Supplies - 502314-2020

Submission deadline has been amended by:  557488-2020
23/10/2020    S207

Poland-Gdansk: Ultrasonic unit

2020/S 207-502314

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-952
Country: Poland
Contact person: Paweł Faczyński
E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Telephone: +48 583492238
Fax: +48 583492074
Internet address(es):
Main address: www.uck.pl
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

Reference number: 200/PN/2020
II.1.2)Main CPV code
33112200 Ultrasonic unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e oraz 3f do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Cz. 1 – Aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3a do SIWZ;

Cz. 2 – Kamizelka oscylacyjna (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3b do SIWZ;

Cz. 3 – Przenośny koncentrator tlenu (10 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3c do SIWZ;

Cz. 4 – System do oceny, treningu i rehabilitacji równowagi oraz propriocepcji - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3d do SIWZ;

Cz. 5 – Urządzenie do napełniania butli z butlami - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3e do SIWZ;

Cz. 6 – Ultrasonograf (1 szt.) - o parametrach tech. określonych w załączniku 3f

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym (1 szt.)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33158100 Electromagnetic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3a do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Część 1 – Aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3a do SIWZ;

3.Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 3a do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 3a do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 30 - na koszt Wykonawcy.

6.Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w terminie nie dłuższym niż:

Część 1 - 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

7.Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (w zakresie każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

A także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2020r.

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12.W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Additional information

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla poszczególnych części:

Część 1: 500 zł

2. Szczegółowe wymagania dot. wadium zawarte zostały w ust. VIII SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kamizelka oscylacyjna (1 szt.)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3b do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Część 2 – Kamizelka oscylacyjna (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3b do SIWZ;

3.Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 3b do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 3b do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 30 - na koszt Wykonawcy.

6.Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w terminie nie dłuższym niż:

Część 2 - 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

7.Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (w zakresie każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

A także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2020r.

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12.W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Additional information

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla poszczególnych części:

Część 1: 400 zł

2. Szczegółowe wymagania dot. wadium zawarte zostały w ust. VIII SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Przenośny koncentrator tlenu (10 szt.)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3c do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Część 3 – Przenośny koncentrator tlenu (10 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3c do SIWZ;

3.Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 3c do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 3c do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 30 - na koszt Wykonawcy.

6.Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w terminie nie dłuższym niż:

Część 3 - 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

7.Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (w zakresie każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

A także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2020r.

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12.W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Additional information

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla poszczególnych części:

Część 1: 3000 zł

2. Szczegółowe wymagania dot. wadium zawarte zostały w ust. VIII SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

System do oceny, treningu i rehabilitacji równowagi oraz propriocepcji

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33155000 Physical therapy devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3d do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Część 4 – System do oceny, treningu i rehabilitacji równowagi oraz propriocepcji - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3d do SIWZ;

3.Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 3d do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 3d do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 30 - na koszt Wykonawcy.

6.Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w terminie nie dłuższym niż:

Część 4 - 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

7.Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (w zakresie każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

A także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2020r.

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12.W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Additional information

1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla poszczególnych części:

Część 4: 1350 zł

2. Szczegółowe wymagania dot. wadium zawarte zostały w ust. VIII SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie do napełniania butli z butlami

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3e do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Część 5 – urządzenie do napełniania butki z butkami - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3e do SIWZ;

3.Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 3e do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 3e do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 30 - na koszt Wykonawcy.

6.Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w terminie nie dłuższym niż:

Część 5 - 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

7.Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (w zakresie każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

A także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2020r.

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12.W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Additional information

1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla poszczególnych części:

Część 5: 650 zł

2. Szczegółowe wymagania dot. wadium zawarte zostały w ust. VIII SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ultrasonograf (1 szt.)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30.

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3f do SIWZ, zwanym dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Część 6 – ultrasonograf (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 3f do SIWZ;

3.Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 3f do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 3f do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 30 - na koszt Wykonawcy.

6.Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w terminie nie dłuższym niż:

Część 6 - 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

7.Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (w zakresie każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

A także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany sprzęt został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2020r.

11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12.W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Additional information

1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla poszczególnych części:

Część 6: 10 000 zł

2. Szczegółowe wymagania dot. wadium zawarte zostały w ust. VIII SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy sprzętu medycznego, o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż część 1: 20 000 zł, część 2: 10 000 zł, część 3: 75 000 zł; część 4: 45 000 zł, część 5:20 000 zł, część 6: 300 000 zł.

W przypadku złożenia ofert na kilka części dopuszcza się złożenie tego samego wykazu dostaw oraz tych samych referencji, odpowiadających dostawom wskazanym w wykazie w zakresie wszystkich części na które została złożona oferta pod warunkiem iż wartość tych dostaw spełnia wymagania kwotowe określone powyżej.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt. α (alfa) w JEDZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2020
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2020
Local time: 10:00
Place:

Dział Zamowień Publicznych UCK, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, bud. 9

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.

4.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5.W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach,

O których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6.Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców

I Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

7.Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

8. Informacje dot. wymaganych dokumentów, w tym od podmiotów zagranicznych, zawarte w ust. VII SIWZ.

9. Szczegółowe wymagania dot. wadium zawarte w ust. VIII SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/10/2020