Árubeszerzések - 502283-2022

14/09/2022    S177

Magyarország-Sopron: Villamos energia

2022/S 177-502283

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10008676208
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Anita
E-mail: antoth@gysev.hu
Telefon: +36 99577524
Fax: +36 99577108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001325702022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001325702022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás villamos energia beszerzésére

Hivatkozási szám: EKR001325702022
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás villamos energia beszerzésére.

A keretmegállapodás keretmennyisége 98 000 MWh.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

A GYSEV Zrt. magyarországi működési területén található becsatlakozási pontok (közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki táblázatban - csatlakozási pontok táblázat - felsorolt helyek).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése villamos energia beszerzésére. A keretmegállapodás keretmennyisége - azaz a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő egyedi szerződések összesített mennyisége - 98 000 MWh.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, az MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011 szabványoknak megfelelő villamos energia beszerzését kívánja megvalósítani egyedi szerződés megkötésével.

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján több ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni. A közbeszerzés megvalósítására (a keretmegállapodásos eljárás második szakaszaként) a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdései szerint a verseny újranyitásával kerül sor.

További információk a keretmegállapodásos eljárás második szakaszával kapcsolatban:

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek egyidejűleg írásban ajánlattételi felhívást küld. Más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni.

A keretmegállapodásos eljárás második részében az ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a verseny újranyitása során Kbt. 105. § (3) bekezdés m) pontjának alkalmazásában az ajánlati kötöttség időtartamát legfeljebb 10 napban határozza meg.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a verseny újranyitása során Kbt. 105. § (3) bekezdés d) pontjában alkalmazásában a közbeszerzés mennyisége tekintetében az opcionális rész (mennyiség) mértéke legfeljebb + 15%.

Ajánlatkérő a verseny újranyitása során a Kbt. 108. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kezdeményezhet. Ajánlatkérő az elektronikus árlejtésre vonatkozó információt a verseny újranyitásra irányuló ajánlattételi felhívásban rögzíti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 14/10/2022
Befejezés: 31/12/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) II.2.5.) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza. Kbt. 76. § (5) bekezdésére tekintettel, ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában (verseny újranyitása során) az első szakaszban alkalmazott értékelési szemponttal azonos értékelési szempontot (legalacsonyabb ár) alkalmazza.

2) II.2.7.) ponthoz: A "Kezdés" időpontja tájékoztató jelleggel került rögzítésre, amely az eljárás lefolytatásának időtartamának függvényében változhat. A Keretmegállapodás a szerződő felek képviselőinek cégszerű aláírását követően lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § - 16.§rendelkezései szerint kell igazolni.

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, a 4-7. §-nak megfelelően, az ajánlatkérő által előírt módon, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó részvételre jelentkező teszi meg. A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot - elektronikus űrlapként- az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Részletes igazolás: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolására. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Korm.rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki,ill.szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. §(3)és (5) bekezdésére. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:

M.1./ Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítéseinek ismertetését. A referenciát a 321 /2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma: - szerződést kötő másik fél megnevezése és címe/székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (tel.szám és/vagy e-mail) - szállítás tárgya (az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal) - szállítás mennyisége (szállított (értekesített) villamos energia mennyisége MWh -ban) - teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év,hó,nap pontossággal) - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett szállításait veszi figyelembe az alkalmasság igazolása során. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági követelménynek való megfelelést több referenciával is lehet igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 50 000 MWh mennyiségű villamos energia szállítására (értékesítésére) vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban meghatározott feltételek és igazolási módok szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő előírja, hogy a működése során felhasznált és keletkezett villamos energiát a nyertes ajánlattevő köteles szaldózottan elszámolni és számlázni a fogyasztó felé.

Ajánlatkérő az elszámolási időszakoknak megfelelően a nyertes ajánlattevő által kiállított, Ajánlatkérő által befogadható számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél (mint Kereskedő) az Ajánlatkérő (mint Felhasználó) késedelmes fizetése esetén - kivéve, ha a fizetési késedelem Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek (mint Kereskedőnek) róható fel - jogában áll a Ptk. 6:155 § bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. tv. 74.§ (1) bek. e) alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a Keretmegállapodás teljes hatálya alatt rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel. Az engedély meglétét a szerződés megkötésekor igazolni kell. A benyújtás elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 10
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/09/2022
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/09/2022
Helyi idő: 15:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt. 39. § (1) alapján Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentum az EKR rendszerben a Közbeszerzési Dokumentáció felső menüsor alatt a «További közbeszerzési dokumentumok» oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a «Benyújtandó iratok jegyzéke» felületen érhetőek el. Az ajánlatot a KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A. § (1) bek.).

3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni. Az ajánlati árat nettó Ft-ban 1 kWh mennyiségre vonatkozóan kell megajánlani kettő tizedesjegy pontossággal.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó. Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (5) bek.-re.

5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm. r. 13. §-ban meghatározott iratokat,

- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - nemleges nyilatkozat is csatolandó),

AK a Korm. r. 2. § (3) bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,

- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is csatolandó) és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,

- AT (valamennyi közös AT), az alk. igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz csatolt bármely - nem elektronikus űrlapként csatolt - nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját,

- Nyilatkozatot üzleti titokról (adott esetben),

- Meghatalmazás (adott esetben)

Az ajánlat részeként benyújtandó iratok teljes jegyzékét a KKD tartalmazza.

6. AK a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi közbeszerzési eljárás tárgyát, EKR azonosító számát, továbbá pontosan hivatkozni kell az ilyen módon igazolni kívánt kizáró ok vagy alkalmassági követelmény tekintetében benyújtott dokumentumra.

7. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a Közép-európai idő (CET) az irányadó.

8. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt. 71. § szerint - korlátozás nélkül - biztosítja.

9. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

10. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam: 30 napot jelent.

11. Ajánlatkérő jelen eljárásban a 307/2015. (X.27.) Korm. rendeletet alkalmazza. A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés alapján ajánlatkérő a részajánlattétel biztosításának lehetőségét megvizsgálta, a részajánlat tétel kizárását ajánlatkérő nem köteles indokolni.

12. Ajánlatkérő villamos energia beszerzésére jelen eljárással azonos tárgyban (TED 2022/S 075-205206 és EKR000391612022 azonosító számon) közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként keretmegállapodást kötött. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (7) bekezdése szerint közli, hogy az energiapiaci folyamatok és a villamos energia árának kedvezőtlen alakulása miatt a megkötött keretmegállapodás alapján bizonytalan a beszerzési igény megvalósíthatósága, ezért új közbeszerzési eljárás megindítása mellett határozott.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (10) bekezdése alapján gyorsított nyílt eljárást folytat le. A gyorsított eljárás indokolása: Tekintettel a 12. pontban foglaltakra is, Ajánlatkérő villamos energia ellátásának, a vasúti közszolgáltatás biztosításának érdekében elengedhetetlen, hogy Ajánlatkérő a lehető legrövidebb idő alatt folytassa le tárgyi közbeszerzési eljárását. A beszerzés tárgyára tekintettel az eljárás eredményességének érdekében a gyorsított eljárás alkalmazása az eljárásban részt vevők közös érdeke.

14. Ajánlattevőnek rendelkezni kell hatályos mérlegkör szerződéssel a MAVIR Zrt.-vel. Amennyiben ezzel nem az Ajánlattevő rendelkezik, akkor rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel kötött hatályos megállapodással, amelynek értelmében az Ajánlattevő jogosult a mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében mérlegkör felelősként eljárni. A hatályos mérlegkör szerződés ill. a megállapodás másolatát az ajánlat részeként be kell nyújtani.

15. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia kell arról, hogy a kiegyenlítő energiát is figyelembe véve alkalmas teljes ellátás alapú szerződés kötésére.

16. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

16. Jelen eljárásban a KKD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r., a 307/2015. (X. 27.) Korm. r., és a 424/2017. (XII. 19.) e-Kr. szerint kell eljárni.

17. FAKSZ: Tóth Anita 00927, helyettes FAKSZ: Görög Tibor 00303.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/09/2022