Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 501756-2020

23/10/2020    S207

Slovakia-Bratislava: Software package and information systems

2020/S 207-501756

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Národné centrum zdravotníckych informácií
National registration number: 00165387
Postal address: Lazaretská 26
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 09
Country: Slovakia
E-mail: nczisk@nczisk.sk
Telephone: +421 243412090
Fax: +421 243412094
Internet address(es):
Main address: www.nczisk.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428663
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9293/summary
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: štátna príspevková organizácia - právnická osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d)
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

IKT pre potreby NCZI

II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú softvérové balíky a informačné systémy, servery, počítačové systémy, počítačové zariadenia a spotrebný materiál, kancelárske a počítacie stroje.

DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, Bratislava

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov v skupinách uvedených v bode 3.2 Súťažných podkladov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky a sociálny aspekt.. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 995 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Softvérové balíky

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
48100000 Industry specific software package
48200000 Networking, Internet and intranet software package
48300000 Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package
48400000 Business transaction and personal business software package
48500000 Communication and multimedia software package
48600000 Database and operating software package
48700000 Software package utilities
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávanie softvérových balíkov v rozsahu skupín určených CPV kódom pre NCZI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 23/11/2020
End: 23/11/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení dynamického nákupného systému.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Informačné systémy a servery

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
48800000 Information systems and servers
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávanie informačných systémov v rozsahu skupín určených CPV kódom pre NCZI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 23/11/2020
End: 23/11/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení dynamického nákupného systému.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kancelárske stroje a počítačové zariadenia

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30000000 Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskych strojov a počítačových zariadení v rozsahu skupín určených CPV kódom pre NCZI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 23/11/2020
End: 23/11/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení dynamického nákupného systému.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní pre všetky kategórie.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak má záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.

Pozn.: Záujemca nie je povinný predkladať všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál oversi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný predkladať vyššie uvedené doklady.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35, preukázaním: Platného certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001; platí pre časť 1, 2 a 3

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35, preukázaním: Platného certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti zodpovedajúceho ISO/IEC

27001 v oblasti predmetu zákazky; platí pre časť 2

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. h), preukázaním: Platného certifikátu systému environmentálneho manažmentu v oblasti predmetu zákazky vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001; platí pre časť 2 a 3.

Ostatné podrobnosti sú popísané v súťažných podkladoch.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené v prílohách vyhlásenej zákazky. Základné podmienky plnenia sú uvedené v informatívnom návrhu kúpnej zmluvy. Konkrétne zmluvné podmienky budú predmetom každej zákazky osobitne (nakoľko sa vzťahuje a určuje opis predmetu zákazky).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: V prípade použitia elektronickej aukcie na jednotlivé výzvy bližšie informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk zadávaných v rámci zriadeného DNS.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 07/12/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

2.) Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie do 23. novembra 2023.

3.) Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke:

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk.

4.) Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota uvedená v bode IV.2.6) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je len informatívna a môže sa meniť v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa.

5.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo hlavné miesto dodania alebo plnenia upraviť v konkrétnej výzve v rámci zriadeného DNS.

6.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť zelené verejné obstarávanie a sociálne aspekty v jednotlivých výzvach. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky.

7.) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ ako aj v odkaze na profile verejného obstarávateľa, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

8.). Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie: Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih odoslania v systéme Josephine, a to v súlade s funkcionalitou systému. Ponuky v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme Josephine. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. alebo

— prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon sú tri pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2020