Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 492-2017

03/01/2017    S1

Magyarország-Debrecen: Építészeti tervezési szolgáltatások

2017/S 001-000492

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernáthné dr. Paróczai Bernadett, osztályvezető
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://portal.debrecen.hu/kozbeszerzesiinfok/2016-evi-eljarasok/nagyerdei-strand-tervezese
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac u. 20.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernáthné dr. Paróczai Bernadett, osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1., 4024 Debrecen, Piac u. 20.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezési feladat a tervpályázati tervezési program alapján elkészült nyertes Pályamű alapján, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló generáltervezés. A továbbtervezés folyamán a nyertes pályaművet az alábbi szempontok alapján változtatni szükséges:

a) a Pályamű emeleti napozó teraszának két végében egy-egy bár elhelyezése szükséges a programábra 1) elemének megfelelően;

b) a Pályaműben szereplő úszómedence felőli vízfalon, egymástól független 10 db jacuzzi kialakítása szükséges a programábra 2) elemének megfelelően;

c) a Pályaműben szereplő vízfalakat a programábra 3) elemének megfelelően és mértékben zöld növényfalakkal kell (lehet) helyettesíteni;

d) a Pályaműben szereplő hullámmedencék helyén a programábra 4) elemének megfelelően családi élménymedence elhelyezése szükséges a rajzon javasolt méretekkel, amelyektől indokolt esetben el lehet térni. A hullámfunkció megtartását szükséges vizsgálni;

e) a tervezési terület nyugati oldalán a programábra 5) elemének megfelelően relaxációs sodrómendence elhelyezése szükséges;

f) szórakoztató informatikai rendszer betervezése szükséges.

A fenti változások a Pályamű átdolgozását teszik szükségessé. A nyertes Ajánlattevő az eredeti tervek átdolgozására is jogosulttá válik, ugyanakkor figyelemmel kell lennie arra, hogy az átdolgozással személyhez fűződő szerződő jogot is érint a mű egységének védelmére való tekintettel, és ennek érdekében az átdolgozás során köteles megkeresni az eredeti tervezőt (Bordás Péter É 01-4760).

A tervezési terület négy elkülöníthető részre az alábbiak szerint tagozódik:

Tervezési részterület Terület nagysága.

Strandlétesítmények elhelyezésére szolgáló fejlesztési terület 56 067 m².

Szállodafejlesztés céljára biztosítandó szabad terület.

(épület, építmény nem, de pihenőfelület, sportpálya elhelyezhető) 8 649 m².

Tervezési határon belüli, a strand területéhez csatolni kívánt helyi védelmi terület (kizárólag sport, rekreációs és játszó funkciójú építmények létesíthetők) 18 103 m².

Fejlesztésbe bevonandó közterület a Pallagi úti sétánnyal 5 756 m².

A Régi Vigadó mellette felszíni parkoló felújítása 2 516 m².

Tervezési terület összesen (levonva a tervezési területen meglévő, a tervezés tárgyát nem képező építmények alapterület) 91 091 m².

A fejlesztésbe bevonandó terület egy része helyi területi védelem alatt álló közpark. A fejlesztés eredményeként egy olyan közhasználatú létesítmény jön létre, mely egyidejűleg 5 000-6 000 fő befogadására alkalmas.

Az engedélyek beszerzésében való közreműködés és a szükséges egyeztetések lefolytatása a Tervező feladata, a szakhatósági és engedélyezéssel kapcsolatos díjak a Megrendelőt terhelik.

Az engedélyezési tervdokumentációt 15 példányban kell teljesíteni a Megrendelő részére papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD-n/DVD-n). A kiviteli tervdokumentációt 8 példányban kell teljesíteni papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD-n/DVD-n).

A digitális szállítás követelményei:

— A teljes tervdokumentáció DWG vagy AcrobatReader (PDF) formátumban, a nyomtatott dokumentációnak megfelelő szerkezetben szállítandó.

— A dokumentáció minden részeleme szerkeszthető forrásformátumban is szállítandó:

— a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban,

— a rajzi állományok Autocad (vagy ezzel egyenértékű) formátumban,

— az árazatlan és árazott költségvetés .xls kiterjesztésű fájlként.

A részletes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A felhívás II.2.7) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a teljesítési határidő az engedélyes tervek vonatkozásában a szerződéskötését követő 210. nap, míg a kiviteli tervek tekintetében a jogerős engedély megszerzését követő 210. nap azzal, hogy ajánlattevő ezektől kedvezőbb teljesítési határidőre tehet ajánlatot az értékelési szempontok körében. A megadott 7 hónapos határidő az egyes tervek elkészítésének maximális határideje.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt teljesítési határidő az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában /min. 120 nap, max. 210 nap/ / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt teljesítési határidő a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában /min. 120 nap, max. 210 nap/ / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A jelen közbeszerzés tárgya szerinti tervezési feladat ellátásában résztvevő, legalább 3 éves tervezői tapasztalattal rendelkező állandó munkatársak létszáma (fő) /maximum 10 fő/ / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Zöldminősítési szakértői jogosultságú (LEED, BREEAM, vagy DGNB) szakember bevonása (Nem / Igen, állandó munkatárs / Igen, nem állandó munkatárs) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építésügyi műszaki szakértő igénybevétele a teljesítés során (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejárától számítva.

Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bernáthné dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt.69.§(4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2011.(X. 30.) Kormányrendelet (VHR 321.) 8.§ a)-n) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel az Ajánlattevők figyelmét: a Kbt. 62. § akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően, a becsatolt igazolásoknak, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.5) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.

A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormány rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő Ajánlattevőre vagy 1 fő szakemberére nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormány rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő Ajánlattevőre vagy 1 fő szakemberére nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1.)-M.2.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon és tartalommal kiállított a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 36 hónapban teljesített (a szerződést kötő másik fél a teljesítésigazolást kiállította) – az alkalmasság minimum követelményei között meghatározott tárgyú – szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M.1.)-M.2.) pontban előírt igazolásait.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésével összhangban előírja, hogy az alábbi alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezze el: épületgépészeti tervezési feladatok. Erre tekintettel az e feladatokra vonatkozó M.2.) pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó [lásd még Kbt. 138. § (3) bekezdés].

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, részben vagy egészben Natura 2000 védettségű és/vagy természetvédelmi területen és/vagy helyi területi védelem alatt álló területen megvalósult, legalább 1 000 fő befogadására alkalmas közhasználatú létesítmény engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó, önmagában legalább nettó 50 000 000 HUF értékű referenciával.

M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legalább 1 db, önmagában legalább nettó 10 millió forint értékű olyan referenciával, mely tartalmaz vízi látványt és/vagy vízi élményt nyújtó létesítmény épületgépészeti tervezését.

Ajánlatkérő értelmezésében közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely

— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, rekreációs, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

A referenciák között átfedés lehetséges, azaz egy referencia több alkalmassági minimum követelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Finanszírozási feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet. 1 db részszámla benyújtása biztosított az engedélyes tervek leszállítását követően. A végszámla kiállítására a kiviteli tervek átadását követően kerülhet sor. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a szerződés teljes nettó értékének 0,5 %-a naponta. 15 késedelmes nap elteltével Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, mely esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.

Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljes nettó értékének 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: 500 000 HUF/alkalom.

Részletes szabályok a további közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/02/2017
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/02/2017
Helyi idő: 12:00
Hely:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást (Kbt. 71. § (6) bekezdése).

2. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF.

3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. M.1)-M.2) pontjában meghatározott alkalmassági minimum követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvételhez szükséges feltételeknél szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok.

5. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható.

6. Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 1 pont, a felső határa: 10 pont.

A pontozás módszere:

1., 2. részszempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás.

3. részszempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás.

4., 5. részszempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.B.1.) pontjában foglaltak szerinti pontozás.

Ár szempont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás.

Részletesen lásd a további közbeszerzési dokumentumokban.

7. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

8. Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

9. Felelősségbiztosítás nyertes ajánlattevőtől megkövetelt mértéke: 25 000 000 HUF/káresemény, 50 000 000 HUF/kárév.

10. Az ajánlattal kapcsolatos további követelményeket lásd a további közbeszerzési dokumentumokban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/12/2016