Szolgáltatások - 499191-2020

21/10/2020    S205

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 205-499191

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013212020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013212020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolnoki új tehermentesítő út tervezése

Hivatkozási szám: EKR001013212020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Szolnoki új tehermentesítő út létesítésének előkészítése Szandaszőlős elkerüléssel (PST K004.40)”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Szolnoki új tehermentesítő út létesítésének előkészítése Szandaszőlős elkerüléssel” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:

A tervezendő új nyomvonal kezdő szelvénye a Csáklya utca Mártírok útja szintbeni kereszteződésétől indul és a Felső Szandai réten létesítendő, új csomópontokon átvezetve csatlakozik a 4. sz. főúthoz különszintű csomóponton keresztül. Szükséges a 4. sz. főút Szent István Tisza híd–4.–442. sz. főutak meglévő különszintű csomópont közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra történő, gyűjtő-elosztó sávos kibővítése is kb. 1,3 km hosszban. A Tiszaliget eddigi egyirányú megközelítésének megszüntetésére szükséges egy 2x1 sávos, kb. 1,2 km hosszú út kialakítása, amely az új nyomvonalból indulva csatlakozik a meglévő Tiszaligeti sétányhoz. Az előkészítéssorán biztosítani kell a gyalogos és kerékpáros megközelítését a Tiszaligetnek és a Felső Szandai réten található bevásárlóközpontoknak. A tervezési feladat részét képezi a Szandaszőlős városrész elkerülését biztosító új, kb. 8 km hosszú 2x1 sávos országos közút megtervezése is. A tervezési feladat – a fentebb leírtak figyelembevételével – magában foglalja továbbá a Csáklya úton található szintbeni közúti-vasúti átjáró áttervezését, egy kb. 200 m szerkezeti hosszúságú, Tisza folyón átívelő új közúti híd és egy kb. 650 m szerkezeti hosszúságú új ártéri híd tervezését is.

Külterületi szakasz:

Tervezési sebesség: 90 km/h

Nyomvonali kialakítás: 2x1 sáv

Belterületi szakasz:

Tervezési sebesség: 50 km/h

Nyomvonali kialakítás: 2x1 sáv

Kerékpáros tervezési sebesség: 20 km/h

Gyalogos és kerékpáros közlekedés: kétirányú kerékpáros forgalom és egy irányú gyalogos forgalom

(A lakott területet érintő tervezési sebességgel kapcsolatban egyeztetni szükséges az adott útszakasz üzemeltetőjével és az érintett önkormányzattal.)

Továbbá a kiválasztott megoldás esetében az útépítési és kapcsolódó egyéb szakági engedélyezési tervek – benne az Előzetes Régészeti Dokumentáció I. – elkészítése, jogerős építési engedély megszerzése is a Tervező feladata. A Tervező további feladata a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévőműszaki előírások alapján környezeti dokumentáció elkészítése és környezetvédelmi engedély megszerzése. A tervezés során az idegen területek megszerzéséhez szükséges kisajátítási vázrajzok elkészítését, földhivatali és építésügyi hatósági záradékoltatását, területek művelésből való kivonását is és szükség esetén Szolnok város rendezési tervének módosítását is el kell végezni. A tervezőnek továbbá minden szükséges vizsgálatot (aszfaltvizsgálatok, geotechnikai vizsgálatok, teherbírás mérés) el kell végeznie a hatályos Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.1) pontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0–36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.2) pontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0–36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.3) pontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0–36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az AT-nek a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12–16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

AT-nek, közös AT-nek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1.§ (3) bek. és (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy AT-nek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. §(1) és (2) bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a Kr. 1.§ (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az MMK névjegyzékében.

A Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)–(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 440 000 000 HUF összeget.

A P.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P.1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)–b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

– a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét,

– szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),

– a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),

– a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140. § (9) bek-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette.

Az ellenérték feltüntetése akkor szükséges, ha a referenciaigazolás/referencia nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével.

M.2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

1. min. 1 db min. 130 m szerkezeti hosszúságú vízfolyás feletti, új közúti hídra vonatkozó engedélyezési- és/vagy kiviteli tervének elkészítése tárgyú referenciával. A referenciának tartalmaznia kell az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).

2. legalább 5 km hosszúságú, egybefüggő, új országos közút építésére vonatkozó engedélyezési- és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával. A referenciának tartalmaznia kell az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).

3. legalább 0,9 km hosszúságú, egybefüggő, meglévő országos főút min. 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére vonatkozó engedélyezési- és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával. A referenciának tartalmaznia kell az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).

4. legalább 5 km hosszúságú, egybefüggő, új országos közútra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, mely magába foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magába foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését) és amely tartalmazott tanulmányterv készítést is.

Ugyanaz a referencia valamennyi alkalmassági követelmény igazolására bemutatható, amennyiben azoknak megfelel.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

1. legalább 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki:

– a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és

– részt vett legalább 1 db új országos közútra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány és tanulmányterv elkészítésében, és

– közutak tervezésének projektvezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal bír.

2. legalább 1 fő szakember hídszerkezeti tervező pozícióra, aki:

– a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint HT (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és

– közutat érintő hídszerkezeti tervezésben legalább 24 hónapos tervezői szakmai tapasztalattal bír,

– továbbá részt vett legalább 1 db, min. 150 m szerkezeti hosszúságú vízfolyás feletti, új közúti hídra vonatkozó engedélyezési tervének és/vagy kiviteli tervének elkészítésében.

3. legalább 1 fő szakember, aki:

– a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és

– közútra vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv elkészítésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal bír.

4. legalább 1 fő szakember környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki:

– a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV-1.1.-1.4. szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik, és

– legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közlekedési létesítmények környezetvédelmi munkarészeinek (környezeti hatástanulmányok és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció) tervezése területén.

5. legalább 1 fő szakember természetvédelmi szakértő pozícióra, aki:

— a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZTV-2.1. (élővilág-védelem) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik, és – legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik közlekedési létesítmények környezetvédelmi munkarészeinek (KHT és/vagy EVD) tervezése területén.

A fenti pozíciókra a 2.2 pont tekintetében külön szakember bemutatása szükséges, míg a 2.1, 2.3–2.5 pont tekintetében ugyanaz a szakember is bemutatható.

A végzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

Az M.1. és az M.2. követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás – ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat – valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Ajánlatkérő szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.

AK „közút” alatt az „Országos közút” és „helyi közút” fogalmakat érti, a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)–(2) bek.-ben foglaltak szerint. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak.

Ajánlatkérő közút tervezése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakításának, átépítésének, felújításának vagy korszerűsítésének tervezési munkáit érti, a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet szerint.

AK engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

Környezeti Hatástanulmány (KHT) alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének alapján készített Környezeti Hatástanulmányt érti Ajánlatkérő.

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) alatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének alapján készített Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érti Ajánlatkérő.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3. pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma gyakorlási tevékenységekről.

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-5 %-a, Kbt. 134. § (1)–(4) bek. szerint). Jótállási idő: 36 hónap.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15 %-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF A szerződés hazai finanszírozású (KKP).A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: – Kbt. 135. § (1), (5)–(6), (11) bek. – Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. – 2017. évi CL. tv. – 2007. évi CXXVII. tv.

A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/11/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/11/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3. pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1–3. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00–10,00 között osztja ki. Az 1–3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 200 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 5 900 000 HUF.

Az AB teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. A szerződéskötés feltétele, hogy a III.1.3) M.2. alábbi alpontjaiban felsorolt szakember(ek) a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal, illetőleg 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes természetvédelem szakterület „SZKV”(1.1.-4.) szakértői jogosultsággal és az „SZTV” jogosultság esetében az Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkársága által vezetett nyilvántartásban (http://www.termeszetvedelem.hu/szakertoi-nyilvantartas) szerepeljen.

M.2.1) pont – „KÉ-K” jogosultság

M.2.2) pont – „HT” jogosultság

M.2.3) pont – „KÉ-K” jogosultság

M/2.4. pont: „SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4.” jogosultság

M.2.5) pont: „SZTV-2.1.” jogosultság

Részletesen a dokumentációban.

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.

13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

14. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

15. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon,hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.

16. 257/2018. (XII. 18.) Korm. r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Kiss Balázs 01037.

17. A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK – Ajánlatkérő

EEKD – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

19. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. A szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása.

20. Részajánlattétel kizárásának indoka: A műszaki tartalom, illetve a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, különös tekintettel a következőkre. A beszerzés tárgya, szintbeni közúti-vasúti átjáró áttervezése, kettő új híd, illetve a kapcsolódó, hosszabb rövidebb útszakaszok és ezekhez csatlakozó szintbeni és különszintű csomópontok tervezése, mely egy önálló, kizárólag együtt funkcionáló egységet képez. Mivel a hidak, illetve a kapcsolódó útszakaszok és csomópontok egymással szoros korrelációban vannak (azok egymásba kapcsolódnak, szerves egységet képeznek) – így az egyik feladatrész megtervezése hatással van a kapcsolódó, tervezendő létesítmények kialakítására. A fent rögzítettek alapján a részajánlattétel nem megengedett.

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.3) pontból:

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja,

Koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a

Megrendelővel, konzorcium tagként történő teljesítés esetén a konzorcium vezetővel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/10/2020