Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 504495-2021

06/10/2021    S194

Poland-Warsaw: Cleaning and polishing products

2021/S 194-504495

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
National registration number: 5250005834
Postal address: ul. Waryńskiego 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-645
Country: Poland
Contact person: Renata Romankiewicz
E-mail: renata.romankiewicz@pw.edu.pl
Telephone: +48 222346292
Internet address(es):
Main address: https://www.pw.edu.pl
Address of the buyer profile: https://www.ichip.pw.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa środków czystości i higienicznych wraz z akcesoriami do sprzątania dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Reference number: WIChiP/261-3/21
II.1.2)Main CPV code
39800000 Cleaning and polishing products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa środków czystości i higienicznych wraz z akcesoriami do sprzątania dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w Formularzu 2.2. dla części 1, Formularzu 2.3. dla części 2 i Formularzu 2.4. dla części 3.

Oferowane produkty powinny być:

- fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskiej, odpowiadające obowiązującym standardom, posiadające znaki bezpieczeństwa stosowania, atesty oraz powinny być zgodne z PN;

- dostarczony asortyment powinien być oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony. Opakowania jednostkowe powinny być oznakowane i zawierać informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy towaru, jednostki miary i ilości jednostek, daty produkcji, terminu przydatności do użycia;

- termin przydatności do użycia poszczególnych środków czystości winien wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy poszczególnych partii zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki czystości i higieniczne wraz z akcesoriami do sprzątania

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33760000 Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
39200000 Furnishing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej , ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa środków czystości i higienicznych wraz z akcesoriami do sprzątania dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Formularzu asortymentowo-cenowym 2.2. oraz Tomie II SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice jednorazowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej , ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa środków czystości i higienicznych wraz z akcesoriami do sprzątania dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Formularzu asortymentowo-cenowym 2.3. oraz Tomie II SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki czystości i higieniczne wraz z akcesoriami do sprzątania

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39200000 Furnishing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej , ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa środków czystości i higienicznych wraz z akcesoriami do sprzątania dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Formularzu asortymentowo-cenowym 2.4. oraz Tomie II SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie środków czystości o wartości co najmniej 30.000,00 PLN brutto⃰ każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

* Przez wartość jednej dostawy rozumie się łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy oraz warunki jej zmiany zawiera TOM II SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2021
Local time: 12:00
Place:

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, pok. 175

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem zawarta jest w pkt. 23 Rozdziału I Tomu I SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2021