We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 490291-2021

28/09/2021    S188

Nederland-Amsterdam: Gasdistributie en aanverwante diensten

2021/S 188-490291

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AEB Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 36343288
Postadres: Australiëhavenweg 21
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1045 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mario Geel
E-mail: mario.geel@aebamsterdam.nl
Telefoon: +31 629026348
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aebamsterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.aebamsterdam.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: warmte- en elektriciteitslevering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AEB Amsterdam | Transport, opslag en/of utilisatie van CO2

Referentienummer: 126238
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AEB Amsterdam is voornemens om - in het kader van het energieakkoord van de gemeente Amsterdam - haar CO2 emissie te reduceren. Hiertoe wil het in oktober 2021 een SDE++ subsidie aanvragen voor de afvang van CO2 uit de rookgassen van de HRC (ca. 440 kton/jaar). De subsidie kan gebruikt worden voor de afvang en vervolgens transport opslag in een leeg gasveld in de Noordzee en eventueel gebruik in de glastuinbouw in de zomer: CCS versus CCUS. Hiervoor zoekt AEB een uitvoerende partij die gedurende 15 jaar deze werkzaamheden wil uitvoeren. In Negometrix (Mercell Nederland) was reeds aangekondigd (ref. nr. 180365) dat AEB een aanbesteding zal gaan doen voor de transport, opslag en/of utilisatie van CO2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

300.000.000

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlening

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 136-363357
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2021