Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 486110-2021

27/09/2021    S187

Nederland-Leidschendam: Bestelwagens

2021/S 187-486110

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Nationaal identificatienummer: 27370940
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Leidschendam
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postcode: 2264BP
Land: Nederland
Contactpersoon: Ricardo Boekel
E-mail: rfvboekel@lv.nl
Telefoon: +31 703008383
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.leidschendam-voorburg.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/2400
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hub.negometrix.com/today/8998
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hub.negometrix.com/today/8998
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van personen- en bestelwagens

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136000 Bestelwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Leidschendam-Voorburg beschikt over een wagenpark van circa 63 stuks. Een deel van de bestaande voertuigen dient te worden vervangen. Het reparatie en onderhoud wordt (deels) door de gemeente in haar eigen werkplaats uitgevoerd.

Ten behoeve van deze vervanging voert de gemeente Leidschendam-Voorburg onderhavige aanbesteding uit. Op deze wijze wil de gemeente Leidschendam-Voorburg één overeenkomst per perceel afsluiten met één opdrachtnemer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kleine elektrisch aangedreven personenauto

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervanging wagenpark , Kleine elektrisch aangedreven personenauto

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3x 24 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kleine elektrisch aangedreven gesloten bestelwagen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136000 Bestelwagens
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervanging wagenpark , Kleine elektrisch aangedreven gesloten bestelwagen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3x 24 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Middelgrote elektrisch aangedreven gesloten bestelwagen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136000 Bestelwagens
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vervanging wagenpark , Middelgrote elektrisch aangedreven gesloten bestelwagen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3x 24 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektrisch aangedreven bestelwagen chassis met opbouw

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136000 Bestelwagens
34139200 Chassis met lege opbouw
34139000 Chassis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elektrisch aangedreven bestelwagen chassis met opbouw

Open kippende laadbak

Gesloten veegvuillaadbak

Gesloten veegvuilbak met zijbelading

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3x 24 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diesel aangedreven bestelwagen chassis met open vaste laadbak en laadkraan

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136000 Bestelwagens
34139000 Chassis
34139200 Chassis met lege opbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van Diesel aangedreven bestelwagen chassis met open vaste laadbak en laadkraan

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3x 24 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektrisch aangedreven bestelwagen chassis met veegvuillaadbak

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136000 Bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elektrisch aangedreven bestelwagen chassis met veegvuillaadbak

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3x 24 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/11/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/11/2021
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2021