Services - 503863-2021

Submission deadline has been amended by:  648385-2021
05/10/2021    S193

Poland-Warsaw: Architectural design services

2021/S 193-503863

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
National registration number: 33/21/MO/PZP/273
Postal address: Aleje Jerozolimskie 142B
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-305
Country: Poland
Contact person: Mariola Obarzanek
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Telephone: +48 882350395
Internet address(es):
Main address: https://www.cpk.pl/pl
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.6)Main activity
Other activity: działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

Reference number: 33/21/MO/PZP/273
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
71221000 Architectural services for buildings
71240000 Architectural, engineering and planning services
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
71248000 Supervision of project and documentation
71300000 Engineering services
71310000 Consultative engineering and construction services
71311230 Railway engineering services
71311300 Infrastructure works consultancy services
71313400 Environmental impact assessment for construction
71320000 Engineering design services
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71323100 Electrical power systems design services
71313440 Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Na podstawie Umowy Ramowej zawartej po przeprowadzeniu niniejszego postępowania, Zamawiający może zawierać z Wykonawcami Umowy Wykonawcze. W Umowie Wykonawczej Zamawiający powierzy wykonawcy do wykonania jedno lub większą liczbę Zadań opisanych w rozdziale 2 Ramowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym:

1) prace przedprojektowe, w tym prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) prace i usługi projektowe związane z przygotowywaniem dokumentacji koncepcyjnych, budowlanych (w tym projektów budowlanych i wykonawczych) oraz innej niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót;

3) usługi doradztwa specjalistycznego, w tym sporządzenie opracowań geodezyjnych, geodezyjno-prawnych oraz operatów szacunkowych na potrzeby wyceny wartości nieruchomości;

4) usługi doradztwa technicznego, w tym opracowywanie dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac projektowych lub / i budowlanych;

5) usługi nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją w toku realizowanych robót budowlanych;

6) usługi wsparcia merytorycznego i technicznego w toku prowadzonych postępowań administracyjnych i innych procesów koniecznych do uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych aktów administracyjnych wraz możliwości pełnienia funkcji pełnomocnika przez członków personelu Wykonawcy.

Zamawiający określi liczbę Zadań oraz ich szczegółowy zakres każdorazowo w Zaproszeniu do Składania Ofert Wykonawczych, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Umowy Wykonawczej, przy czym jedna Umowa Wykonawcza będzie obejmowała co najmniej jedno Zadanie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (wyłączne kryterium w postępowaniu dot. umowy ramowej) / Weighting: 100
Quality criterion - Name: Cena (kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego) / Weighting: 100 % albo od 50% do 70%
Quality criterion - Name: Czas realizacji Zamówienia Wykonawczego (możliwe kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego) / Weighting: od 1% do 30 %
Quality criterion - Name: Organizacja, kwalifikacje lub doświadczenie członków Personelu Wykonawczego (możliwe kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego) / Weighting: od 1% do 30 %
Quality criterion - Name: Okres rękojmi za wady lub okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę (możliwe kryterium w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego) / Weighting: od 1% do 30 %
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Sekcja II.2.5) kryterium Cena o wadze 0% została wskazana wyłącznie z powodu funkcjonalności formularza ogłoszenia o zamówieniu.

Sekcja II.2.7) okres obowiązywania umowy ramowej wynosi 8 lat od dnia zawarcia Umowy Ramowej. Informacja przedstawiona w sekcji została wskazana w związku z tym, iż formularz nie przewiduje możliwości uzupełnienia terminu wyrażonego w latach (8x12 = 96 miesięcy).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał należycie:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 opracowania stanowiące raport o oddziaływaniu na środowisko lub raport ponownej oceny dla linii kolejowej lub dla drogi klasy co najmniej GP o długości min. 10 km, na podstawie których uzyskano odpowiednio decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;

b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy jednotorowej lub dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, przy zachowaniu warunku, że jeden projekt musi być dla linii dwutorowej:

#zakładanej prędkości projektowej nie mniejszej niż 120 km/h;

#długości nie mniejszej niż 10 km z co najmniej jedną stacją węzłową oraz co najmniej jednym obiektem

inżynieryjnym takim jak most lub tunel lub wiadukt;

#zakładanym obciążeniu ruchu minimum 20 par pociągów na dobę.

2) Zamawiający ustala warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – w zakresie potencjału osobowego. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej:

a) Koordynator projektu,

b) Projektant branży torowej,

c) Ekspert branży torowej dla linii dużych prędkości,

d) Projektant branży mostowej,

e) Projektant branży drogowej,

f) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej,

g) Architekt,

h) Projektant branży sanitarnej 1,

i) Projektant branży sanitarnej 2,

j) Projektant branży hydrotechnicznej,

k) Główny projektant oraz sprawdzający branży sterowania ruchem kolejowym,

l) Projektant branży telekomunikacyjnej,

m) Koordynator zespołu geologicznego,

n) Geolog 1,

o) Geolog 2,

p) Hydrogeolog,

q) Ekspert ds. obiektów budowlanych na terenach wpływów górniczych,

r) Koordynator zespołu środowiskowego,

s) Ekspert ds. ocen oddziaływania na środowisko,

t) Ekspert ds. akustyki i drgań,

u) Ekspert ds. oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne,

v) Ekspert ds. oddziaływań na przyrodę ożywioną (botanika),

w) Ekspert ds. oddziaływań na przyrodę ożywioną (zoologia),

x) Projektant specjalności inżynieryjnej mostowej (na potrzeby opracowań środowiskowych - Zadanie 1),

y) Specjalista ds. GIS (na potrzeby opracowań środowiskowych - Zadanie 1),

z) Ekspert ds. optymalizacji terminalowych przepływów ładunkowych,

wskaże osoby spełniające wymagania opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 9 do OPZ Kolumna 7 i Kolumna 8 w ilości wymaganej przez Zamawiającego w Kolumnie 3. Z uwagi na obszerny opis wymagań i ograniczona liczbę znaków ogłoszenia nie jest możliwe wskazanie w formularzu ogłoszenia wymagań odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wadium w Postępowaniu nie jest wymagane. Zamawiający przewiduje możliwość żądania wadium na etapie postępowań o udzielenie Zamówień Wykonawczych.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Informacje zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ – Projekt Umowy Wykonawczej.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zamawiający nie określił formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy zastosować się do reguł określonych w SWZ, w szczególności postanowień rozdziału IX - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

W zakresie Umowy Ramowej - odpowiednie informacje zostały zawarte w zał. nr 3 do SWZ. W zakresie Umowy Wykonawczej odpowiednie informacje zostały zawarte w zał. nr 4 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 20
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/11/2021
Local time: 14:00
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/cpk

.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest niejawne, tj. Zamawiający nie przewiduje na otwarciu ofert obecności Wykonawców.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia nie jest możliwe przedstawienie kompletnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu. Szczegółowe i kompletne informacje zostały zawarte w SWZ.

Przesłanki wykluczenia:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, pkt 3-6 oraz ust. 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została

skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp,

c) art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-10 ustawy Pzp.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Informacje, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp zostały zamieszczone w załączniku 17 do SWZ (Informacje przekazane Wykonawcom w ramach Wstępnych Konsultacji Rynkowych).

Zamawiający może unieważnić Postępowanie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

Zamawiający może unieważnić Postępowanie na podstawie art. 258 ust. 4 ustawy Pzp, tj. w przypadku, gdy wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie i na zasadach określonych dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na

projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2021