Supplies - 49316-2021

01/02/2021    S21

Belgium-Halle: Operating theatre devices and instruments

2021/S 021-049316

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
Postal address: Ziekenhuislaan 100
Town: Halle
NUTS code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postal code: 1500
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Liesbet Lebegge
E-mail: aankoop@sintmaria.be
Telephone: +32 23636142
Internet address(es):
Main address: www.sintmaria.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/162/QX/2020
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aankoop, levering en plaatsing van een bedrijfsklare installatie van bedpanspoelers met onderhoudscontract

Reference number: AZSINTMARIA/2020-001
II.1.2)Main CPV code
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
45111300 Dismantling works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Main site or place of performance:

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw, Ziekenhuislaan 100, te 1500 Halle.

II.2.4)Description of the procurement:

Het ziekenhuis wenst de huidige bedpanspoelers te vervangen.

Deze opdracht beoogt de aankoop, levering en plaatsing van een bedrijfsklare installatie van thermisch reinigende bedpanspoelers (geen verbrijzelaars), met verbruiksgoederen en "omnium/all-in" onderhoudscontract.

De huidige installatie dient gedemonteerd en afgevoerd te worden.

Zowel de demontage en afvoer van de huidige bedpanspoelers, als de volledige installatie van de nieuwe bedpanspoelers, inclusief in gebruikstelling en initiële validatie zijn voor rekening van de ondernemer.

De ondernemer staat in voor de opleiding ter plaatse van zowel de gebruikers als de technici.

Aangezien de toestellen dienen geplaatst te worden binnen de bestaande infrastructuur is een plaatsbezoek verplicht.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Functionaliteiten en technische kenmerken / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Uitvoeringstermijn / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 29/06/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016 bevindt.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. *Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x werkkapitaal/totale bezittingen +

0,847 x totaal van ingehouden winsten /totale bezittingen +

3,107 x winst voor belastingen en interest (*)/totale bezittingen +

0,420 x boekwaarde van de bezittingen/boekwaarde van de schulden +

0,998 x omzet/totale bezittingen.

(*)winst voor belastingen en interest: indien er een verlies is, dient dit bedrag van een min-teken te worden voorzien.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Score 1,8 op de Z-score.

Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de revisor of erkend accountingkantoor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval dient de revisor of erkend accountingkantoor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. geldig FAGG attest dat aangeeft dat levering van de goederen die voorwerp uitmaken van deze overheidsopdracht toegestaan zijn;

2. een referentielijst van soortgelijke opdrachten;

3. certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld; waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van normen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Geldig FAGG attest toevoegen aan de offerte;

2. Een referentielijst:

— van de werken die werden verricht en vergezeld gaan van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat,

— van de voornaamste leveringen of diensten die werden verricht.

3. CE-keuringen/CE-certificaten.

— NEN-EN-ISO 15883-3: desinfecterende wasmachines — deel 3: eisen en beproevingen voor desinfecterende machines voor thermische desinfectie van containers bestemd voor menselijke uitwerpselen,

— NEN-EN 1717: bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/03/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/03/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Plaatsbezoek vereist: het plaatsbezoek is vereist op straffe van nietigheid.

De ondernemer dient zelf op een proactieve manier te werk te gaan en tijdig contact op te nemen met het ziekenhuis via mail naar w.denayer@sintmaria.be om een afspraak voor het bezoek vast te leggen. Doch uiterlijk tot 17.2.2021.

Een offerte die wordt ingediend door een Ondernemer die geen plaatsbezoek heeft uitgevoerd, wordt niet aanvaard.

Tijdens deze bezoeken zullen er geen vragen over de opdracht worden beantwoord.

Voor het verkrijgen van bijkomende informatie verwijzen we naar punt 14 van dit bestek.

Het bezoek zal de ondernemer de mogelijkheid bieden om de prestatieplaatsen en de bijzonderheden ervan te onderzoeken.

Behoudens een uitdrukkelijk verbod van de vertegenwoordiger van het ziekenhuis is het gebruik van camera’s en fototoestellen toegestaan.

Alvorens zijn prijs vast te stellen, onderzoekt de ondernemer gedetailleerd en heel zorgvuldig de lokalen en technische voorzieningen en houdt hij rekening met alle factoren die een invloed zouden kunnen hebben op de opdracht om alzo nauwkeurig de tijd of de termijn en de prijs te bepalen die nodig is voor een vlekkeloze uitvoering van de opdracht.

De ondernemer wordt, gelet op zijn plaatsbezoek, geacht:

— volledig op de hoogte te zijn van alle gegevens of informatie die hij nodig heeft voor de uitvoering van de desbetreffende werken, leveringen en diensten,

— zich bewust te zijn van alle specifieke moeilijkheden en/of kenmerken van de gebouwen en technische voorzieningen en installaties.

Om de opdracht uit te voeren waardoor de ondernemer geen onwetendheid en/of omstandigheid kan inroepen om één of andere niet-voorziene vergoeding, van welke aard ook, te eisen.

Aan het einde van elk bezoek zal een ondertekend en gedateerd attest worden overhandigd aan elke ondernemer die aan deze verplichting heeft voldaan. Dit attest moet verplicht, op straffe van absolute nietigheid, bij de offerte worden gevoegd.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: rechtbank van eerste aanleg van gerechtelijk arrondissement Brussel
Town: n.v.t.
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/01/2021