Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 499883-2019

23/10/2019    S205

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 205-499883

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001272602019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001272602019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés - Szeged, új Pick üzem közútfejlesztés

Hivatkozási szám: EKR001272602019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezés - Szeged, új Pick feldolgozóüzem megvalósításához kapcsolódó közútfejlesztés

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés Szeged, új Pick feldolgozóüzem megvalósításához kapcsolódó közútfejlesztés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére.

Főbb mennyiségek (tájékoztató adat):

— 5. sz. főút 2x2 forgalmi sávra történő bővítése a 162+676 - 164+915 km szelvények közötti szakaszon (M43 autópálya csomópontja és az ELI Lézerkutató csomópontja között), a szakasz közvilágításának kiépítésével (csomópont építése a feldolgozóüzem bejáratához kapcsolódóan az 5. sz. főúton),

— 502. sz. főút 6+073 km szelvényétől tervezett, az épülő Pick feldolgozóüzemhez tartozó NKM elektromos alállomáshoz vezető út, valamint

— a kapcsolódó létesítményként kerékpárút építésének előkészítése az 5. sz. főút mellett az 502. sz. főúti csomópont és a Pick feldolgozóüzem között.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min 0 hó, max 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min 0 hó, max 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min 0 hó, max 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min 0 hó, max 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.

A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek. a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

AT-nekk az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1)-(3)-(5) bek-e szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II. rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7. §-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (annak mellékleteivel együtt) és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.

A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek-ében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód:

Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. §(3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Mo-on letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P/1.:

A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra tervezése és engedélyeztetése) árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

1. Előzetes igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:

P/1.:

Amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele nem éri el összesen a 140 000 000 HUF összeget és a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra tervezése és engedélyeztetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében nem éri el a 90 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások (ig.) benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell ig-ni az alk. köv-eknek való megfelelést:

M/1.:

A Kr. 21. § (3) bek. a) illetve (3a) bek. b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, azaz teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a szerz-t kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerz. telj.-nek idejét (időtartamát), azaz a telj. kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap részletességgel/,

— a ref. ig. vagy nyil. kiállítójának nyil-atát arról, hogy a telj. és az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.

Ha az AT a ref-át közös AT-ként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig-ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a ref. mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.

A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.

M/2.:

A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a végzettséget (v.) és/vagy képzettséget igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz (öé.) és rendelkezésre állási nyil. egyszerű másolati példányának csatolásával. (Kr. 21. § (3) bek. b) pontja)

Az öé-nak tartalmaznia kell az adott szakember (SZE) gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a projekt ismertetését, adott SZE által a hivatkozott projekten ellátott feladat, munkakör, tev. ismertetését, a tev. kezdő és bef. idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott SZE munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A rendelkezésre állási nyil-nak tartalmaznia kell a szakember nyil-át arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbesz. elj. eredményeként kötött szerz. teljesítése alatt rend-re fog állni.

AK a gyak., ill. a gyak-i idő meglétét az öé. alapján ellenőrzi.

A v. egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.

Ha a SZE a jogosultságot (jog.) igazoló kamarai nyvt-ban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyvt szám, akkor a jog. megszerz-hez szüks. v.-et és szakmai tapasztalati időt az érvényes jog. igazolja, azaz a v-et igazoló egyéb dok. benyújtása nem szüks..

Az előírt jog. megszerzéséhez szükséges tapasztalati idővel való rendelkezést a SZE erre vonatkozó kifejezett nyil-a igazolja, az adott jog. megszerz-ére alk. tev. bemutatása nélkül.

Az időben párhuzamos gyak-ti idők csak egyszer számítanak bele az adott SZE gyak. idejébe az alk. köv-nek történő megfelelés, és az ért-i szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

M/1-M/2.:

1. Előzetes igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT aj-ában köteles az EEKD-ba foglalt nyil-át benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT-k egyszerű nyil-át az alk. köv-eknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyil-ni az EEKD-ban, hogy megfelel az alk. köv-eknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

2. Igazolási mód az aj-ok elbírálásához:

AK a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.

A Kbt. 65. § (7) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az aj-ban be kell nyújtani a kapacitásait rendelk-re bocs. szerv. részéről az EEKD-ot, az ig-ok benyújtásának előírásakor pedig e szerv-nek - kizárólag az alk. köv-ek tekintetében - az előírt ig-i módokkal azonos módon kell ig-nia az adott alk. felt-nek történő megfelelést.

A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha:

M/1.:

Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkákra vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal:

— összesen legalább 1,6 km hosszúságú:

— min. 2x2 sávos országos főút vagy gyorsforgalmi út építésére, és/vagy átépítésére vagy

— országos főút vagy gyorsforgalmi út min. 2x1 sávról min. 2x2 sávra történő kapacitásbővítő átépítésére

Vonatkozó engedélyezési terv és kiviteli terv készítésére vonatkozó referencia.

A fenti követelményeknek való megfelelés legfeljebb két szerződéssel igazolható.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

M/2.:

Nem rendelkezik min. az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

M/2.1.:

Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

— legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettes szakmai tapasztalattal.

M/2.2.:

Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

— legalább 36 hónap közúti tervezői gyakorlattal.

M/2.3.:

Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-VI jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel, valamint

— legalább 36 hónap közvilágítás tervezés tárgyú szakmai tapasztalattal.

M/2.4.:

Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel, valamint

— legalább 36 hónap közúton keletkező csapadékvíz-elvezetése tervezés tárgyú szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül.

Az M/1.-M/2. tekintetében:

AK „kapacitásbővítő átépítés” alatt az útszakasz forgalmi sávok számának növelésével járó átépítését érti.

AK „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, „kiviteli terv” alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

AK „gyorsforgalmi út” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 2. § (1) bek. a) pontja szerinti fogalmakat érti.

AK „országos főút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 2. § (1) bek. b) pontja szerinti fogalmakat érti.

AK „országos közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 2. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti.

AK „közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 2. § (1)-(2) bek-ben foglaltakat érti, ide nem értve a 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 2. § (2) bek. d) pontjában írtakat.

A Kbt. 65. § (6) bek-ének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerz. bizt. köt.:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi 1 %.

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 15 %-a.

Jótállási idő: 36 hónap.

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36hónap)+45 nap.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.

Fiz. felt-ek:

A finanszírozás tervezett forrása: hazai forrás

A szerződés kedvezményezetti finanszírozású.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A tervező 1 db részszámlát és egy végszámlát nyújthat be.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek,

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.; 6:155. §

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv.

A feltételek részleteit a szerz. tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/11/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/11/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

2) Ajánlatkérő a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján ajánlatkérő nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-val az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.

3) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

4) A közbesz. dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához NEM köti.

6) Az ajánlat részeként benyújtandó:

— felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köt. ajánlattevő az ajánlat részeként kitölteni,

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat,

— adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. §, a 41/A. § (5) bek. és a közbesz. dokumentumok előírásai szerint,

— Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11. § (4) bek. szerint,

— aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.

7) A nyertes ajánlattevő köteles a szerz. kötés időpontjára a szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelően felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Szerz. szerinti szolgáltatásokra. Mértéke: 35 mFt/ káresemény és 70 mFt/év.

8) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő/közös ajánlattevő(k) vonatkozásában.

9) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.

Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.

Értékelés módszere:

(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2019. évi 106. szám; 4.6.2019 útmutatója szerint) a(z):

— „Ár” – fordított arányosítás,

— „A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány” – egyenes arányosítás.

10) Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal:

M/2.1.: KÉ-K; M/2.2.: KÉ-K; M/2.3.: EN-VI; M/2.4.: VZ-TER

11) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.

13) Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

14) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr-t. A közbesz. elj. során megkötött szerz-re egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

15) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

16) Az eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/10/2019