Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 488629-2021

Submission deadline has been amended by:  590908-2021
28/09/2021    S188

Slovakia-Bánovce nad Bebravou: Medical equipments

2021/S 188-488629

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.
National registration number: 36348015
Postal address: Hviezdoslavova 23/3
Town: Bánovce nad Bebravou
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 95701
Country: Slovakia
Contact person: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telephone: +421 221025897
Internet address(es):
Main address: https://nemocnicabanovce.agel.sk/index.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434358
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434358
I.4)Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Bánovce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Reference number: NBN/Cov/1
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckeho zariadenia - life support, sterilizátor, dezinfikovateľné lavice, lôžka a zobrazovacia technika. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 348 518.85 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Life support

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33170000 Anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti 1 zákazky je dodanie zdravotníckych prístrojov - anestéziologický prístroj, vysokoprietoková nazálna terapia, centrálny monitorovací systém a automatický defibrilátor. Bližšia špecifikácia časti 1 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 97 883.35 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC214-2021-71

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterilizátor

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti 2 zákazky je dodanie zdravotníckeho prístroja - sterilizátor. Bližšia špecifikácia časti 2 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 738.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC214-2021-71

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfikovateľné lavice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39113200 Settees
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti 3 zákazky je dodanie dezinfikovateľných lavíc. Bližšia špecifikácia časti 3 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 806.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC214-2021-71

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lôžka

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti 4 zákazky je dodanie elektricky polohovateľných a mechanických lôžok. Bližšia špecifikácia časti 4 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 71 725.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC214-2021-71

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zobrazovacia technika

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33110000 Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom časti 5 zákazky je dodanie zobrazovacej techniky - prenosný USG prístroj a USG prístroj. Bližšia špecifikácia časti 5 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 121 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO2-SC214-2021-71

II.2.14)Additional information

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zábezpeku vo vyške 3 500,- EUR. Bližšie informácie o

zábezpeke a spôsoboch jej zloženia sú uvedené v súťažnych podkladoch.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nemá prístup do informačnych systémov verejnej správy, z tohto

dôvodu nie je možné uplatniť § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotnym európskym dokumentom. Jednotny európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorym hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotnym európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešny uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určenym osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažnych podkladov. Jednotny európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísany osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti nasledovnymi dokladmi (sken originálu alebo úradne osvedčenej kópie):

1.3.1 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom

obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením

cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ

podľa tohto zákona.

Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní

požaduje preukázať dodanie rovnakych alebo podobnych tovarov, ako predmet zákazky, v stanovenom minimálnom

objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočne skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa priemerného ročného kurzu relevantného roku, kedy bolo protokolárne odovzdané dielo podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. na www.nbs.sk).

1.3.2 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom

obstarávaní certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické

normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať

zhodu.

Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: V tejto požiadavke osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nie je požadovany žiaden číselný údaj a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z

dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača. Predložením požadovanych dokladov sa preukazuje spôsobilosť uchádzača pre kvalitné plnenie zákazky.

Minimum level(s) of standards possibly required:

AD 1.3.1: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, v prípade, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní je dokladom referencia, pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne:

a) 90 000,- EUR bez DPH pre časť č. 1 predmetu zákazky,

b) 40 000,- EUR bez DPH pre časť č. 2 predmetu zákazky,

c) 10 000,- EUR bez DPH pre časť č. 3 predmetu zákazky,

d) 5 000,- EUR bez DPH pre časť č. 4 predmetu zákazky,

e) 120 000,- EUR bez DPH pre časť č. 5 predmetu zákazky.

AD 1.3.2 : Uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. predloží:

Katalógové listy k jednotlivym produktom v zmysle opisu predmetu zákazky, z ktorych budú zrejmé technické parametre

požadovanych tovarov a doklad/certifikát vyhlásenia o zhode k jednotlivym požadovanym tovarom, ktoré sú uvedené v

opise predmetu zákazky.

Splnenie podmienok účasti podľa bodov 1.3.1 a 1.3.2 možno predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom

obstarávaní jednotnym európskym dokumentom: Jednotny európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorym hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotnym európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešny uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určenym osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažnych podkladov. Jednotny európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotny európsky dokument ručne podpísany osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a

odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a

takisto môže využiť subdodávateľov v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti

týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne v zmysle § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2021
Local time: 10:00
Place:

E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava (budova ROSUM)

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v

slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude

akceptovany aj česky jazyk. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky stanovuje

elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém

EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

2. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Všetky náklady a vydavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie

podmienok účasti a inych dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku

voči osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópii požadovanych dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo

dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí

pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je

úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinny vyslovene uviesť vo

svojej ponuke.

6. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu

so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021