT-nek rendelkeznie kell legalább 100 millió Ft/év, és 50 millió Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítással.

4) AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke: 1 000 000 Ft. Befiz helye, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11713005-20352457. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§(2)bek szerint. A teljesítés tényét igazoló dok-okat az ajánlathoz csatolni kell.

Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 73.§(6)bek b) pja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az AT az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt, a kötöttség lejárta napján 24.00 óráig érvényesnek kell lennie. Felhívjuk AT figyelmét, hogy amennyiben a kötöttség lejárta munkaszüneti napra esik, úgy az ajánlati biztosítéknak a következő munkanap 24.00 óráig kell érvényesnek lenni a Kbt. 48.§(3) bek alapján.

5) Bármely GSZ, aki az adott közbeszi eljárásban AT lehet, az eljárást megindító felh-ban, vmint a dok-ban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet s Kbt. 56.§-a szerint az EKR rendszeren keresztül.

6) HP: a Kbt. 71.§(1)-(10) bek-ében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71.§(6)bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felh-ban külön ki nem emelt egyéb nyil-okat, ig-okat és más dokokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8) Kbt. 75.§(2)bek. e) p-ját nem alkalmazza.

Továbbiak: VI.4.3) pont

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1. Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

Folyt:

VI.3) További információk:

9) Ajánlatok értékelési szempja: legjobb ár-érték arány [Kbt. 76.§(2)bek. c) p]. A részszempok sz-i értékelés során adható pszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

10) Értékelési módszertan:

1. résszemp:1.1-1.6 szemp-okra KH-nak a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szemprendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 4.6.2019) 1. sz mell A.1. ab) p-ja, egyenes arányosítás módszere alapján jár el nettó ajánlati ár megajánlásakor.

2. résszemp: egyenes arányosítás (KÉ 2019. évi 106. szám; 4.6.2019) 1. sz mell A.1. ab) p-ja, egyenes arányosítás módszere alapján jár el.

2. részszemp: Párhuzamos időtartamú tapasztalatokat AK egyszer veszi figyelembe.

11) Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén, EKR által nem generált nyilmintára vonatkozó szabályok a közbeszi dokokban.

12) FAKSZ: dr. Balatoni Zoltán, lajstromszám: 00433

13) IV.2.6) p: ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

14) A minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az AT pénzügyi és gazd-i, vmint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételei és azok iga-a (P/1, M/1, M/2).

15) Az ajánlattétel feltételeit teljeskörűen a közbeszi dokok tartalmazzák.

16) Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

17) AK él a Kbt. 81.§(5) bekében foglalt lehetőséggel.

18) A közbeszi dokok Kbt. 57.§(2)bek sz-i elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A közbeszi dokokat ajánlatonként legalább egy ATnek, vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. AK a közbeszi dokokat vmennyi részvételre jelentkezőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57.§(2)bek-ének megfelelően az eljárás dokait az elektronikus közbesz részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) KR szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált GSZk részére biztosítja. Felhívjuk AT figyelmét arra, hogy a regisztráció nélküli letöltés esetén az AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal!

19) Az AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/10/2019