Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 489512-2021

28/09/2021    S188

Nederland-Groningen: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2021/S 188-489512

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Groningse Schoolvereniging
Nationaal identificatienummer: 32870941
Postadres: Sweelincklaan 4
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9722JV
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan Veenstra
E-mail: jveenstra@alpha-adviesbureau.nl
Telefoon: +31 651433062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.g-s-v.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e11bc8ddf0c5e3033bd5dbde86565d6f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Alpha Adviesbureau, Pieter Sneeuwplein 12, 9461 KA Veendam
Postadres: Pieter Sneeuwplein 12
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9641KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: info@alpha-adviesbureau.nl
Telefoon: +31 0852003991
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.alpha-adviesbureau.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e11bc8ddf0c5e3033bd5dbde86565d6f
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: via TenderNed
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakonderhoud Stichting Groningse Schoolvereniging (GSV)

Referentienummer: 2021-SMO1706
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Schoonmaak- en vloerenonderhoud

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL113 Overig Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Beschrijvend Document.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2022
Einde: 28/02/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het betreft een overeenkomst voor de duur van drie (3) jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het overeenkomst nog zeven (7) keer te verlengen met één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie Beschrijvend Document.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen faillissement of surseance van betaling

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbanknoordnederland.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2021