Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 488640-2021

28/09/2021    S188

Nederland-Zwolle: Kantoormeubilair

2021/S 188-488640

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwolle
Postadres: Lubeckplein 2
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8017JZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Astrid Ekker
E-mail: a.ekker@ssc-ons.nl
Telefoon: +31 0384982146
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zwolle.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/393192
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310020&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310020&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kantoormeubilair (Best Value)

Referentienummer: Gemeente Zwolle
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000 Kantoormeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de (Best Value) aanbesteding is het aangaan van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor kantoormeubilair. Het doel van de overeenkomst is om de gehele looptijd inclusief verlengingen goed te kunnen werken (plaats onafhankelijk) en opdrachtgever maximaal te ontzorgen. Het meubilair dient up to date gehouden te worden (d.m.v. onderhouden en refurbishen van onderdelen) en vervangen te worden door een refurbished en gelijkwaardig alternatief gedurende de looptijd van de overeenkomst incl. verlengingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL21 Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van de (Best Value) aanbesteding is het aangaan van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor kantoormeubilair. Het doel van de overeenkomst is om de gehele looptijd inclusief verlengingen goed te kunnen werken (plaats onafhankelijk) en opdrachtgever maximaal te ontzorgen. Het meubilair dient up to date gehouden te worden (d.m.v. onderhouden en refurbishen van onderdelen) en vervangen te worden door een refurbished en gelijkwaardig alternatief gedurende de looptijd van de overeenkomst incl. verlengingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende dienst heeft de eenzijdige optie de Overeenkomst viermaal met telkens maximaal twee jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank arrondissement Overijssel
Plaats: Almelo
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2021