Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 502074-2021

Submission deadline has been amended by:  544431-2021
05/10/2021    S193

Croatia-Zagreb: Protective gear

2021/S 193-502074

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
National registration number: 36162371878
Postal address: Ilica 335
Town: Zagreb
NUTS code: HR Hrvatska
Postal code: 10000
Country: Croatia
Contact person: Kristina Barać
E-mail: kbarac@mup.hr
Telephone: +385 13788462
Fax: +385 13788826
Internet address(es):
Main address: www.mup.hr
Address of the buyer profile: www.mup.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0035216
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

IJP komplet za javni red i mir sa rezervnim dijelovima

Reference number: 56/21
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nabava IJP kompleta za javni red i mir sa rezervnim dijelovima u skladu s tehničkim specifikacijama i pojedinim artiklima te ostalim traženim uvjetima naznačenima u priloženoj dokumentaciji.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 350 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
18444200 Hard hats
18114000 Coveralls
18310000 Underwear
18800000 Footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR Hrvatska
Main site or place of performance:

Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Skladište odore, odjeće i osobne opreme, Ilica 335, Zagreb.

II.2.4)Description of the procurement:

Nabava IJP kompleta za javni red i mir sa rezervnim dijelovima u skladu s tehničkim specifikacijama i pojedinim artiklima te ostalim traženim uvjetima naznačenima u priloženoj dokumentaciji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Točka 33. DoN. / Weighting: Jamstvo 10 bod.
Cost criterion - Name: Točka 33. DoN. / Weighting: Cijena 90 bod.
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 350 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 1
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

U skladu s Okvirnim sporazumom u prilogu dokumentacije o nabavi.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno članku 405. i 407. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17), žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb u pisanom obliku u roku 10 (deset) dana od dana:

A. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

B. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

C. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

D. primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja, u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja;

E. primitka poziva na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje, ili dodatne dokumentacije o nabavi, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenje ili izmjene dokumentacije o nabavi te na sadržaj poziva ili dodatne dokumentacije, osim ako ista dokumentacija nije bila stavljena na raspolaganje istodobno s objavom obavijesti o nadmetanju

F. primitka odluke o odbijanju inicijalne ponude ili rješenja, u odnosu na postupak pregleda i ocjene inicijalne ponude ili rješenja;

G. otvaranja ponuda ili konačnih ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dodatne dokumentacije o nabavi i na postupak otvaranja ponuda i konačnih ponuda

H. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili konačnih ponuda, uključujući kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, ili razloge poništenja

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi, naručitelj će, sukladno članku 419. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi ograničenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2021