We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 502273-2019

24/10/2019    S206

Lithuania-Trakai: Street-lighting maintenance services

2019/S 206-502273

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trakų rajono savivaldybės administracija
National registration number: 181626536
Postal address: Vytauto g. 33
Town: Trakai
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-21106
Country: Lithuania
Contact person: Aušra Večerinskienė
E-mail: ausra.vecerinskiene@trakai.lt
Telephone: +370 52858320
Fax: +370 52853140
Internet address(es):
Main address: http://www.trakai.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7038
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=482564
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=482564&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

Reference number: 458053
II.1.2)Main CPV code
50232100 Street-lighting maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Privataus subjekto atranka skelbiamų derybų būdu. Projektu „Trakų rajono savivaldybėje esančių gatvių apšvietimo atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos“ siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją šviestuvus ir (arba) atramas, įdiegti apšvietimo adaptyvaus valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 721 298.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31520000 Lamps and light fittings
50232100 Street-lighting maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Lentvario seniūnija, Trakų rajonas.

II.2.4)Description of the procurement:

Privataus subjekto atranka skelbiamų derybų būdu. Projektu „Trakų rajono savivaldybėje esančių gatvių apšvietimo atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos“ siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją šviestuvus ir (arba) atramas, įdiegti apšvietimo adaptyvaus valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Techninis / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 721 298.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekto identifikacijos duomenys: Valdžios subjektui UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ 2018 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2018 I-26-373 suteikė sąlyginį įsipareigojimą dėl garantijos išdavimo, kuriuo remiantis Projektui gali būti suteikiama garantija iki 1 634 354,40 Eur ir 80 procentų nuo skolinto kapitalo tinkamų išlaidų Projektui sumos.

II.2.14)Additional information

Kartu su skelbiamų derybų metu pateiktu galutiniu pasiūlymu dalyvis turės pateikti galutinio pasiūlymo užtikrinimą 12 000,00 EUR (be PVM) sumai. Galutinis pasiūlymas gali būti užtikrinamas laidavimu arba garantija. Suteikti garantiją (laidavimą) gali kredito įstaiga, draudimo bendrovė arba kitas turintis teisę verstis šia veikla juridinis asmuo.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Su paraiška dalyvauti skelbiamose derybose pateikiama:

— kandidato pasirašytas asmenų, turinčių teisę atstovauti kandidatui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (kandidatas (jeigu jis fizinis asmuo), kandidato vadovas, valdymo organo nariai, priežiūros organo nariai ir pan.), ir asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti kandidato apskaitos dokumentus (buhalteris (-iai) ir pan.), laisvos formos sąrašas,

— paraiška. Pateikti paraišką dalyvauti skelbiamose derybose gali savarankiškas ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, galintys būti kandidatu, dėl kurio nėra valdžios subjekto nustatytų pašalinimo pagrindų ir kurie atitinka valdžios subjekto nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu dalyvauti skelbiamose derybose kandidatuoja ūkio subjektų grupė: pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti vadovaujantį narį ir vadovaujančiojo nario kontaktinį asmenį. Šiam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai ūkio subjektų grupės vardu atlikti visus pirkimo procedūrų metu reikalingus veiksmus; kartu su paraiška reikia pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui priskirti įsipareigojimai įgyvendinant projektą. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už prievolių valdžios subjektui arba pagal sutartį netinkamą vykdymą. Nepateikus šios sutarties su paraiška ar pateikus tokią sutartį su trūkumais ir po valdžios subjekto prašymo / priminimo pateikti tokią sutartį / ištaisyti jos trūkumus per nustatytą terminą to nepadarius, paraiška bus atmesta; ūkio subjektų grupę sudarantys subjektai negalės pateikti paraiškos ar dalyvauti skelbiamų derybų procedūrose savarankiškai ar su kitais asmenimis, ar būti kito kandidato subtiekėjais, kurių pajėgumais tas kandidatas grindžia savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. Jei nebus laikomasi šio reikalavimo, komisija visas tokias paraiškas ir (arba) pirminius pasiūlymus ir (arba) galutinius pasiūlymus atmes,

— EBVPD,

— konfidencialumo įsipareigojimas,

— Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotų atestatų, suteikiančių teisę verstis elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbais,

— 3 (trejų) paskutinių finansinių metų arba laikotarpio nuo kandidato įregistravimo dienos (jei kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus), ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas kandidatas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ Registrų centras, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už kandidato finansinę atskaitomybę,

— dokumentai, patvirtinantys gebėjimą finansuoti projektą.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Privatus subjektas turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. nuo galutiniame finansiniame pasiūlyme ir pasirašytoje sutartyje nurodomo atlyginimo per visą sutarties galiojimo terminą, realia verte, EUR be PVM. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrinamas garantija arba laidavimu. Suteikti garantiją (laidavimą) gali kredito įstaiga, draudimo bendrovė arba kitas turintis teisę verstis šia veikla juridinis asmuo. Kartu su garantija (laidavimu) privatus subjektas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kuri patvirtina įmokos už garantiją (laidavimą) sumokėjimą.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2019
Local time: 09:00
Place:

104 kab., Trakų r. sav. administracija, Vytauto g. 33, Trakai.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai procedūrose nedalyvauja, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
Telephone: +370 52688037
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ginčai nagrinėjami Įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2019