Supplies - 484473-2020

14/10/2020    S200

Romania-Timișoara: Hospital beds

2020/S 200-484473

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
National registration number: 4483447
Postal address: Str. Hector nr. 2A
Town: Timișoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300041
Country: Romania
Contact person: Constantin Diana
E-mail: achizitiismtm@gmail.com
Telephone: +40 256221224
Fax: +40 256221224
Internet address(es):
Main address: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104931
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pături ATI și ecograf rezoluție înaltă – proiect POIM 138224

Reference number: 4483447_2020_PAAPD1152023, 4483447_2020_PAAPD1152024
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Se vor achizitiona 10 paturi ATI si 1 ecograf cu rezolutie inalta, conform descrierilor minime si obligatorii din caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10–a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 19 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 528 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ecograf rezolutie inalta

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

TIMISOARA, Sectia ATI I, Str. Gheorghe Dima nr. 5

II.2.4)Description of the procurement:

CONFORM CAIET DE SARCINI SI ANEXA B LA FDA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 288 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

”Cresterea capacitatii de reactie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2”- Cod proiect POIM 138224

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Paturi ATI

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

TIMISOARA, Sectia ATI I, Str. Gheorghe Dima nr. 5

II.2.4)Description of the procurement:

CONFORM CAIET SARCINI SI ANEXA B LA FDA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

”Cresterea capacitatii de reactie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2”- Cod proiect POIM 138224

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul social la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt

Manager: Dr Malita Daniel

Dir Fin Contabil: Ec. Damian Sanda

Sef Serv. Financiar: Ec. Boldis Roxana

Sef Birou Juridic: C.J. Fodor Adeline

Sef Serv Achizitii: Ec. Jian Beatrice

Serv. Achizitii: Ref. Sp. Constantin Diana

Sef Sectie ATI I: Dr. Boanta Gordana

Aparatura Medicala: Ing. Damian Remus

Viza CFP Ec. Sandor Mihaela

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerința nr. 1

1. Operatorii economici participanti la procedura ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizice straine, documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.

Cerinta nr. 2

Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de comercializare, de distributie si de prestari servicii in domeniul dispozitivelor medicale (copie conf.cu originalul), conf. art. 926 din Legea nr.95/2006-Titlul XIX dispozitive medicale -modificata si actualizata privind reforma in domeniul sanatatii.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se completeaza DUAE precum si faptul ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Avizul, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentuI intermediar intocmit la fi nalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/11/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

COMISIA DE EVALUARE

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In cazul in care sunt oferte cu acelasi punctaj total se va cere o noua oferta de pret cu doua zecimale pentru departajare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 300341
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Birou juridic
Postal address: Str. Hector nr. 2A, etaj 1
Town: Timișoara
Country: Romania
E-mail: ademiha2001@yahoo.com
Telephone: +40 256200048
Internet address: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/10/2020