Services - 491918-2021

29/09/2021    S189

Poland-Gąsawa: Household-refuse disposal services

2021/S 189-491918

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Gąsawa
Postal address: ul. Żninska 8
Town: Gąsawa
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Postal code: 88-410
Country: Poland
Contact person: Ewelina Nowakowska
E-mail: odpady@gasawa.pl
Telephone: +48 523036210
Fax: +48 523036220
Internet address(es):
Main address: https://gasawa.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/gasawa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/gasawa
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Gmina Gąsawa
Postal address: ul. Żninska 8
Town: Gąsawa
Postal code: 88-410
Country: Poland
Contact person: Ewelina Nowakowska
Telephone: +48 523036210
E-mail: odpady@gasawa.pl
Fax: +48 523036220
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Internet address(es):
Main address: https://gasawa.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gąsawa

Reference number: IRG.271.16.2021
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych gminy Gąsawa oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Gąsawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce ozn. nr 122/2 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa, odbiór i zagospodarowanie bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach umiejscowionych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Gąsawa.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

• wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Gąsawa w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz

• wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90511000 Refuse collection services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Gąsawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych gminy Gąsawa; Odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Gąsawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce ozn. nr 122/2 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa; Odbiór i zagospodarowanie bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach umiejscowionych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Gąsawa; Wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Gąsawa w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 122/2 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa w kontenery o pojemności 7000 l (KP7) w ilości 5 szt, pojemniki o pojemności 120 l w ilości 4 szt. przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemnikami typu dzwon o pojemności 1500 l dysponuje Zamawiający.Zagospodarowanie zebranych z terenu gminy Gąsawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01), bioodpadów (20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (19 12 12) w instalacjach komunalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w kontenerach oraz odbiór odpadów selektywnie zebranych, w tym w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łysinie, zgromadzonych w pojemnikach typu dzwon, lub siatka w terminie maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

Odpady przewidziane do odbioru, zgodnie z katalogiem odpadów a także pozostałe informacje zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji odbioru odpadów / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

a) posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gąsawa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.).

b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia,

c) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),

d) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczony od szkód spowodowanych działaniem, zaniechaniem Wykonawcy, pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę, oraz osób działających na zlecenie Wykonawcy w wysokości co najmniej wartości umowy,

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich szkód spowodowanych działaniem, zaniechaniem Wykonawcy, pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę, oraz innych osoby działających na zlecenie Wykonawcy na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych w sposób ciągły, na rzecz jednego Zamawiającego, objętą jedną umową, w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg/rok.; b) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wymogi przedmiotowego rozporządzenia spełnia Wykonawcy, który: • dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie gminy Gąsawa lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Gąsawa. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Ponadto baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w: − miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, − pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, − miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, − legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (w tym pojazd typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników 60l/120l/240l/1100l oraz śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe - drogi gruntowe, którymi dojeżdża się np. do domów w polu, w lesie. Pojazdy do odbierania odpadów zmieszanych powinny być wyposażone w grzebieniowy, widłowy lub hakowy mechanizm załadowczy. W tym też co najmniej jeden pojazd powinien posiadać dźwignik hakowy (bramowy) przystosowany do odbioru odpadów z kontenerów typu KP-7) oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym jeden samochód przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych. Dla odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach typu „dzwon” należy stosować pojazd wyposażony w HDS), a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. Na terenie bazy magazynowo - transportowej muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia te powinny być utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.

Pojazdy i urządzenia muszą być utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego.Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Formularz dostępny jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2021
Local time: 11:15
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartał 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie nr rachunku 72 8181 0000 0000 0055 2000 0005 z dopiskiem "Wadium – postępowanie nr IRG.271.16.2021”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KIO
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/09/2021