Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 484592-2021

24/09/2021    S186

België-Brugge: Reinigen van vuilnisbakken

2021/S 186-484592

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 176-458324)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17468
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats: 8200 Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8200
Land: België
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422132
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422132

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in het district D316 Pittem

Referentienummer: AWV W-Vl-WWV/OND/D316/2021/3-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90918000 Reinigen van vuilnisbakken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

- Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, …).

- Het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen.

- Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn.

- Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil.

- Het uitvoeren van netheidsonderhoudswerkzaamheden van de verhardingen van wegen en fietspaden (vegen van verhardingen, reinigen van vluchtheuvels en verhoogde verharde inrichtingen).

- Het reinigen van straatkolken, aquadrains en onderzoeksputten.

- Het ledigen van afvalbakken.

- Het periodiek reinigen van rustplaatsmeubilair en afvalbakken.

- Het ruimen van sloten.

- Het profileren van bermen door afgraving.

- Het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.).

- Het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, …) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.

- Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.

- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 176-458324

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Terechtwijzend bericht nr. 1

Tekst toe te voegen aan het bestek:

Art. 43. Raamovereenkomsten

§2. Duur van de raamovereenkomst.

Deze raamovereenkomst heeft een duur van één jaar. Deze termijn vangt aan op de dag na verzending van de sluiting van de opdracht, tevens algemeen aanvangsbevel van de opdracht.

De opdrachtnemer heeft gedurende de duur van de opdracht geen exclusiviteitsrechten. De aanbesteder heeft het recht om, tijdens de duur van de opdracht, een derde opdrachtnemer aan te stellen om prestaties vervat in deze opdracht uit te voeren.

§3. Aantal ondernemers.

Deze raamovereenkomst wordt afgesloten met één ondernemer.