Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 489877-2021

28/09/2021    S188

Nederland-Maasdam: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2021/S 188-489877

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hoeksche Waard
Nationaal identificatienummer: 34652379
Postadres: Sportlaan 22
Plaats: Maasdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3299 XG
Land: Nederland
Contactpersoon: Ed Bartels
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeentehw.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024

Referentienummer: Z.21.101932
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De dienst bestaat in hoofdzaak uit het ter beschikking stellen van materieel, werknemers en leveranties ten behoeve van de volgende werkzaamheden in het openbaar groen:

a. Rooien van beplanting zoals bosplantsoen, heesters, bodembedekkers, hagen en vaste planten;

b. Grondverbetering voor aanbrengen beplantingen en inzaaien gras;

c. Vakken voor aanbrengen beplantingen en gras uitvullen en egaliseren met grond;

d. Herstellen (van schade aan) gazons;

e. Aan-/ afvoeren van (kleine) hoeveelheden grond;

f. Het watergeven aan beplantingen;

g. Het uitvoeren van klein onderhoud aan drainage;

h. Het transporteren van kleine hoeveelheden groenafval;

i. Het leveren van (kleine hoeveelheden) zand, grond, graszaad en diverse kleine materialen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie inschrijfstaten per perceel

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. (1 jaar en 2 maanden)

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. - Duur van de overeenkomst - van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie inschrijfstaten per perceel

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. (1 jaar en 2 maanden)

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. - Duur van de overeenkomst - van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie inschrijfstaten per perceel

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. (1 jaar en 2 maanden)

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. - Duur van de overeenkomst - van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie inschrijfstaten per perceel

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. (1 jaar en 2 maanden)

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. - Duur van de overeenkomst - van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 143-380805
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Beste meneer, mevrouw, geïnteresseerde,

De aanbestedende dienst heeft deze aanbesteding eenvoudig en laagdrempelig willen insteken. We hebben slechts een beperkt aantal vragen ontvangen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen. Echter tussen de vragen zaten wel één waarschuwing en een tweetal klachten, ingebracht door Bouwend Nederland. De Aanbestedende dienst heeft deze waarschuwing en klachten over o.a. de inzet van personeel en het ontbreken van bijkomende posten grondig bestudeerd en tegen de achtergrond van deze onderwerpen de huidige aanbesteding opnieuw beoordeeld. Met het verkregen (voortschrijdend) inzicht, is de gemeente van mening dat de aanbesteding op een andere manier vormgegeven zal moeten worden.

De gemeente heeft met die reden besloten om de aanbestedingsprocedure te staken conform de mogelijkheid die hiervoor is opgenomen in paragraaf 4.1.6 Overige Voorwaarden van het Programma van Eisen ‘Raamovereenkomst Cultuurtechnische Werkzaamheden 2021 t/m 2024’, met kenmerk Z.21.101932 d.d. 22 juli 2021.

De gemeente Hoeksche Waard zal zich gaan oriënteren op welke manier er een vervolg komt op deze opdracht. Mocht dat leiden tot een nieuwe aanbesteding, dan nodigen wij u weer van harte uit om deel te nemen aan die betreffende aanbesteding.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ed Bartels, door een bericht te sturen via TenderNed.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Marc Kickert

teammanager Beleid Openbare Ruimte | Beheer Openbare Ruimte

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Dordrecht
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Na beoordeling per perceel van de inschrijvingen worden de Inschrijvers geïnformeerd over de gunningsbeslissing. Vanaf dit moment start een opschortende termijn van 20 kalenderdagen waarin belanghebbenden bij de rechtbank Rotterdam/Dordrecht te Rotterdam een kort geding kunnen aanspannen tegen de gunningsbeslissing. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de Aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding.

Indien binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen geen geding is aangespannen, veronderstelt de Aanbestedende dienst dat er geen bezwaren zijn en zal zij over gaan tot definitieve gunning.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Dordrecht
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2021