Építési beruházás - 492472-2020

19/10/2020    S203

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 203-492472

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24660893
Postai cím: Erzsébet tér 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mélyépítési feladatok, keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR000207922020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó különféle építmények mélyépítési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodás a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó különféle építmények mélyépítési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátására irányul, adott esetben, kiegészítő építészeti, mérnöki szolgáltatások ellátásával együtt, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét építési kivitelezési munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződésekben meghatározottak szerint.

A konkrét építési kivitelezési munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előzetesen nem meghatározható, az a jövőbeni beruházási döntésektől és a pénzügyi források rendelkezésre állásától is függ. Ennek megfelelően a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható és az AK a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés megkötés érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és az adott szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat. A konkrét munkákra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.

A keretmegállapodás hatálya alatt a nyertes AT nem csak megvalósítani köteles az egyedi szerződések szerinti kivitelezéseket, hanem ezen túlmenően folyamatosan az ajánlatkérő rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal jelentkező beszerzési igényei vonatkozásában. Erre is figyelemmel az ajánlatkérő ad hoc vagy egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, azaz párhuzamosan több ajánlat egyidejű kidolgozására, illetőleg több egyedi szerződés egyidejű teljesítésére is kötelezhető, összehangolt és rövid teljesítési határidők mellett.

Az AK a keretmegállapodás alapján egyedi szerződést olyan szervezet javára is köthet, amely szervezet felett meghatározó befolyással rendelkezik, vagy amely szervezet működését részben vagy egészben finanszírozza.

A teljesítés sajátossága, hogy a teljesítéssel érintett egyes helyszínek vagy egyes építmények helyi építészeti értékvédelem alatt álló környezetbe illeszkednek vagy helyi értékvédelem alatt állnak, továbbá a helyszínek vagy az építmények között olyanok is lehetnek, amelyek különleges biztonsági intézkedést igénylő környezetben állnak, figyelemmel az ajánlatkérő közigazgatási területén található kormányzati, külképviseleti és diplomáciai épületek magas számára. Ennek megfelelően egyes kivitelezési munkához kapcsolódóan hatóság vagy jogszabály alapvető biztonsági érdekből vagy nemzetbiztonsági érdekből különleges követelményt írhat elő, illetőleg olyan információk átadására kerülhet sor, amelyek kezelésének előfeltétele a biztonsági követelményeknek való megfelelés, amely ellenőrzéséhez az általánostól eltérő, a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat által végzett előzetes ellenőrzés szükséges.

AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítéssel érintett helyi építészeti értékvédelem alatt álló környezetbe illeszkedő vagy helyi értékvédelem alatt álló építményen végzett vagy épületet érintő munka esetén, különösen, ha az műemlék, a műszaki kivitelezés kívánalma többet tartalmazhat, mint ami egyéb munkával kapcsolatosan felmerülhet.

AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyedi szerződések szerinti feladattokkal érintett építményen, épületen, adott esetben, a kivitelezés során a nyertes ajánlattevő más – külön eljárásban kiválasztott – kivitelezővel való szoros együttműködésre lesz köteles és a nyertes ajánlattevő munkája a más kivitelező kötelezettségeinek teljesítését hátrányosan nem befolyásolhatja, nem késleltetheti vagy azt éppen segíteni is köteles.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: Minőségi, esztétikus megoldások alkalmazása / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. További CPV kódok:

45000000

45100000

45200000

77300000

71200000

71300000

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 137-336095
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mélyépítési feladatok, keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internetcím: http://www.pentakft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Penta Kft. adószáma: 10452556-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2020