Árubeszerzések - 499030-2018

13/11/2018    S218

Magyarország-Szombathely: Közvilágítási berendezések

2018/S 218-499030

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07458
Postai cím: Kossuth L. utca 1–3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Hajnalka
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Telefon: +36 94520201
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szombathely.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése háromoldalú szállítási, valamint pénzügyi lízing keretszerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
34928500 Közvilágítási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szombathely város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése háromoldalú szállítási, valamint pénzügyi lízing keretszerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 140 938 864.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50232110 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele
66114000 Pénzügyi lízing szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Szombathely közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes Ajánlattevő feladata Szombathely közigazgatási területén, a vállalkozási elemekkel vegyes háromoldalú szállítási, és pénzügyi lízing keretszerződés keretében a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) leszerelése, közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése,a világítótestek üzembehelyezése és üzembeállítása. A nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljeskörűen tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a leszerelésig, beszerzésigés felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.

A korszerűsítés műszaki mennyiségei:

A korszerűsítés megvalósítása során 9 521 db világítótestet kell leszerelni és 9 516 db LED-es világítótestet kell szállítania, felszerelni és üzembe állítani.

A lízing konstrukcióra vonatkozó előírások:

— finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing,

— futamidő: a korszerűsítés keretében üzembehelyezett eszközök átadás-átvételétől számított 144 hónap

— díjfizetés gyakorisága: havonta, egyenlő tőkefizetéssel,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 1 havi BUBOR alapkamaton számítva,

— kamatfelár mértéke: az ajánlattevő által megajánlottak szerint,

— kamatkövetés: A nyertes ajánlattevő általános lízingfeltételeket tartalmazó szabályzatában meghatározottak szerint és mértékben,

— az ajánlatkérő kizárólag a szerződésben, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal összhangban a tárgyalás során véglegesített és meghatározott díjakat/költségeket köteles megfizetni, a futamidő alatt egyébdíjat, kezelési költséget vagy más költségelemet a nyertes ajánlattevő nem írhat elő, kivéve a hitelbiztosítéki (HBNY) hatósági díjat,

— a zárt végű pénzügyi lízing tárgya a bruttó (áfával növelt) finanszírozás.

(Az alkalmassági feltételek megfelelősége szempontjából az Ajánlatkérő a becsült érték 60 %-ával számol.)

Ajánlatkérő előírja, hogy legkésőbb a finanszírozási időszak végén tulajdonjogot kell, hogy szerezzen a korszerűsítés keretében felszerelt eszközökön. A részletes feladatokat és az ellátandó tevékenységismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol az Ajánlatkérő gyártmányt, típust, márkanevet jelölt meg, az csak az áru jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, amely esetben nem lehetséges a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §(2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírás, az így megjelölt termékek esetében ajánlatkérő az azzal egyenértékű (az ajánlati dokumentumokban részletezettek szerint) terméket is elfogadja (a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján). A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő maximum 210 nap, minimum 180 nap / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 100
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 219-454883
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Zárt végű pénzügyi lízing keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K&H Bank Zrt.
Postai cím: Lechner Ödön fasor 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 450 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 140 938 864.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Megrendelő vállalkozási elemekkel vegyes szállítási szerződést kötött a zárt végű pénzügyi lízingszerződéshez kapcsolódóan.

A részszempontokra tett megajánlások:

Részszempont Ajánlat

1. Minőségi kritérium – Teljesítési határidő – a szerződés (háromoldalú szállítói és pénzügyi lízing keretszerződés) hatálybalépésének napjától számítva a közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítésére megajánlott teljesítési (teljes rendszer átadás-átvétel időpontja) határidő naptári napban (minimális elvárás 210 naptári nap legkedvezőbb szint 180 naptári nap) 210 nap

2. Ajánlati ár

2.1. A megvalósítandó rendszer (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembehelyezés) nettó beszerzési ára (nettó HUF) 1 140 938 864 Ft

2.2. A lízingre megajánlott ajánlati ár – kamatfelár mértéke (kamatrés) – (1 havi BUBOR + %. A kamatfelár (kamatrés) mértékét két tizedesjegyig kell megadni). (%) 1 havi BUBOR +1,85 %

Ajánlattevő neve:

K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

Adószáma: 10195664-4-44

Ajánlattevő nem Kkv.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/11/2018