Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 488626-2021

28/09/2021    S188

Slovakia-Nové Zámky: Gas-therapy and respiratory devices

2021/S 188-488626

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
National registration number: 17336112
Postal address: Slovenská 11/A
Town: Nové Zámky
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 94034
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Matej Pirošík
E-mail: pirosik@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665265
Internet address(es):
Main address: https://www.nspnz.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2181
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433610
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Euro Dotácie, a.s.
National registration number: 36438766
Postal address: Na Šefranici 1280/8
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 01001
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Matej Pirošík
E-mail: pirosik@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665265
Internet address(es):
Main address: https://www.nspnz.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2181
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433610
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ventilačná technika

II.1.2)Main CPV code
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:

- Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu v silnom magnetickom poli - 1 ks

- Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy - 10 ks

- Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu strednej triedy - 5 ks

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 735 916.67 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:

- Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu v silnom magnetickom poli - 1 ks

- Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy - 10 ks

- Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu strednej triedy - 5 ks

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 735 916.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021S807

II.2.14)Additional information

Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 30 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

V súlade s § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z. z.).

UPOZORNENIE:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať realizáciu minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru, a to v minimálnej súhrnnej hodnote 100 000,00 EUR bez DPH. (Požadovanú referenčnú hodnotu 100 000 EUR bez DPH môže záujemca/uchádzač preukázať jednou zákazkou, alebo ako súčet hodnôt viacerých referenčných zákaziek). Za zákazku podobného charakteru sa považuje zákazka na dodávku prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu.

UPOZORNENIE:

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tohto Oznámenia v Ú.v. EÚ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie

týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2021
Local time: 10:30
Place:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom

systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ

neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú

uvedené v súťažných podkladoch.

2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe

prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

4. Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o

verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi

uchádzači v súlade s §39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 prac. dní odo dňa doručenia písomnej výzvy

na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

5. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania

uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom

obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

6. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom

doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač

prečítal.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti: Verejný obstarávateľ nerozdelil verejné obstarávanie na časti z dôvodu, že predmet zákazky tvoria prístroje rovnakého charakteru (pľúcne ventilátory).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Euro Dotácie, a.s.
Postal address: Na Šefranici 1280/8
Town: Žilina
Postal code: 01001
Country: Slovakia
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021