Supplies - 484628-2020

14/10/2020    S200

Poland-Olsztyn: Medical consumables

2020/S 200-484628

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
National registration number: PL622
Postal address: al. Wojska Polskiego 37
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-228
Country: Poland
Contact person: Konrad Piotrowski
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Telephone: +48 895398297
Fax: +48 895398218
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Część II

Reference number: ZPZ - 40/08/20
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku opisanego szczegółowo w Załączniku nr 2 Formularzy asortymentowo - cenowym.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Igła biopsyjna 23GA x 3,50 IN; 0,64 x 90 mm typu Yale Spinal Thin Wall lub równoważna - szt. 50

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

Z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii z siedzibą w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie jest Pan Jarosław Łęgowski, kontakt: adres e-mail, abi@poliklinika.net;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPZ-40/08/20 pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Część II”;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,

W celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Igły biopsyjne do pistoletu Bard Magnum; dostępne w rozmiarze: 14G dług. 10 cm i 16 cm oraz 18G dług. 20cm - szt. 160

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141323 Biopsy needles
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

1. Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, zintegrowana jednorazowym „pistoletem” z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał – z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla śred. 14G – 10 i 16 cm - szt. 50

2. Igła jednorazowa, sterylna z klipsami metalowymi (znacznikami tkankowymi) w różnych rozmiarach i kształtach z włóknami polimerowymi do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej w USG, MRI i mammografii, umieszczone w penie, rozmiary 17G, dł. 10 cm i 12 cm; dwa niezależne spusty do implantacji klipsów, igły możliwe do użycia samodzielnie lub z opisaną powyżej igłą prowadzącą - szt 20.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141323 Biopsy needles
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Igła biopsyjna gruboigłowa, półautomatyczna, 14G x 100 mm, 16G x 100 mm, 18G x 100 mm, 14G x 160 mm, 16G x 160 mm, głębokość penetracji 22mm, długość wycinka histopatologicznego 1.9 cm - szt. 2200.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Igła lokalizacyjna do piersi z ogranicznikiem głębokości wkłucia; dwa rodzaje: z jednym haczykiem i z dwoma haczykami; igła znakowana co centymetr; Mandryn typu "X". Rozmiar: średnica igły 20G, dług.Igły 9 – 10 cm - szt. 300.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124210 Radiodiagnostic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Znacznik tkankowy do bezpośredniej implantacji w gruczoł piersiowy, pod kontrolą USG, ceramiczno-węglowy zapewniający długotrwałą widoczność w badaniu USG (co najmniej 6 miesięcy) w rozmiarach:14 i 15G - szt. 80.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124210 Radiodiagnostic supplies
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Znacznik tkankowy przeznaczony do bezpośredniej, samodzielnej implantacji w gruczole piersiowym. Igła z markerem jednorazowa, sterylna, w rozmiarze 14-18 G. Znacznik tkankowy tytanowy w przynajmniej dwóch kształtach, widoczny w badaniu RTG - szt. 400.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124210 Radiodiagnostic supplies
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Znacznik tkankowy przeznaczony do bezpośredniej, samodzielnej implantacji w gruczole piersiowym. Igła z markerem jednorazowa, sterylna, w rozmiarze 14-18 G. Znacznik tkankowy tytanowy widoczny w badaniu RTG, MRI oraz widoczny przez okres co najmniej 6 miesięcy w badaniu ultrasonograficznym, szt. 80.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124210 Radiodiagnostic supplies
33141220 Cannulae
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Kaniula dożylna w systemie zamkniętym z cewnikiem dożylnym do iniekcji pod ciśnieniem; do radiologii; z dodatkowymi otworami zwiększającymi dyfuzję czynnika kontrastującego; ze skrzydełkami stabilizującymi typu motylek; z uchwytem do popychania; z zaciskiem ślizgowym; Rozmiar 22G 1.00IN (0,9mm x 25mm) - szt. 200.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
33124210 Radiodiagnostic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Wkłady do automatycznego wstrzykiwacza Optivantage składające się ze strzykawki 200 ml ładowanej do przodu, drenu oraz rurki do nabierania środka kontrastowego - szt. 600.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Igła Chiba lub równoważna do biopsji BAC tkanek miękkich. Rozmiar: 18G, 20G, 22G długość 150 mm - szt. 20

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141600 Collector and collection bags, drainage and kits
33141323 Biopsy needles
33124210 Radiodiagnostic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zestaw jednorazowy do biopsji stereotaktycznej wspomaganej próżnią kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami (ze stołem Multicare Platinum Hologic i pompą ATEC). Zestaw obejmuje: - igła biopsyjna: wymagane rozmiary igieł: śr. 9G i 12G; dług. 9 cm i 12 cm, dług. Okna biopsyjnego 12 mm oraz 20 mm; - przewody próżni i wyprowadzające płyny fizjologiczne - pojemnik na biopaty - pojemnik na płyny fizjologiczne. szt. 100

2. Markery (znaczniki) tkankowe zgodne z typem i rozmiarami igieł z poz. 1 - szt. 50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33171000 Instruments for anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

1. Łyżki jednorazowe do laryngoskopii, światłowodowe typ Macintosh rozmiar od 3 do 5, z lekkiego metalu, bez refleksów świetlnych; światłowód z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło, nieosłonięty, zatopiony w podstawie łyżki; podstawa łyżki z tworzywa sztucznego z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią;; wyraźne oznakowanie na podstawie łyżki typu i rozmiaru łyżki, nr seryjnego, symboli CE (nie do powtórnego użycia), pakowane papier-folia, bez zawartości lateksu - szt. 800.

2. Rękojeść kompatybilna z poz. 1, z wbudowanym źródłem zasilania i światła – dioda LED, zapewniająca mocne światło, wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, pakowana w folię z oznaczeniami nr katalogowego, symbolami CE, bez zawartości lateksu - szt. 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 14

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Igły bezpieczne do portów: igła ze szlifem atraumatycznym zakrzywiona pod kątem 90o – Hubera; sterylna, pakowana pojedynczo, mechanizm zabezpieczający przed samozakłuciem podstawa igły przezroczysta, okrągła, przylegająca do skóry, silikonowana,bez konieczności podkładania gazika; stosowanie przez okres do 7 dni; możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem, do podawania kontrastu w tomografii komputerowej do 325 psi; rozmiar od 19G do 22G, różne długości igły (19-38) dren przezroczysty z mechanizmem do przerw w infuzji np klips długość ok 20cm; rozmiar na mechanizmie do przerw oznaczony kolorami w celu łatwej identyfikacji rozmiaru; opcjonalnie informacja na rozmiarach o maksymalnym przepływie. szt. 10000

2. Igła Hubera ze szlifem łyżeczkowym, zagięta pod kątem 90o; sterylna, pakowana pojedynczo - szt. 2400

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 15

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Igła biopsyjna mammotomiczna 8G.- szt. 10

2. IIgła biopsyjna mammotomiczna 10G - szt. 440

3. Pojemnik próżniowy 800cc - szt. 240

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 16

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Ostrze do strzygarki chirurgicznej, jednorazowe, standardowe posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i w opakowanie zbiorcze. Wielkość zamówienia: 1000 szt.

2. Ostrze do strzygarki chirurgicznej, do okolic wrażliwych: jednorazowe, zwężone, posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i w opakowanie zbiorcze. Wielkość zamówienia: 1000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 17

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Ostrze do strzygarki chirurgicznej, jednorazowe, standardowe posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i w opakowanie zbiorcze. Wielkość zamówienia: 1000 szt.

2. Ostrze do strzygarki chirurgicznej, do okolic wrażliwych: jednorazowe, zwężone, posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i w opakowanie zbiorcze. Wielkość zamówienia: 1000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 18

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141120 Clip, suture, ligature supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Jednorazowe klipsy do tamowania krwawień, kompatybilne z klipsownicą marki OLYMPUS HX-110 UR; długość 6; 7,5; 9 z kątem rozwarcia 90o i 135o - szt. 480

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 19

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Jednorazowe, igły do ostrzykiwania; konstrukcja igły w dystalnym odcinku posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym przekłuciem kanału biopsyjnego endoskopu – igła chowa się do metalowej osłonki; do kolonoskopii – dł. robocza 2300 mm, dł. igły od 4 mm do 6 mm, śr. igły 23 i 25G max śr. kanału roboczego Ø 2,8mmo - szt. 120

Jednorazowe, igły do ostrzykiwania; konstrukcja igły w dystalnym odcinku posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym przekłuciem kanału biopsyjnego endoskopu – igła chowa się do metalowej osłonki; do gastroskopii – dł. robocza 1600 mm, dł. igły od 4 mm do 6 mm, śr. igły 23 i 25G max śr. kanału roboczego Ø 2,8mm - szt. 160

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 20

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141120 Clip, suture, ligature supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Zestaw do podwiązywania żylaków przełyku (podwiązki gumowe). Ilość gumek w zestawie 4 i 6. Znacznik barwny wyróżniający przed ostatnią podwiązkę. Blokada rewersu obrotu w rękojeści zrzucającej podwiązki. Zestaw umożliwiający przepłukanie kanału roboczego w trakcie i po zamontowaniu zestawu. Zestaw jednorazowy szt. 30

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 21

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Pętla do kolonoskopii jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 6 mm (z drutu plecionego o grubości 0,47 mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narządzia 230 cm. szt. 220

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 22

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Pętla do kolonoskopii jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 15 mm (z drutu plecionego o grubości min. 0,47mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm. - 820 szt.

2. Pętla do kolonoskopii jednorazowego użytku, kształt owalny o średnicy 22-25 mm (z drutu plecionego o grubości min. 0,47mm), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm. - 120 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 23

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Pętla do podwiązywania polipów przed polipektomią, jednorazowa, złożona, gotowa do użycia, ze zintegrowanym uchwytem, średnica pętli 30 mm, długość robocza 2300 mm - 90 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 24

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Pętla asymetryczna, jednorazowego użytku, o śr. 15 mm, odcinek pętli prostej i odcinek pętli półksiężycowatej - 3 szt.

2. Pętla hexagonalna, jednorazowego użytku, o śr. 15mm, 25 mm, o dł. 230 cm - 4 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 25

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Pułapka do odzyskiwania polipów po polipektomii zakładana na przewód ssący, jednokomorowa, z sitkiem kształt okrągły, średnica sitka nie mniej niż 40 mm, wykonana z przezroczystego materiału - 50 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 26

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Balon do końcówki sondy EUS Olympus GF-UE 160 AL5, pakowany po 20 szt. - 2 op.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 27

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Szczypce biopsyjne gastroskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu Standardowe Owalne z Okienkiem, rozmiar max. 2,4 x 1600mm - 940 szt.

2. Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu Wydłużone Owalne z Okienkiem, Szczęki Aligatora, długość 2300mm, średnica max 2,4 mm - 1500 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 28

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Sterylna szczoteczka do cytologii typu Cervex-Brush® lub równoważna, tj.: z układem włosków rozmieszczonych wachlarzowato o właściwej giętkości, bez ostrych wypustek umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, przebadana klinicznie - 1500 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 29

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Port dostępu dożylnego dla dorosłych; sterylny: tytanowa komora; silikonowa membrana w miejscu wprowadzenia igły; przystosowany do iniekcji pod dużym ciśnieniem (tomografia komputerowa) 325 psi; bezpieczny w warunkach MR; cewnik silikonowy z oznaczeniami i paskiem kontrastującym w RTG na całej długości cewnika co 1 cm i opisem np. co 5 cm, płaska podstawa ułatwiająca stabilizację; akcesoria do założenia: igła Seldingera; osłonka rozrywalna z rozszerzaczem naczynia; tunelizator podskórny; rozszerzacz i druciana lub metalowa prowadnica typu J; igła do płukania portu.Zamawiający wymaga „paszportu” dla każdego pacjenta dołączonego do produktu oraz „dzienniczka aktywności”. Szkolenia dla personelu 2 razy w ciągu trwania umowy dla 30 osób obsługujących port lub 3 operatorów implementujących port. - 600 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 30

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Pudełko apteczne białe 20g - 1250 szt.

Pudełko apteczne białe 50g - 50 szt.

Pudełko apteczne białe 100g - 200 szt.

Torebki apteczne białe ok.12x20cm (op. 100 szt.) - 40 op.

Torebki apteczne pomarańczowe ok.12x17cm (op. 100 szt.) - 3 op.

Butelka apteczna sterylna 30ml, jednorazowego użytku, z zakraplaczem i nakrętką - 10 szt.

Butelka apteczna sterylna 125ml, jednorazowego użytku, z nakrętką - 20 szt.

Butelka apteczna sterylna 300ml, jednorazowego użytku, z nakrętką - 30 szt.

Butelka apteczna sterylna 500ml, jednorazowego użytku, z nakrętką - 40 szt.

Butelka apteczna sterylna 1000ml, jednorazowego użytku, z nakrętką - 500 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 31

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Marker endoskopowy, do tatuażu zmian w jelicie grubym – preparat gotowy do użycia w jednorazowej strzykawce, z końcówką Luer - 60 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 32

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Motylkowy zestaw infuzyjny, dług. drenu min. 30cm, elastyczny, zakończony końcówką luer - lock i koreczkiem, kompatybilny z końcówką strzykawki, swobodne manewrowanie i mocowanie igły, igła o wym. 23G 0,6x19mm ostrzy wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne - 800 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 33

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
33141240 Catheter accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Rampa 3-kranikowa; wykonana z materiałów niezawierających PCV; odpornych na działanie lipidów; z wyjściem typu męskiego (z obrotowym kołnierzem); wzmocniona konstrukcja rampy; wszystkie wejścia i wyjścia rampy zabezpieczone koreczkami ochronnymi; objętość wypełnienia nie większa niż 3,5 ml; wytrzymałość na ciśnienie min. 1 bar; kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem 360 stopni z naniesionymi kierunkami wypływu; sterylna, jednorazowego użytku; pakowana pojedyńczo; opakowanie typu folia-papier, z nadrukiem serii, daty ważności, metody sterylizacji i nazwa producenta. - 550 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 34

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141240 Catheter accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Kranik trójdrożny z przedłużaczem o dług. 20-25 cm (+/- 2 cm), sterylny, niereagujący z lipidami, połączony na stałe z przedłużaczem, białe pokrętło z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty, przedłużacz w kranikach wykonany z PE/PVC niezawierającego ftalanów, wszystkie wejścia/wyjścia zamknięte koreczkami ochronnymi, opakowanie folia-papier z oryginalnie naniesionymi informacjami: data przydatności, nazwa i adres producenta, brak lateksu, brak ftalanów, metoda sterylizacji - 2700 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 35

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki poprzez łącznik. Wymagania: mocowany na fiolkę produktu leczniczego cyclophosphamidum o średnicy 20 mm, zabezpieczający przed uwalnianiem aerozoli i oparów niebezpiecznych substancji oraz wyciekiem, wyrównujący różnicę ciśnień do bańki do ok 50 ml - w fiolce w trakcie rozpuszczania leku,zawierający membranę zapewniającą szczelność, którą można nakuć min. 10 -krotnie. Kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę (poz. 3). Jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), przeznaczony do leków cytostatycznych oraz leków biologicznych, wolny od PCV.Zamawiający wymaga udostępnienia urządzenia do nakładania systemu na fiolkę wraz z pierwszą dostawą - 1650 szt.

2. Urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki poprzez łącznik. Wymagania: mocowany na fiolkę produktu leczniczego o średnicy 20 mm, zabezpieczający przed uwalnianiem aerozoli i oparów niebezpiecznych substancji oraz wyciekiem, wyrównujący różnicę ciśnień do bańki do ok 20 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, zawierający membranę zapewniającą szczelność, którą można nakłuć min. 10 –krotnie. Kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę (poz. 3). Jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), przeznaczony do leków cytostatycznych oraz leków biologicznych, wolny od PCV. Zamawiający wymaga udostępnienia urządzenia do nakładania systemu na fiolkę wraz z pierwszą dostawą - 300 szt.

3. Łącznik na strzykawkę umożliwiający pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym, zapewniający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym. Wymagania: kompatybilny z poz. 1,2,4. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), wolny od PCV. - 500 szt.

4. Urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z łącznikiem do przenoszenia leku w strzykawce (pozycja 3). Wymagania: możliwość podłączenia standardowego zestawu infuzyjnego, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), wolny od PCV - 800 szt.

5. Zestaw podłączeniowy ze zintegrowanym złączem do podawania leków w systemie zamkniętym do worka, wykonany z materiału niezawierającego DEHP, ochronny koreczek z blokadą swobodnego przepływu, złącze typu Luer-Lock, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z poz. 3. - 1500 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 36

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Zamknięty adapter luer męski tworzący po połączeniu ze strzykawką luer-lock zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia 0,12 ml, długośc 2,19 cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. - 1500 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 37

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Adapter infuzyjny do współparcy z workami/pojemnikami infuzyjnymi zgodnymi z ISO i liniami infuzyjnymi IV, aby umożliwić hermetyczne i szczelne przenoszenie płynu podczas przygotowania i podawania niebezpiecznych leków. Dł. 85mm (+/- 10 mm). Wyrób medyczny kl.IIa. Wykonany z pilokropylenu, polipropylenu, poliizoprenu,elatomeru. Produkty nie zawierają DEHP, lateksu i BPA. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie bez ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanego eteru difenylowego. - 50 szt.

2. Połączenie do przenoszenia i podawania leku niebezpiecznego. Posiadające samouszczelniającą membranę, zapewniającą szczelne połączenie. Objętość wypełnienia 0,04ml; dł. 63,39mm. Wyrób medyczny kl. IIa, zapobiega wnikaniu drobnoustrojów do 168 godzin. Brak konieczności dopasowania elementów przed ich połaczeniem, intuicyjny sposób łączenia elementów. Bez DEHP, lateksu, BPA, PVC. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Kompatybilny z pozycją 1 i 3 - 50 szt.

3. Hermetyczne i szczelne urządzenie klasy IIa do przenoszenia leków w zamkniętym systemie (CSTD), które mechanicznie zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń środowiskowych do systemu oraz zapobiega wydostaniu się oparów leku poza system, minimalizując w ten sposób indywidualne i środowiskowe narażenie na lek pary, aerozole i wycieki. System zapobiega również wnikaniu drobnoustrojów do 168 godzin. Kołnierz szczelnie okalający fiolkę, kompatybilny z fiolkami zgodnymi z ISO. Urządzenie kompatybilne: średnica fiolki 20mm, pojemność komory 20ml,Średnica fiolki 20 mm, pojemność komory 50ml.Wykonany z polipropylenu, poliizoprenu, folii poliamidowej i filtra hydrofobowego. Nie posiadający DEHP, BPA, PVC. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakownie nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanego eteru difenylowego. Kompatybilny z poz. 2 - 50 szt.

4. Złącze do wstrzykiwań płynów i / lub pobierania płynów z fiolki z lekiem, a także podawanie pacjentowi niebezpiecznych leków. To urządzenie jednorazowego użytku do współpracy z żeńskimi łącznikami luer lock, aby umożliwić hermetyczne i szczelne przenoszenie płynu podczas przygotowywania i podawania niebezpiecznych leków. Wyrób medyczny kl IIa. Objętość wypełnienia: 0,2 ml bez injectora.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Produkt nie zawierający DEHP, lateksu, PCV.Brak w opakowaniu ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanego eteru difenylowego. - 20 szt

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 38

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Strzykawka-konstrukcja szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem. Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się 2 igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Materiały z których jest wykonana są wolne od DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka o pojemnościach 1ml, 3 ml, 5ml, 10ml, 20ml, 35ml, 60ml oraz 60ml z systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności - 200 szt.

2. Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku.. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z punktu 1. Materiały z których jest wykonany są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Dostępne łaczniki kompatybilne z fiolkami o średnicy: 13mm, 17 mm, 20mm, 28mm, zamawiający przy każdym zamówienie będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne wielkości. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki - 1000 szt.

3. Adapter kolcowy pozwalający łączyć się z dowolnym standardowym workiem lub butelką oraz dowolnym zestawem drenów umożliwiający bezpieczne wstrzykiwanie płynów do worka oraz kompatybilny ze strzykawką z punktu 1. Nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA - 120 szt.

4. Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika z worka/butelki lub leku, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z punku 1. Nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA - 240 szt.

5. Dren kolcowy bez komory kroplowej długość 40 cm, umozliwia dostrzykiwanie lekow przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pkt 1. Na drenie znajduje się klips - 1000 szt.

6. Dren kolcowy z komorą kroplową- długość 90 cm, umożliwia dostrzykiwanie leku przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pkt 1. Na drenie znajduje się suwak - 40 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 39

Lot No: 39
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Igła tępa ze szlifem łyżeczkowym do pobierania leków x100 szt., rozmiar 18 G 1 ˝" (1,20 x 40 mm) nie powodujaca ubytków z materiału korka - 1000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 40

Lot No: 40
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych z fiolek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym, z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównanie ciśnienia w fiolce, eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku, bez filtra cząsteczkowego, do cieczy gęstych, konstrukcja uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza oraz wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu, czas stosowania do 140 aktywacji. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. - 10 000 szt

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 41

Lot No: 41
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem standardowym. Posiadający filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 μm i filtr cząsteczkowy 5 μm oraz samouszczelniający się zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku; z końcówką Luer-Lock. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Czas stosowania do 7 dni. - 20 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 42

Lot No: 42
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141220 Cannulae
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Kaniula dożylna w systemie zamkniętym z systemem przepływu płynu: redukcja do minimum ryzyka zakłucia igłą i ekspozycji na krew podczas wprowadzania: automatyczny mechanizm zabezpieczania igły; zamknięty system przepływu płynu; przedłużka z systemem zamykania na zatrzask, zabezpieczona koreczkiem jałowym; skrzydełka stabilizujące ograniczające przemieszczanie się cewnika w żyle; możliwość zakładania igły różnymi technikami kaniulacji. Zastosowanie technologii końcowki dyfuzyjnej z wieloma otworami np. w kształcie łez, dające zastosowanie mniejszego rozmiaru kaniuli u pacjentów z trudnościami dostępu, do podaży leków pod wysokim ciśnieniem psi325. kolory kaniuli odpowiadające rozmiarowi; bez portu górnego - 2000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostawy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 43

Lot No: 43
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141220 Cannulae
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 0,8 lub 0,9 (22G) - 54 500 szt.

Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 1,0 lub 1,1 (20G) - 66 100 szt.

Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 1,2 lub 1,3 (18G) - 23 300 szt.

Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 1,4 lub 1,5 (17G) - 700 szt.

Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 2,0 lub 2,2 (14G) - 1000 szt.

Bezpieczna Kaniula dożylna Luer 0,6 (26G) - 500 szt.

Poz. 1-6: Kaniula dożylna wykonana z PUR, bezpieczna - posiadająca automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej, chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem;

Do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych, z dodatkowym okrągłym portem do wstrzyknięć, zintegrowanym koreczkiem; dodatkowo winna charakteryzować się następującymi cechami: sterylna,

Pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, o braku zawartości lateksu, datę ważności, wszystkie parametry kaniuli-rozmiar i średnica

Zewnętrzna,długość przepływu,sterylna, min.3 paski kontrastujące w RTG;posiadająca dodatkowy okrągły port do wstrzyknięć, zawór portu głównego posiadający zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem,

Optymalne środkowe położenie skrzydełek mocujących, przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min; dla 0,8-0,9 wymagany przepływ 36-43 ml/min; dla rozmiaru 1 - 1,1 wymagany przepływ 61 - 67 ml/min;

Dla rozmiaru 1,2 - 1,3 wymagany przepływ 99 - 103 ml/min; dla rozmiaru 1,4 - 1,5 wymagany przepływ 128 - 133 ml/min; dla rozmiaru 2,0-2,2 wymagany przepływ 270-343 ml/min;

Po zdjęciu opakowania na kaniuli winna znajdować się nazwa producenta lub logo celem identyfikacji w razie incydentu medycznego; wszystkie kaniule z poz. 1-5 muszą pochodzić od jednego producenta,

Oraz posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne świadczące o biokompatybilności materiału z jakiego zostały wykonane

Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul o długości:

A/ kaniula w rozmiarze 0,8-0,9 mm – długość 20-25 mm;

B/ kaniula w rozmiarze 1,0-1,1 mm – długość 30-32 mm;

C/ kaniula w rozmiarze 1,2-1,3 mm – długość 30-33 mm;

D/ kaniula w rozmiarze 1,4-1,5 mm – długość 40-45 mm;

E/ kaniula w rozmiarze 2,0-2,2 mm – długość 40-45 mm.

F/ kaniula w rozmiarze 0,6 mm – długość 19 mm.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo użytkowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 44

Lot No: 44
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141220 Cannulae
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Kaniula dotętnicza sterylna typu arterial, rozmiar 20G /1.1 mm x 45 mm, przepływ 49 ml/min., z dwoma optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamknięty, z systemem zamknięcia typu „Flow-switch” lub równoważnym zapobiegającym wypływowi zwrotnemu. Produkt pozbawiony PCV i latexu - 2000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena jakościowo użytkowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 45

Lot No: 45
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Elastyczny endoskop jednorazowego użytku przeznaczony do współpracy z monitorem aView (Ambu) oraz akcesoriami do endoterapii, sterylny, do użycia u osób dorosłych, do stosowania z rurkami intubacyjnymi o minimalnym rozmiarze (średnicy wewnętrznej) 6,0 mm - 80 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 46

Lot No: 46
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Jednorazowy zestaw do nebulizacji, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Aeroneb Pro do nebulizacji leków w trakcie wentylacji mechanicznej złożony z jednorazowego nebulizatora, jednorazowego złącze typu T dla dorosłych (22F/22M/22F) - 20 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 47

Lot No: 47
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych:20 cm x 30 cm (tolerancja +/- 1cm) - 4000 szt.

2. Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych:15 cm x 25 cm (tolerancja +/- 1cm) - 3000 szt.

3. Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych:12 cm x 21 cm (tolerancja +/- 1cm) - 6000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 48

Lot No: 48
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zagłębnik przeznaczony do żywienia do-żołądkowego lub dojelitowego o długości 110 cm i 130cm o rozmiarach 8CH, 10CH, 12CH składający się z: A. Poliuretanowego łącznika umożliwiającego połączenie z zestawem do żywienia dojelitowego; B.Przezroczystego, poliuretanowego przewodu zgłębnika, z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG i centymetrową podziałką; C. Końcówki zagłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym głównym otworem kończącym zagłębnik; D. Prowadnicy pokrytej silikonem, z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem (Flocare zagłębnik PUR lub inny równoważny) - 320 szt.

2. Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji pompy Flocare 800, do butelek, wolny od DEHP (Flocare przyrząd P/B pompa – butelka)z łącznikiem ENFIT lub równoważnym, zawierający koszyczek - szt. 2000

3. Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji pompy Flocare 800, do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP (Flocare przyrząd P/P pompa – pack), Z ŁĄCZNIKIEM ENFIT lub równowaznym - 2000 szt.

4. Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii, wolny od DEHP, o rozmiarach Ch 14/40, 18/40 składający się z: A. Poliuretanowy stożkowy łącznik: Ch14(zielony), Ch18(czerwony); B. Przezroczysty poliuretanowy zagłębnik o długości 40 cm, z pasmem znacznika widocznym w badaniu RTG, z nadrukowanym rozmiarem CH (14 lub 18); C. Zacisk do regulacji przepływu; D. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zagłębnika; E. Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zagłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczające go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety; F. Silikonowa płytka zewnętrzna (Flocare zestaw PEG – przez skórna endoskopowa gastrostomia) - 170 szt.

5. Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do butelek, wolny od DEHP (Flocare G/B grawitacyjny do butelek lub inny równoważny) - 730 szt.

6. Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP (Flocare przyrząd G/P grawitacyjny do packa lub inny równoważny) Z ŁĄCZNIKEM ENFIT lub równowazny I KOSZYCZKIEM - 900 szt.

7. Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji pompy Flocare Infinity, do opakowań miękkich typu pack (wersja Pack Set Infinity) Z ŁĄCZNIKIEM ENFIT lub równowaznym - 840 szt.

8. Przyrząd typu Flocare – Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare Infinity – z końcówką typu ENFIT – składający się z:A.Łącznika do butelek, B.Multikompatybilnego łącznika pasującego do worków typu Pack, C.Koszyka do zawieszania butelki z dietą, D.Łącznika pasującego do opakowań miękkich typu Pack, E.Komory kroplowej, F. Kasetki zestawu do pompy Flocare Infinity, G.Kranik do podawania leków i płukania, H.Końcówki enlock do łączenia ze zgłębnikiem - 1000 szt.

9. Strzykawka do żywienia typu ENFIT lub równowazna poj 60 ml - 230 szt.

10. Strzykawka do żywienia typu ENFIT lub równowazna poj 10 ml - 60 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 49

Lot No: 49
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Sterylny worek laparoskopowy jednorazowego użytku. Wyposażony w torebkę o pojemności 200 ml.,wykonaną z teryleno-poliuretanu wytrzymałego na rozdarcia i przesiąkanie, podtrzymywaną przez metalowy pierścień umożliwiający samorozwinięcie worka. Balon wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzania. Zestaw z popychaczem – 20szt.Oznaczenie produktu w: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, naklejki informacyjne na każdym opakowaniu - 100 szt.

2. Sterylny worek laparoskopowy jednorazowego użytku. Wyposażony w torebkę o pojemności 400 ml.,wykonaną z teryleno-poliuretanu wytrzymałego na rozdarcia i przesiąkanie, podtrzymywaną przez metalowy pierścień umożliwiający samorozwinięcie worka. Balon wstępnie schowany wewnątrz tulei do wprowadzania. Zestaw z popychaczem - 20szt.Oznaczenie produktu w: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, data ważności, naklejki informacyjne na każdym opakowaniu - 100 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 50

Lot No: 50
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Filtr oddechowy HEPA do respiratorów z mechaniczną metodą filtracji, hydrofobowy, sterylny, antywirusowy, p/bakteryjny: - z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni min. 1400cm², skuteczności nawilżania nie mniejsza niż 31 mg H2O przy VT=500ml, skuteczność ogrzewania nie mniejsza niż 32 oC przy VT=500ml, utrata wilgotności 5,9-6,0 H2O przy VT=500ml; - z wydzieloną membraną filtrującą (mechaniczna metoda filtracji) ułożoną w harmonijkę o powierzchni min. 600 cm2, objętość oddechowa VT=300-1200/1500 ml, skuteczny z WZW C i HIV, skuteczność filtracji p/bakteryjnej i p/wirusowej minimum 99,9999 %, opór przepływu 2-2,5 cm H20 przy 60l/min.; waga filtra 48-55g; wyposażony w port kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i standardowe proste złącza ISO; przejrzysta obudowa zapewniającą wizualizację; filtr pakowany w opakowanie folia-papier, pojedynczo z podaną datą ważności, nr katalogowym i numerem seryjnym dostarczonej partii. - 5950 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 51

Lot No: 51
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Precyzyjny regulator przepływu do 250 ml/h do podawania żywienia z dodatkową skalą określającą prędkość przepływu lipidów,całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock, pozbawiony DEHP(ftalanów), sterylny - 8000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 52

Lot No: 52
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Jednorazowa staza do pobierania krwi, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska termoplastycznego bez lateksu. System umożliwiający wygodne odrywanie pojedynczych opasek. 6000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 53

Lot No: 53
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141642 Drain accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Kateter do odsysania ran operacyjnych typu REDON, kompatybilny z butelką, silikonowany lub z termoplastycznego PCV, sterylny. Zawierający otwory boczne o wielkości poniżej 0,5 mm na długości 14cm, cyfrowe znaczniki głębokości i pasek widoczny w promieniach Rtg. Rozmiar 12F, 14F, 16F, 18F dł. od 50 do 70cm - 2700 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 54

Lot No: 54
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Worek do ewakuacji preparatu podczas zabiegów laparoskopowych, samorozprężalny, do użytku jednorazowego, sterylny, wykonany z odpornego na rozerwanie poliuretanu, średnica trzonu 12mm, długość trzonu co najmniej 29cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku. Wymiary worka 12x22 cm (+/-10 %), pojemność 1200 ml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec. - 50 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 55

Lot No: 55
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Worek laparoskopowy do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie, poliuretanowy, ze zintegrowanym z tym workiem dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu przechodzącej przez trokar 12mm, długość trzonu 29 cm (+/- 1 cm). Pojemność worka 1500 ml, worek w kształcie stożka o wymiarach 19 cm x 9cm (+/- 1 cm), pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o średnicy 6 mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 10cm x 17cm oraz żyłki, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z zawartością. - 50 szt.

2. Worek laparoskopowy 700ml o średnicy trzonu 10 mm, długość trzonu 33 cm (+/- 1 cm), wymiary 11x19 cm (+/- 1 cm) z nitką do zaciskania worka. Posiadający rozprężaną obręcz z automatycznym wysuwaniem, wskazany i przeznaczony do usuwania próbek biologicznych i/lub organów z jamy brzusznej podczas zabiegów laparoskopowych, posiadający: uchwyt pierścieniowy, metalowy mandryn, nasmarowaną kaniulę z poliwęglanu klasy medycznej, system uwalniania worka. - 100 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 56

Lot No: 56
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1.Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 90,0 x 19,0 x 1,27mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital - 40 szt.

2. Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 25,0 x 5 x 0,5 x 0,5 mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital - 20 szt.

3. Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 35 x 10 x 0,5 x 0,8 mm kompatybilne z piłą oscylacyjną Acculan 3Ti GA 673, posiadaną przez szpital - 20 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 57

Lot No: 57
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1.Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5, pakowana sterylnie, pojedynczo, jednorazowa - 20 szt.

2. Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowana sterylnie, pojedynczo, jednorazowa - 20 szt.

3. Ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, pojedynczo, jednorazowe - 20 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 58

Lot No: 58
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1.Zestaw wielorazowy na min. 12 godz. lub 20 pacjentów, sterylny, składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem Luer –Lock. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco - 2000 szt.

2. Zestaw wielorazowych drenów, sterylny łączący trzy źródła (2xkontrast + 1x sól) Przeznaczony do zastosowanie przez min. 12 godz. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco - 780 szt.

3. Linia pacjenta, sterylna, jednorazowy łącznik o długości min 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem typu Luer- Lock. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem CT Expres firmy Bracco - 16000 szt.

4. Nakłuwacz do butelek kontrastem w objętości od min. 50 ml-500 ml, jednorazowy, sterylny - 5000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 59

Lot No: 59
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Łącznik do worka na mocz wykonany z miękkiego lateksu. Rozmiary 3-10F, sterylny, pakowany pojedynczo - 800 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 60

Lot No: 60
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Cewnik z balonem, silikonowany, sterylny, Tiemana, balon 15 ml, długość 40 cm, pakowany pojedynczo, rozmiar 10 – 24 CH - 1600 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 61

Lot No: 61
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Łącznik do podaży cytostatyku do pęcherza, kompatybilny z systemem "Phaseal" stosowanym w szpitalu. - 300 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 62

Lot No: 62
II.2.2)Additional CPV code(s)
33171000 Instruments for anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylny, z mankietem gwarantującym utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzy pacjenta, balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Produkt komaptybilny z MRI, wyposażony w plastikową osłonę mankietu – materiał: silikon, korpus z PVC. Rozmiary i zakresy wagowe: 3 (30-50kg), 4 (50-70kg), 5 (70-100kg) - 1000 szt.

2. Maska krtaniowa jednorazowego użytku z silikonowym mankietem i szaftem (z możliwością intubacjii) z kanałem do odsysania treści żołądka z podwójnym ujściem w części proksymalnej, szaft wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37cm H2O w drogach oddechowych.Możliwość intubacji przez maskę. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości. Sterylny. Rozmiary i zakresy wagowe: 3 (30-50kg), 4 (50-70kg), 5 (70-100kg) - 30 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 63

Lot No: 63
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141321 Anesthesia needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, dren infuzyjny +/- 50cm nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 20G, długość 100mm - 40 szt.

2. Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzjii, dren infuzyjny +/- 50cm nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 20G, długość 150mm - 40 szt.

3. Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, dren infuzyjny +/- 50cm nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 22G, długość 50mm - 300 szt.

4. Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora i pod kontrolą USG, igła izolowana aż do szlifu, szlif 30 stopniowy, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, dren infuzyjny +/- 50cm nie zawierający DEHP, rozmiary: średnica 22G, długość 80mm - 300 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 64

Lot No: 64
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141610 Collection bag
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Worek do zbiórki płynów o wymiarach 70x50 cm, wykonany z przezroczystej folii polietylenowej o grubości co najmniej 80 mikrogramów. Posiadający sztywnik z polietylenu o wymiarach 15x380mm i grubości 800 mikrogramów, sito z perforowanej folii polietylenowej, w dolnej części łącznik w rozmiarze 7-8mm do podłączenia drenu oraz w górnej części taśmę samoprzylepną z syntetycznej gumy, bez zawartości lateksu. Sterylny, pakowany pojedyńczo - 80 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 65

Lot No: 65
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141621 Incontinence kit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, taśma zakładana przez otwory zasłonowe, metodą „inside-out”. Taśma prolenowa o dużej porowatości (min. 1300 um), długość taśmy 12 cm, szerokość taśmy 1,1, nici prolenowe łączące taśmę z prowadnicami, taśma wraz z nićmi umieszczona w osłonkach plastikowych, system całkowicie jednorazowy (bez konieczności sterylizacji prowadnic). Taśma cięta laserowo. W zestawie prowadnica skrzydełkowa ze wskaźnikiem pomocnym w celu uniknięcia przebicia błony zasłonowej. - 10 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 66

Lot No: 66
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Szczotka/gąbka do chirurgicznego mycia rąk przed zabiegami wysokiego ryzyka, nasączona 4 % glukonianem chlorheksydyny, pakowana pojedyńczo. - 600 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 67

Lot No: 67
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Elastyczny retraktor ran chirurgicznych składający się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia proksymalnego oraz dystalnego, dostosowane do długości cięcia 5-9 cm. Sterylny, z regulacją, bez zawartości lateksu - 100 szt.

2. Elastyczny retraktor ran chirurgicznych składający się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia proksymalnego oraz dystalnego, dostosowane do długości cięcia 2,5-6 cm. Sterylny, z regulacją, bez zawartości lateksu - 100 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 68

Lot No: 68
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zestaw jednorazowy o wytrzymałości na ciśnienie do 21 barów, w którego skład wchodzą: strzykawki o pojemności po 65 ml (2 sztuki); system rurek ze zintegrowanym wężykiem pacjenta (1 system); ostrza do napełniania wkładów (2 sztuki) - 100 szt.

2. Wkład do kontrastu i soli, strzykawki o pojemności po 200 ml z gwarancją sterylności 8 godzin o wytrzymałości na ciśnienie do 21 barów - 1560 szt.

3. System rurek (przywęży); z gwarancją sterylności 8 godzin o wytrzymałości na ciśnienie 21 barów (1 system): Część systemowa: średnica wewnętrzna: 2,0 mm/ 1,5 mm, strona CM: długość 260, strona NaCl: długość 460 mm Część ssąca: średnica wewnętrzna 2,7 mm, strona CM: długość 1000 mm + komora kroplowa z wężykiem, strona NaCl: długość 1000 mm + komora kroplowa z wężykiem - 780 szt.

4. Wentylowane ostrze (spike) - 1560 szt.

5. Wężyk dla pacjenta z zaworem o wytrzymałości na ciśnienie do 21 barów. Długość 1500 mm. Średnica wewnętrzna 1,5 mm - 5000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 69

Lot No: 69
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą USG, rozm. igły 19 G; końcówka igły i mandryny wykonana z nitrynolu; regulacja osłonki w zakresie od 0 - 5 cm; osłonka igły wykonana ze zwojowanego metalu; długość narzędzia 140 cm, dł. igły 80 mm, śr. kanału roboczego 2,8 mm; w zestawie strzykawka 20 ml z zaworem zamykającym. Igła współpracująca z aparatem Olympus GF-UCT180 bez przejściówki - 50 szt.

2. Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą USG, rozm. igły 22 G; końcówka igły i mandryny wykonana z nitrynolu; regulacja osłonki w zakresie od 0 - 5 cm; osłonka igły wykonana ze zwojowanego metalu; długość narzędzia 140 cm, dł. igły 80 mm, śr. kanału roboczego 2,8 mm; w zestawie strzykawka 20 ml z zaworem zamykającym. Igła współpracująca z aparatem Olympus GF-UCT180 bez przejściówki - 100 szt.

3. Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą USG, rozm. Igły 25 G; końcówka igły stalowa, mandryn wykonany z nitrynolu; regulacja osłonki w zakresie od 0 - 5 cm; osłonka igły wykonana ze zwojowanego metalu; długość narzędzia 140 cm, dł. igły 80 mm, śr. kanału roboczego 2,8 mm; w zestawie strzykawka 20 ml z zaworem zamykającym. Igła współpracująca z aparatem Olympus GF-UCT180 bez przejściówki - 250 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 70

Lot No: 70
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Trokar jednorazowego użytku, sterylny, składający się z dwóch zaworów insuflacyjnych oraz trzech zaworów narzędziowych (trzech o średnicy 5mm i jednego o średnicy 10mm) - 50 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 71

Lot No: 71
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141613 Blood bags
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Pojemnik pojedynczy do pobierania krwi z CPDA, o pojemności 450ml, sterylny - 200 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 72

Lot No: 72
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Jednorazowa łyżka do pobierania materiału z endometrium, sterylna, zabezpieczająca przed skaleczeniem, długa rękojeść 26 cm, samoczynne rozchylenie łopatek, zewnętrzna osłona na trzpieniu z asymetrycznym rozwidleniem, typu Cerviram lub równoważna - 80 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 73

Lot No: 73
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Aspirator ssący do biopsji endometrium, sterylny, z podwójnym tłokiem i dużą siłą ssącą, z otworem bocznym na końcu aspiratora umożliwiającym pobieranie materiału z dna macicy, do stosowania bez znieczulenia, z oznaczeniem głębokości -miarka wzdłuż aspiratora, delikatna zaokrąglona końcówka, o długości 262mm i średnicy 2,93mm, pakowany sterylnie, typu Probet lub równoważny. - 480 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 74

Lot No: 74
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Sterylna szczoteczka do cytologii typu Cervex-Brush® Combi Rovers lub równoważna, sterylna, przeznaczona do pobierania materiału z kanału szyjki macicy, z sprężystym włosiem i długą rękojeścią. - 6000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 75

Lot No: 75
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Szczypce biopsyjne do bronchofiberoskopu, sterylne, rozstaw szczęki 6,7mm, kanał roboczy 2,8mm, długość 120cm, kompatybilne z bronchofiberoskopem OLYMPUS - 100 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 76

Lot No: 76
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Szczoteczki cytologiczne do bronchofiberoskopu, długość 150cm, sterylne, kompatybilne z bronchofiberoskopem OLYMPUS - 60 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 77

Lot No: 77
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Wilgotne myjki/ rękawice myjące antybakteryjne bezwodne do użytku w celu higienicznego czyszczenia pacjentów i zmniejszenia zakażeń krzyżowych podczas toalety pacjentów. Działające antybakteryjnie na: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus Aureus oporny na metycylinę, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) und Candida albicans. Zgodne z normami: DIN EN 13624 i DIN EN 13727 lub równowaznymi. Zapewniające łatwą i skuteczną metodę czyszczenia pacjentów, o neutralnym dla skóry pH, o wymiarach: 25x25 cm (+/- 5 cm) lub w kształcie rękawicy o wymiarach 15x20 cm (+/- 5 cm). W składzie: zawartość substancji antyseptycznych, nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający, wolne od alkoholu i lateksu. W razie potrzeby z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie zamykane, całkowicie izolowane, po 8-10 myjek/rękawic w opakowaniu. - szt. 15 000.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 78

Lot No: 78
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji,. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, min. 100 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,1ml. Wnętrze zaworu pozbawione części mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Do stosowania przez 7 dni.. - szt. 200.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 79

Lot No: 79
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

System zamknięty do podaży leków do pęcherza moczowego. Przyrząd z jednej strony zakończony bezigłową zastawką z płaską powierzchnią do dezynfekcji, kompatybilną z końcówką luer i luer lock, z drugiej strony końcówka kompatybilna z cewnikiem urologicznym. Może być wykorzystywany przez 7 dni lub min. 600 aktywacji. Zastawka bezigłowa działająca w technologii stożkowej kaniuli i podzielnej membrany, szybkość przepływu m.in. 150ml/min, ilość aktywacji do 600. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami. Nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny pakowany pojedynczo. Objętość wypełnienia – 0,91 ml - szt. 200.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 80

Lot No: 80
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141240 Catheter accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Zintegrowany łącznik w składzie z końcowką luer lock, umożliwiający połączenie worka na mocz z cewnikiem o różnej średnicy, wyskalowany z możliwością docięcia.- szt. 200.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 81

Lot No: 81
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Żel do badań endoskopowych, pojemność 200ml, w formie tuby, na bazie wody (90 % składu)- szt. 20.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 82

Lot No: 82
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1.Ostrze jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 70,0x0,99x12,7 mm dwustronne, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą posuwisto-zwrotną marki Stryker o numerze katalogowym: 6206 - szt. 40,

2. Ostrze jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 70,0x0,64x12,7 mm dwustronne, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą posuwisto-zwrotną marki Stryker o numerze katalogowym: 6206 - szt. 20,

3. Ostrze jednorazowego użytku o wymiarach roboczych 19,5x1,27 x105,0 mm kompatybilne z posiadana przez Zamawiającego piłą precyzyjną Precision firmy Stryker o numerze katalogowym: 8209 - szt. 20.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 83

Lot No: 83
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

Igła do biopsji pod kontrolą EUS współpracująca z aparatem Olympus GF UCT 180. Średnica igły 25 G / 22 G - zamiennie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Końcówka igły zakończona 3 ostrzami, w kształcie korony umożliwiającym uzyskanie materiału do oceny histopatologicznej. - szt. 100.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zawarte są we wzorach umów, które stanowią załączniki nr 5 i 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający zastosował art. 43 ust. 2b pkt 2 i skrócił termin składania ofert w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu jednorazowego użytku do 25 dni. Zamawiający zdecydował się na takie posunięcie w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Okoliczności spowodowały, iż SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie obowiązany był w pierwszej kolejności zapewnić dostępność produktów niezbędnych w walce z pandemią COVID-19, w szczególności specjalistycznego sprzętu, środków ochrony indywidualnej oraz innych środków medycznych. Szpital musiał ponadto zapewnić w tym niezwykle trudnym okresie funkcjonowanie infrastruktury szpitalnej. Z uwagi na wystąpienie ww. sytuacji, w związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia i koniecznością zagwarantowania ciągłości dostaw sprzętu jednorazowego użytku niezbędnego dla bieżącej działalności szpitala, skrócenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu jest w pełni uzasadnione i konieczne.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2020
Local time: 12:10
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, POLSKA, w sali

Konferencyjnej – budynek „D”, II piętro.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie odczytana kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

Informacje dotyczące zaoferowanych cen i innych istotnych elementów ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesień 2022

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę:

1) 5,00 zł

2) 100,00 zł

3) 250,00 zł

4) 1500,00 zł

5) 300,00 zł

6) 800,00 zł

7) 4000,00 zł

8) 800,00 zł

9) 100,00 zł

10) 250,00 zł

11) 9,00 zł

12) 3000,00 zł

13) 250,00 zł

14) 4000,00 zł

15) 10000,00 zł

16) 150,00 zł

17) 500,00 zł

18) 700,00 zł

19) 250,00 zł

20) 250,00 zł

21) 1700,00 zł

22) 900,00 zł

23) 800,00 zł

24) 15,00 zł

25) 15,00 zł

26) 100,00 zł

27) 1500,00 zł

28) 150,00 zł

29) 6000,00 zł

30) 150,00 zł

31) 150,00 zł

32) 25,00 zł

33) 100,00 zł

34) 200,00 zł

35) 1500,00 zł

36) 200,00 zł

37) 50,00 zł

38) 1000,00 zł

39) 500,00 zł

40) 1900,00 zł

41) 3000,00 zł

42) 700,00 zł

43) 10000,00 zł

44) 800,00 zł

45) 2000,00 zł

46) 100,00 zł

47) 100,00 zł

48) 2500,00 zł

49) 120,00 zł

50) 700,00 zł

51) 600,00 zł

52) 700,00 zł

53) 130,00 zł

54) 350,00 zł

55) 500,00 zł

56) 350,00 zł

57) 100,00 zł

58) 6000,00 zł

59) 150,00 zł

60) 600,00 zł

61) 10,00 zł

62) 300,00 zł

63) 500,00 zł

64) 30,00 zł

65) 250,00 zł

66) 15,00 zł

67) 600,00 zł

68) 3500,00 zł

69) 7000,00 zł

70) 1400,00 zł

71) 40,00 zł

72) 10,00 zł

73) 150,00 zł

74) 400,00 zł

75) 30,00 zł

76) 70,00 zł

77) 2000,00 zł

78) 30,00 zł

79) 30,00 zł

80) 90,00 zł

81) 10,00 zł

82) 200,00 zł

83) 2000,00 zł

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

III. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp i art. 134 ust. 6 pkt 3.

IV. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

V. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VI. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ (wstępne oświadczenia) oraz dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–6 oraz 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w

Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ (wstępne oświadczenia).

VIII. Wykonawcy mający siedzibę poza granicami RP w miejsce dokumentów określonych w § 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składają dokumenty określone w § 7 i 8

Tego rozporządzenia.

IX. W celu wykazania zgodności zaoferowanych wyrobów medycznych z wymogami SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów opisowych, deklaracji CE, wyników badań klinicznych i próbek.

X. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych wyżej dokumentów oraz pozostałych dokumentów wymaganych w postępowaniu, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XI. Zamawiający informuje, iż posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania na PEF expert.

Platforma elektronicznego fakturowania, umożliwiające Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/10/2020