Supplies - 498453-2020

Submission deadline has been amended by:  564286-2020
21/10/2020    S205

Poland-Lesko: Miscellaneous medical devices and products

2020/S 205-498453

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
Postal address: ul. Kazimierza Wielkiego 4
Town: Lesko
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 38-600
Country: Poland
Contact person: Czesław Orłowski
E-mail: zamowienia@spzozlesko.pl
Telephone: +48 134698413
Fax: +48 134696408
Internet address(es):
Main address: http://przetargi.spzozlesko.pl/
Address of the buyer profile: http://zamowienia@spzozlesko.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.przetargi.spzozlesko.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: zdrowie
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem

Reference number: ZP 5/2020
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i Centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem – z podziałem na 16 części wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a, nr 2b i nr 2c do siwz, który zawiera szczegóły ilościowe i parametrowe. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części, Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt medyczny 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
33172100 Anaesthesia devices
33195110 Respiratory monitors
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 1 - przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 1 w poz. 1 do poz. 5 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a. do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Respiratory

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44611200 Breathing apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 2 - przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratorów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 2 w poz. 1 do poz. 2 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat RTG

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 3 - przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 3 w poz. 1 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw laparoskopowy i artroskopowy.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 4 - przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu laparoskopowego i artroskopowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 4 w poz. 1 do poz. 3 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Stanowisko do resuscytacji noworodka.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172200 Resuscitation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 5 - przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do resuscytacji noworodka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części5 w poz. 1 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt medyczny 2

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 6 - przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 6 w poz. 1 do poz. 11 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżka szpitalne rehabilitacyjne i szafki przyłóżkowe

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192100 Beds for medical use
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 7 - przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 7 w poz. 1 do poz. 4 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia do sterylizacji

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 8 - przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do sterylizacji, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 8 w poz. 1 do poz. 7 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a. do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Stół operacyjny

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192230 Operating tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 9 - przedmiotem zamówienia jest dostawa stołu operacyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 9 w poz. 1 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Różne urządzenia i produkty medyczne

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 10 - przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych urządzeń i produktów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 10 w poz. 1 do poz. 29 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Meble medyczne.

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 11 - przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 11 w poz. 1 do poz. 16 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Różne meble i wyposażenie.

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 12 - przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych mebli i wyposażenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 12 w poz. 1 do poz. 50 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt rehabilitacyjny

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33158400 Mechanical therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 13 - przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 13 w poz. 1 do poz. 21 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie socjalno-meblowe.

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
39155000 Library furniture
39100000 Furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 14 - przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia socjalno-meblowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 14 w poz. 1 do poz.15 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia komputerowe

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213300 Desktop computer
30232110 Laser printers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 15 - przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2b w poz. 1 do poz. 3 opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5b do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

II.2)Description
II.2.1)Title:

Centrala telefoniczna wraz z konfiguracją i wdrożeniem

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
32551200 Telephone exchanges
32550000 Telephone equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 16 - przedmiotem zamówienia jest dostawa centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2c w poz. 1 do poz. 7 opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5c do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) okres gwarancji (G) 40 %,

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp.

3. Dok. i ośw. które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1.Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący zał. do SIWZ.

3.2.Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej)

3.3. Dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty.

3.4. Ośw. w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

3.5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

3.6. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust.11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2020
Local time: 11:00
Place:

Samodzielnym Publiczny Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. K. Wielkiego 4, bud Przychodni pok. 231

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium odpowiednio dla każdej z części w wysokości:Część nr 1 – 3 695,88 zł słownie: (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 88/100)

Część nr 2 – 1 032,12 zł słownie: (jeden tysiąc trzydzieści dwa złote 12/100)Część nr 3 – 2 163,92 zł słownie: (dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 92/100) Część nr 4 – 5 396,94 zł słownie: (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 94/100)Część nr 5 – 578,08 zł słownie: (pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 08/100) Część nr 6 – 4 749,55 zł słownie: (cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 55/100)Część nr 7 – 2 494,12 zł słownie: (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 12/100)Część nr 8 – 7 545,28 zł słownie: (siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 28/100)Część nr 9 – 2 504,59 zł słownie: (dwa tysiące pięćset cztery złote 59/100)Część nr 10 – 2 788,90 zł słownie: (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) Część nr 11– 1 445,96 zł słownie: (jeden tysiąc czterysta czterdzieści pięć złotych 96/100)Część nr 12– 6 488,00 zł słownie: (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)Część nr 13– 1 472,35 zł słownie: (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dwa złote 35/100)Część nr 14– 1 096,72 zł słownie: (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych 72/100)Część nr 15– 1 094,55 zł słownie: (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery złote 55/100)Część nr 16– 398,86 zł słownie: (trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 86/100)na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2.Dok., o którym mowa w pkt. 3.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

3.4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa dok., o którym mowa w pkt. 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2.stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Termin realizacji zamówienia 40 dni od daty podpisania umowy.

6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uz.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej

Opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w

Taki Sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż

Zamawiający Mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

Przesłanie jego Kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

Elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

Podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane W sposób określony w pkt 2. zdanie drugie, albo w

Terminie15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także Wobec postanowień Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się W terminie 10 dni od dnia, w którym

Powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć Wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji

Istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania

Wniosków.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega

Zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp

9. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba

Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 06-676 Państwo:

Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587700 Adres internetowy:

http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2020