Supplies - 488153-2020

16/10/2020    S202

Poland-Gliwice: Disposable gloves

2020/S 202-488153

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
Postal address: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Town: Gliwice
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-102
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 104
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.io.gliwice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.io.gliwice.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa rękawic nitrylowych, bezpudrowych, diagnostyczno-ochronnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

Reference number: DO/DZ-381-1-151/20
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic nitrylowych, bezpudrowych, diagnostyczno-ochronnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.1–2.2 do SIWZ;

b) wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 odrębne zadania.

4. W celu dokonania oceny jakości Zamawiający żąda złożenia bezpłatnych próbek w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo-cenowej.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, pomieszczenia apteki

II.2.4)Description of the procurement:

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.1–2.2 do SIWZ;

b) wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

3. W celu dokonania oceny jakości Zamawiający żąda złożenia bezpłatnych próbek w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

4. Przedmiot zamówienia określony w SIWZ musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium – szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w formie elektronicznej – szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdz. III SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, pomieszczenia apteki

II.2.4)Description of the procurement:

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.1–2.2 do SIWZ;

b) wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

3. W celu dokonania oceny jakości Zamawiający żąda złożenia bezpłatnych próbek w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo-cenowej.

4. Przedmiot zamówienia określony w SIWZ musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium – szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w formie elektronicznej – szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdz. III SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji zawarte są we wzorze umowy – załączniki nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

W rozpatrywanym przypadku decyzja o skróceniu terminu składania ofert nie jest na pewno spowodowana zaniedbaniami Zamawiającego, ale ogłoszoną epidemią. Według Kierownika Apteki zachodzi pilna potrzeba zabezpieczenia ciągłości pracy Klinik/Zakładów NIO w sukcesywne dostawy rękawic nitrylowych, bezpudrowych, diagnostyczno-ochronnych, ponieważ aktualnie obowiązujące umowy, z uwagi na ciągłe rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, nie są realizowane przez hurtownie, a kończą się stany magazynowe apteki NIO-PIB. NIO prowadzi działalność leczniczą, a zatem zobowiązany jest zaopatrzyć personel medyczny w środki ochrony indywidualnej z większą częstotliwością w obecnej sytuacji. W związku z powyższym, aby nie dopuścić do braków magazynowych i mieć możliwość priorytetowego zabezpieczenia pracowników, termin składania ofert skraca się do 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/10/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/10/2020
Local time: 11:00
Place:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, POLSKA, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, sala narad, pok. 103 [budynek główny – parter].

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwanego „JEDZ” (informacje o podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym w zakresie części III JEDZ-a – art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, art. 24 ust. 1 pkt 14, art. 24 ust. 1 pkt 21, art. 24 ust. 1 pkt 22, art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (rozdział VI ust. 2 pkt 2 SIWZ),

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 6, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2020