The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 484515-2022

06/09/2022    S171

Polska-Świdnik: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2022/S 171-484515

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 148-422755)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Świdnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 431019359
Adres pocztowy: ul.Stanisława Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Świdnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Bednarczyk
E-mail: zampub@e-swidnik.pl
Tel.: +48 817517602
Faks: +48 817517608
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2023-2024”

Numer referencyjny: WIZP-Z 271.27.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Świdnik oraz jej jednostek organizacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji budynków i lokali.3.2.Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”3.3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu/odbiorcy końcowemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego , w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.Nr93z2007r,poz.623zpóźn.zm.)3.4.Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Odbiorców końcowych, których wykaz zawiera załącznik Nr5 doSWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 148-422755

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/11/2022
Powinno być:
Data: 07/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/09/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: