Services - 496652-2021

01/10/2021    S191

Romania-București: Feasibility study, advisory service, analysis

2021/S 191-496652

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
National registration number: 14273221
Postal address: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Country: Romania
Contact person: IOANA-ROXANA TRAPIEL
E-mail: daniel.popescu@cni.ro
Telephone: +40 0213167383/+40 0213167384
Fax: +40 0213167381
Internet address(es):
Main address: www.cni.com.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128477
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: sub autoritatea MRDAP
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prestari servicii de proiectare fazele: Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legislatie in v... detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 14273221_2021_PAAPD1312736
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Prestarea serviciilor avand ca obiect elaborarea Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legislatie in vigoare, Studiul Topographic vizat OCPI, Studiul privind folosirea energiilor alternative, Analiza cost beneficiu, Întocmire documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism + Asistenta tehnica catre beneficiar in vederea obtinerii avizelor, Expertiza tehnica a cladirii existente, inclusiv raport pentru probe de materiale, Expertiza tehnica alipire la cladirile existente, Expertiza ISU cladiri existente, Expertiza tehnica instalatii, Audit energetic cladire existenta cf. legislatie in vigoare, Analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiuni si a masurii prin care acesta corespunde cerintelor de calitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și reabilitare ambulatoriu, Corp B cu Rh=D+P+2E, realizare filtru acces, vestiare personal, extindere, modernizare și reabilitare spații de învățământ – săli cursuri, amfiteatru – corp D; modernizare și reabilitare prosectura – morgă – corp E; realizare corp L cu regim de înălțime S+P+3+4R – clinica, dializa, balneologie, centru donare, Săli multifuncționale, cabinete medicale; reabilitare și modernizare aripile A1, A2 ale Spitalului Universitar de Urgență, sector 5, București”

Valoarea estimata este de 1.245.801,44 lei, fara TVA.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 245 801.44 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
73420000 Pre-feasibility study and technological demonstration
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

sector 5, București

II.2.4)Description of the procurement:

Prestarea serviciilor avand ca obiect elaborarea Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii cladire existenta, Releveu fatade cladiri existente, Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af, Studiu hidrologic, Raport geotehnic fundatii existente cf. legislatie in vigoare, Studiul Topographic vizat OCPI, Studiul privind folosirea energiilor alternative, Analiza cost beneficiu, Întocmire documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism + Asistenta tehnica catre beneficiar in vederea obtinerii avizelor, Expertiza tehnica a cladirii existente, inclusiv raport pentru probe de materiale, Expertiza tehnica alipire la cladirile existente, Expertiza ISU cladiri existente, Expertiza tehnica instalatii, Audit energetic cladire existenta cf. legislatie in vigoare, Analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiuni si a masurii prin care acesta corespunde cerintelor de calitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și reabilitare ambulatoriu, Corp B cu Rh=D+P+2E, realizare filtru acces, vestiare personal, extindere, modernizare și reabilitare spații de învățământ – săli cursuri, amfiteatru – corp D; modernizare și reabilitare prosectura – morgă – corp E; realizare corp L cu regim de înălțime S+P+3+4R – clinica, dializa, balneologie, centru donare, Săli multifuncționale, cabinete medicale; reabilitare și modernizare aripile A1, A2 ale Spitalului Universitar de Urgență, sector 5, București”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Experienta profesionala (Pep). Pt o mai buna intelegere a factorilor de evaluare se va consulta caietul de sarcini. În caz de neconcordanță între prevederile Fisei de Date si ale caietului de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.Nota: Ofertantul va prezenta documente relevante privind implicarea in contractele de proiectare și /contacte de proiectare si executie lucrări din care să reiasa experienta profesionala a personalului Factori de evaluare ( exemplu: procese verbale de predare primire documentatie, recomandari, documente constatoare, etc ). / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Durata contractului mentionata in Sectiunea II.2.7 fiind de 90 zile.

Termene de predare:

• Studiu de prefezabilitate - 30 zile de la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea activităţii de proiectare pentru aceasta faza.

• Studiul de Fezabilitate + Studii de inserție, fotomontaje sau machete, Relevee topografice (arhitectura), Relevee instalatii c... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

• certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Nota: Informatii privind accesarea si completarea DUAE se regasesc pe site-ul ANAP - www.anap.gov.ro, in sectiunea Documente utile - Notificari - Notificare privind utilizarea DUAE integrat SEAP.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

Manuela Irina Patrascoiu – Director General;

Daniela Ileana Orodel – Director Economic;

Luiza Andrei – Director - Directia Juridica si Contractare;

Felicia Carmen Stoica – Sef Serviciu Avizare si Asistenta Juridica;

Andra Catalina Dragomir - Sef Serviciu Contractare si Monitorizare Contracte;

Bianca Mihaela Ciuraru – Inspector tehnic DPISIS

Ioana Roxana Mahu – Sef Serviciu Achizitii.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire , întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

ATENTIE! Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 trei ani (2018, 2019, 2020) sa fie cel putin egala cu 2.400.000,00 lei. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare (bilant contabil). Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie"- Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Autoritatea contractanta va respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea, sau se incadreaza printre motivele de excludere.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti ofertantii, daca este cazul se va prezenta si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerinta nr. 1 Experienta similara in servicii Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertei. Prin lista serviciilor prestate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit, servicii similare cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, servicii de proiectare cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 1.200.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract, maximum 3 contracte.Pentru demonstrarea experientei similare ofertantii vor prezenta:- un (1) contract avand ca obiect servicii de proiectare a unor lucrari aferente unor unitati spitalicesti noi sau a unor lucrari de consolidare/reabilitare/extindere aferente unei unitati spitalicesti. Prin unitati spitalicesti se inteleg spitale generale, spitale de urgenta, spitale judetene, spitale municipale, spitale orasenesti, spitale universitare, spitale care dispun de o structură complexă de specialități, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, departament de urgență etc;- in situatia in care pragul valoric nu este indeplinit prin contractul aferent unei unitati spitalicesti, se pot prezenta inca maxim 2 contracte care a avut ca obiect servicii prestate pentru orice tipuri de lucrari aferente cladirilor civile, cum ar fi constructii noi/ consolidare/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ reparatii capitale etc.Nota: Daca se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare. Nota 2:In ceea ce priveste completarea formularului DUAE, cu privire la informatiile aferente experientei similare, va aducem la cunostinta ca este necesar sa completati toate sectiunile aferentei experientei (valoare, perioada, beneficiar etc ) si sa se descrie serviciile prestate.

Proportia de subcontractareAutoritatea contractantă solicita operatorilor economici să precizeze partea/părțile din contract pe care intentionează să o/le subcontracteze. In acordul de subcontractare se vor mentiona - Denumire subcontractant, date de identificare subcontractant, denumirea serviciilor ce vor fi prestate de subcontractant, procentull serviciilor prestate de catre subcontractant. Procentul va fi raportat la valoarea total ofertata.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016.Din documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare (recomandari, procese verbale de predare primire) trebuie sa rezulte: prestarea serviciilor, valori, perioade de prestare - data de inceput - data de finalizare, beneficiari - indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit. Aceste documente vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare însotite de traducere autorizata în limba română. Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2018: 1 euro = 4,65 lei etc). Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile mentionate anterior.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca este cazul, odata cu prezentarea DUAE se vor transmite si acordurile de subcontractare

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe locul 1 avand punctaje egale: Conform art. 139 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin H.G nr. 395/2016 - În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, pentru departajare, se va avea in vedere punctajul obtinut la factorul de evaluare experienta profesionala a carei pondere este cea mai mare, respectiv 60%,. In cazul in care egalitatea se mentine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, Autoritatea contractantă asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC), în scris. AC precizează ca orice solicitare suplimentară pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a necunoașterii amplasamentului nu va fi luată în considerare.

3. Autoritatea contractantă informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.

Nota:

Pentru incarcarea documentelor in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 48 MB semnate cu semnatura electronica extinsa , pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor.

Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prev. L.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I. - S.A. - Directia Juridica – Serviciul Contencios
Postal address: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tr. 2, sector 5
Town: Bucuresti
Postal code: 050122
Country: Romania
E-mail: office@cni.com.ro
Telephone: +40 213167383/84
Fax: +40 213167381
Internet address: www.cni.com.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2021