Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 491012-2021

29/09/2021    S189

Poland-Pruszków: Steriliser

2021/S 189-491012

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Armii Krajowej 2/4
Town: Pruszków
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-800
Country: Poland
E-mail: zamowienia@szpitalnawrzesinie.pl
Telephone: +22 758-62-17
Fax: +22 758-62-17
Internet address(es):
Main address: www.szpitalnawrzesinie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/509310
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPZZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Pruszkowie w ramach zadania: „ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ

Reference number: ZP.272.15.2021
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Pruszkowie w ramach zadania „ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)”

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
42165000 Steam condensers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Pruszkowie w ramach zadania „ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)”

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem w terminie ustalonym w porozumieniu z generalnym wykonawcą robót budowlanych, nadzorem inwestorskim oraz Zamawiającym. Przedmiot zmówienia wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ, dostarczony będzie do modernizowanego bloku operacyjnego w celu wyposażenia Centralnej Sterylizatorni. Obecnie wykonywane są roboty budowlane przez firmę Moris-Polska Sp. z o.o., ul. Baletowa 4, 02-867 Warszawa z terminem zakończenia budowy przez odbiory do 15.12.2021 r.

3. Zamawiający nie dopuszcza dostawy do siedziby Zamawiającego. Sprzęt ma być dostarczony bezpośrednio na budowę i tam zainstalowany. Wykonanie prac niezbędnych z dostosowaniem podejść do mediów pod zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia, leży po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty obudowania dostarczonych urządzeń (wypełnienia blachą ze stali nierdzewnej) wszystkich wolnych przestrzeni wokół urządzeń, gdzie ma to zastosowanie.

5. Zamawiający zamieszcza Rysunek dotyczący układu pomieszczeń w Centralnej Sterylizatorni.

6. Wykonawca Zamówienia w przypadku zaoferowania urządzenia o wymiarach transportowych większych niż zaprojektowane zobowiązany jest do ujęcia w cenie oferty, wszelkich kosztów prac związanych z przebudową otworu drzwiowego i odtworzeniami, koniecznych do wprowadzenia i uruchomienia urządzenia.

7. Uruchomienie sprzętu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, a przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, spodziewany termin do dnia 8 grudnia 2021.

8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający przewiduje uzyskać w terminie 15.12.2021r.

9. Po uruchomieniu dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 3 dniowe szkolenie dla 10 pracowników Centralnej Sterylizatorni, 1 dniowe szkolenie dla 14 pracowników Bloku Operacyjnego oraz 1 dniowe dla 6 pracowników Działu Technicznego. Dodatkowo przez pierwszy miesiąc pracy po uruchomieniu Centralnej Sterylizacji - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom CS wsparcie w postaci asystenta – jedną osobę doszkalającą, zwłaszcza w zakresie obsługi programu komputerowego.

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

11. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia, pokwitowanego protokołem odbioru.

12. Okres gwarancji podlega zrównaniu z okresem rękojmi i jest to min. 36 miesięcy + zadeklarowane miesiące, łącznie max. 60 miesięcy.

13. Zamawiający przedkłada rzut przyziemia w nowo wybudowanym pawilonie D na poziomie Centralnej Sterylizatorni i miejsca zainstalowania urządzeń.

14. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, podział zamówienia na części stanowi uprawnienie Zamawiającego, nie zaś obowiązek. Poza tym podział tego zamówienia jest nie celowy oraz spowodowałby znaczne utrudnienia przy realizacji zamówienia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Kontynuacja zapisów sekcji III.1.1)

3. Wykonawca nie podlega wykluczenia w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami ścigania, lub zamawiającym;

3) Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) Zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) Zreorganizował personel,

c) Wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) Utworzył struktury audyty wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) Wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – według załącznika nr 2 do SWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o chronię konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru na załączniku 3 do SWZ;

3) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji,

4) oświadczenia wykonawcy – według wzoru Załącznika nr 6 do SWZ - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

Minimum level(s) of standards possibly required:

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust.. 2 pkt. 1

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Dokumenty, o których mowa w ust.. 3 pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 i 5 stosuje się.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kontynuacja zapisów sekcji III.1.2)

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców o ile są już znani

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia wg załącznika nr 2 do SWZ - dotyczące podwykonawców.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia wg załącznika nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2021
Local time: 10:05
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Portalu Nabywcy dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/509310

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/09/2021