Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 494144-2021

01/10/2021    S191

Romania-Cluj-Napoca: Protective gear

2021/S 191-494144

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454)
National registration number: 5399442
Postal address: Strada: Moşoiu Traian, general, nr. 22
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400132
Country: Romania
Contact person: LUCIA POP
E-mail: achizitii@smucluj.ro
Telephone: +40 0264598888
Fax: +40 0264598888
Internet address(es):
Main address: www.smucluj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128392
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare materiale sanitare (mănuși, mască FFP3, protectori încălțăminte)

Reference number: 5399442_2021_PAAPD1313675
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie materiale sanitare conform prevederilor din caietul de sarcini

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 347 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

MASCA FPP3 FARA VALVA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Mosoiu nr 22

II.2.4)Description of the procurement:

nr. lot. Demunire U.M. Cantitate contract subsecvent Cantitate acord cadru

Minim Maxim Minim Maxim

2 MASCA FPP3 FARA VALVA buc 1 100 100 35.000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 175 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

PROTECTORI INCALTAMINTE (3gr./24 microni)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Cluj-Napoca, str. g-ral Traian Mosoiu nr 22

II.2.4)Description of the procurement:

nr. lot. Demunire U.M. Cantitate contract subsecvent Cantitate acord cadru

Minim Maxim Minim Maxim

3 PROTECTORI INCALTAMINTE (3gr./24 microni) buc 1 1000 1000 200000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

MANUSI EXAMINARE NITRIL LUNGI NEPDRATE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Cluj-Napoca, str. g-ral Traian Mosoiu nr 22

II.2.4)Description of the procurement:

Nr.lot Denumire produs U.M. Cantitate contract subsecvent Cantitate acord cadru

Minim Maxim Minim Maxim

1.1 Manusi examinare nitril, lungi, nepudate, marime S per 1 100 100 40.000

1.2 Manusi examinare nitril, lungi, nepudate, marime M per 1 100 100 60.000

1.3 Manusi examinare nitril, lungi, nepudate, marime L per 1 100 100 40.000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 154 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Incadrarea in art.164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative : Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar , Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local). Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.59 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Comandant: Col.dr. Baltaru Doina

Director medical: Col.dr.Costin Simona

Director financiar contabil: Mr.ec.Pasc Florin

Sef farmacie:Col.farm.pr. Keler Ovidiu

Sef birou achizitii: Mr.Dascalu-Suteu Claudiu

P.c.c.ec.Pop Lucia

P.c.c. Rosca Daciana

Sg. maj. Rusu Mihaela

Consilier juridic: Dan Anamaria

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

1. Dovada ca operatorul economic are capacitatea de exercitare a activitatii. Pentru persoanele fizice/juridice straine se solicita documente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, documentele prezentate vor fi însotite de traducerea realizata de un traducator autorizat.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Documentele justificative (Certificat constatator (copie) cu anexele vizate la zi, emise de Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte ca :domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Autoritatea contractanta va accepta la momentul depunerii ofertelor - DUAE, ca dovada preliminara care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste conditiile/criteriile asumate prin completarea DUAE, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative (Certificatul constatator emis de ORC) actualizate.

Se va prezenta in oricare din formele copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

In cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

2. Aviz eliberat de Ministerul sănătăţii prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), pentru comercializarea produselor specifice procedurii.

Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari – alin.(2),(3), art.926, titlul XX din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu completarile si modificarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii nr.1009/2016 pentru aprobarea normelor privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

Pentru persoanele fizice/juridice straine se solicita prezentarea de documente din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara in tara de origine legal activitati economice care includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana

Operatorul economic (lider, asociat,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareOfertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. Odată cu depunerea DUAE ofertanții vor prezenta acordul de contractare care în mod obligatoriu trebuie să prevadă procentul din contract pe care urmează să-l îndeplinească subcontractantul. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului /acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorității contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitatePentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte „esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante” conf. art 179, lit l) din Legea 98/2016 (se va avea in vedere fiecare lot ofertat).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic/ subcontractantul/tertul sustinator va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, precum si procentul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Operatorii economici vor indeplini cerinta – respectiv vor prezenta „esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante in perioada de ofertare prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Aceste esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate trebuie prezentate DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

DA. Au dreptul de a participa și alte persoane, în conformitate cu prevederile art. 129, alineatul (3) din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul din clasament care coincide cu numarul maxim al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru maxim 3 operatori. Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc , in vederea departajarii lor se va solicita reofertarea in SEAP, astfel incat valoarea ofertei sa nu afecteze locul superior. Daca ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale , acesta nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 în clasament

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 400132
Country: Romania
E-mail: poplucia8@yahoo.com
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul; juridic
Postal address: Traian Mosoiu, nr.22
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400132
Country: Romania
E-mail: spitalulmilitarcluj@yahoo.com
Telephone: +40 264598381
Fax: +40 264598888
Internet address: www.smucluj.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/09/2021