Services - 486304-2019

16/10/2019    S200

Česko-Praha: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

2019/S 200-486304

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Národní identifikační číslo: 00551023
Poštovní adresa: Na Poříčním právu 376/1
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 128 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jan Beránek
E-mail: jan.beranek@mpsv.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mpsv.cz/cs/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění provozu a rozvoje portálu esfcr.cz

II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje portálu www.esfcr.cz na stávajícím technologickém řešení/portálovém frameworku (Liferay, viz příloha č. 1 závazného vzoru rámcové dohody), přičemž zajištěním provozu a rozvoje se rozumí zejména:

— modifikace a rozvoj stávajících funkcionalit/ služeb/ modulů/ aplikací,

— tvorba a rozvoj nových funkcionalit/ služeb/ modulů/ aplikací,

— zpracovávání a aktualizace analytické, administrátorské, vývojářské, instalační, uživatelské, provozní, bezpečnostní a školící dokumentace,

— zajištění podpory a provozu, včetně služeb hotline a servicedesk,

— zajištění součinnosti při bezpečnostním testování.

Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena zejména v příloze č. 1 závazného vzoru rámcové dohody.

Výsledkem zadávacího řízení této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, tj. bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72260000 Služby programového vybavení
72230000 Vývoj programového vybavení na zakázku
72210000 Programování balíkových produktů programového vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místo plnění není zadavatelem nikterak omezeno.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz bod II.1.4) Stručný popis

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Zakázka bude financována z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Publicita a komunikace OPZ/ESF“ registrační číslo: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002751.

II.2.14)Další informace

Plnění veřejné zakázky bude poskytováno po dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody nebo do vyčerpání limitu ve výši 8 000 000 CZK bez DPH (s výjimkami ve formě oprávnění odstoupit od rámcové dohody dle ust. odst. 22.3 až 22.5 závazného vzoru rámcové dohody).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ,

— Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ,

— Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Bližší informace viz Kvalifikační dokumentace (příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

A) Seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ,

B) Realizační tým dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Ad. A) Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 2 významné služby obdobného charakteru a rozsahu, přičemž službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba realizovaná v oblasti provozu a rozvoje webových aplikací. Finanční objem významné služby musí činit v jednom případě minimálně 1 500 000 CZK bez DPH a ve druhém případě min. 3 000 000 CZK bez DPH. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že jednou významnou službou není možné prokázat splnění více významných služeb dle požadavků zadavatele uvedených výše. Bližší informace viz bod 4.1. Kvalifikační dokumentace.

Ad. B) Realizační tým se bude skládat minimálně ze 4 osob:

— projektový manažer,

— vývojář / programátor informačního systému senior se zaměřením na prostředí Liferay,

— vývojář / programátor informačního systému junior se zaměřením na prostředí Liferay,

— Analytik a architekt aplikací,

— Databázový specialista,

— UX expert a web designer,

— Tester a dokumentátor.

Požadavky na jednotlivé pozice zde pro svůj velký rozsah nejsou uvedeny. Více informací viz bod 4.2. Kvalifikační dokumentace.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

A) V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, zadavatel v souladu

S ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů ve formě čestného prohlášení, pokud jsou dodavateli známi, a uvedl, kterou (věcně určenou) části veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Blíže viz bod 9.1 Zadávací dokumentace.

Více viz VI.3) Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/11/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/11/2019
Místní čas: 10:01
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Pokračování III.2.2) Podmínky realizace zakázky:

B) Pojištění odpovědnosti za škodu: Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, vč. osoby zadavatele pokrývající kompletní předmět plnění veřejné zakázky s minimálním celkovým souhrnným limitem pojistného plnění ve výši min. 8 000 000 CZK po celou dobu plnění veřejné zakázky. Více viz bod 9.2 Zadávací dokumentace.

C) Informace o zajištění kybernetické bezpečnosti dodavatele a jeho poddodavatelů: Zadavatel požaduje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil informace o zajištění kybernetické bezpečnosti dodavatele a jeho případných poddodavatelů při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Více viz bod 9.3 Zadávací dokumentace.

D) Povinnost předložit doklady dle § 122 odst. 3 ZZVZ. Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, zadavateli předloží údaje a doklady ve vztahu ke skutečnému majiteli dle § 122 odst. 5 ZZVZ, pokud tyto údaje zadavatel nezíská z evidence údajů o skutečných majitelích ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Více viz čl. 10. Zadávací dokumentace.

E) Jistota: Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby dodavatel k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytl jistotu ve výši 100 000 CZK. Více viz čl. 18. Zadávací dokumentace.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/10/2019